Hva er studieforbundet?

Studieforbundet natur og miljø

er et godkjent studieforbund som får støtte til drift og opplæring over Kulturdepartementets budsjett. Dette tilskuddet er med på å gjøre kunnskap tilgjengelig for flest mulig. Virksomheten reguleres av Lov om voksenopplæring.

  • Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt.

  • Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges, hvis man skal ha tilskudd etter Voksenopplæringsloven.

  • Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på kursene. Studieforbundet godkjenner alle studieplaner som skal brukes.

  • Studieforbundet er pådriver overfor Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og offentlige myndigheter for å sikre best mulig rammebetingelser for kurs og opplæring.

  • Studieforbundets øverste organ er årsmøtet som velger styret. Den daglige driften blir ivaretatt av ansatte på kontoret på Stabekk. Studieforbundet dekker hele landet og har egne regionkontakter.

Kurs og opplæring skjer i første rekke lokalt. Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om tilskudd og kunngjør kurset lokalt.

Påmelding til kurs

skjer direkte til lokal arrangør.

Kursene følger studieplaner som er kvalitetssikret og forhåndsgodkjent av Studieforbundet. Kursene er åpne for alle, medlemskap er ikke nødvendig. Men enkelte kurs forutsetter forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i studieplanene, som også finnes på Studieforbundets nettsider.