Protokoll fra styremøtet 30. november 2016

 
Møtested: Norsk Kennel Klub, Nils Hansens vei 20, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, Marianne Njøten, Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen og May Berthelsen.

Dessuten møtte: Øystein Eikeseth (ordfører), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder). Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under sak 43-16.

Direktør Trine Hage ønsket kort velkommen.

Til behandling:

Sak 42-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 43-16 – Studieforbundets særtrekk og langsiktige strategier

Hvem er vi, ytre rammer, hvem trenger oss, våre ambisjoner, hindringer? Karen Johanne Strømstad fra Considium noterte innspill/tanker fra diskusjonen i styret og vil utarbeide et notat/sammendrag til behandling på neste styremøte.

Sak 44-16 – Protokoll fra styremøtet 29. september

Vedtak: Godkjennes.

Sak 45-16 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 28. november (Godkjent 609 nye kursrapporter siden sist)
 2. Halvårlig purrerutine for ikke leverte rapportskjema gjennomført som vanlig
 3. Godkjent 16 nye studieplaner i perioden 28.9 – 28.11
 4. Opprydning i godkjente studieplaner (Redningshunder/Jeger og Fisk/Hageselskapet)
 5. Regnskapsoversikt pr 24. november
 6. N&M-nytt nr 6 og nr 7
 7. Reisestipend 2017 (16 søknader)
 8. Referansegruppe for nytt kurslederkurs (Kjell Buraas, May Berthelsen)
 9. Referansegruppe for kvalitetsindikatorer (VOFO) (Odd Erik Randen)
 10. Status og veien videre for KursAdmin (VOFO)
 11. Revisorkontroll av 2016-kurs (feil deltakerregistrering/manglende kursbevis)
 12. Politianmeldelse om dokumentforfalskning henlagt
 13. Organisasjonsinternt vedtak fattet i bedragerisak
 14. Ny struktur for Jegerprøven / Jegerprøveinstruktører oppdateres
 15. Felles rapportering av jegerprøvekurs (Miljødirektoratet/studieforbundene)
 16. Landsmøte Norsk Bonde og Småbrukarlag (Finn Grimsgaard)
 17. Representantskapsmøte VOFO (Jan Dalen/May Berthelsen/Finn Grimsgaard)
 18. Nasjonal kompetansestrategi
 19. N&M Hedmark: Medlemsmøte 19. januar (Odd Erik Randen)
 20. Varslet budsjettkutt i fylkeskommuner (Buskerud/Troms)
Sak 46-16 - Kompetansepluss frivillighet

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om penger til gjennomføring av kurs i grunnleggende ferdigheter i norsk, regning og ikt, samt ferdigheter i muntlig norsk, for voksne, primært de med lite formell utdanning. Veiledende timesats for tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet er kr 1.300 som skal dekke alle kostnader som bl.a. forberedelser, undervisning, materiell og kurslokaler. Studieforbundet kan være behjelpelig med å formulere en eventuell søknad. Det stilles bl.a. tydelige krav til formulering av læringsmål, metode og innhold.

Styret tror mange av Studieforbundets medlemsorganisasjoner har muligheter for å tilby gode kurs som fremmer inkludering og bekjemper utenforskap, men ser faren for at denne tilskuddsordningen skal gå på bekostning av tilskudd til kurs som arrangeres i samsvar med Voksenopplæringsloven. Styret er også betenkt over at ordningen slik den er innrettet pr i dag, ikke et tilbud til medlemsorganisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Styret ønsker å gjøre Vox/VOFO kjent med disse synspunkter.

Sak 47-16 – Tilretteleggingstilskudd-kampanje

Studieforbundet ønsker å øke lokallagenes kjennskap til/bruk av tilretteleggingstilskudd. Studieforbundet produserer en løpeseddel som sendes pr epost til lokallag og medlemsorganisasjoner. Det produseres også et alternativ på papir for distribusjon på møter etc. Ordningen omtales i N&M-nytt og på Studieforbundets nettsider.

Vedtak:
Styret godkjenner forslag til tekst/produksjon/spredning av løpeseddel for å øke kjennskap til/bruk av tilretteleggingstilskudd.

Sak 48-16 - Budsjett 2017

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble referert. Det ser ut til å være små behov for justeringer i årsmøtets budsjettvedtak. Foreløpig ser det ut til å være forsvarlig å anta at kurstilskuddet kan økes fra kr 90 til kr 95 pr time i 2017. Endelig vedtak vil styret gjøre på styremøtet i februar. Styret vil på samme møte også foreta en ny vurdering av hvor stor Studieforbundets egenkapital bør være.

Sak 49-16 - Godtgjørelse til styremedlemmer

På årsmøtet ble det vedtatt at styremedlemmene kan få utbetalt godtgjørelse. Styret ønsket å få innhentet opplysninger fra andre studieforbund m.v. om hvordan de praktiserte utbetaling av slik godtgjørelse.

Vedtak:
Godtgjørelse til styremedlemmer utbetales som lønn i h.t. krav mottatt senest 30 dager etter årsmøtet.

Eventuelt

Sølvi Egner-Kaupang slutter som generalsekretær i 4H Norge og dette var hennes siste styremøte i Studieforbundet. Hun ble takket for sin innsats. Det ble også Dagny Wangensteen som gikk ut av styret etter årsmøtet i mai.

 

Finn Grimsgaard
referent