Mønstervedtekter for N&M Regionledd

Sist endret 2. juni 2022

Mønstervedtekter for regionledd av Studieforbundet natur og miljø inneholder et minimum av hva regionleddene må ha i sine vedtekter. Mønstervedtektene vedtas av studieforbundets årsmøte og gjelder for alle studieforbundets regionledd.

§ 1 - Organisasjon

Studieforbundet natur og miljø [Region] er et regionalt organisasjonsledd av Studieforbundet natur og miljø.

§ 2 – Formål og oppgaver

Regionleddets formål er å ivareta studieforbundets interesser regionalt.

Regionleddet skal:
• Representere Studieforbundet natur og miljø i [Region]
• Representere Studieforbundet natur og miljø i Vofo [Region]
• Ivareta medlemsorganisasjonenes interesser overfor fylkeskommunen og annen offentlig myndighet i [Region]
• Søke om og forvalte fylkeskommunalt tilskudd i henhold til gjeldende lovverk i [Region]
• Fremme samarbeid om voksenopplæring mellom medlemsorganisasjonene i [Region]
• Holde sentralleddet løpende oppdatert om egen virksomhet og utpeke en regionkontakt som er regionleddets ansikt utad, både mot sentralleddet og andre.

§3 - Medlemmer

Regionleddets medlemmer er regionale og lokale ledd av studieforbundets medlemsorganisasjoner i [Region].

§ 4 - Regionårsmøte

Regionårsmøtet er regionleddets øverste myndighet. Regionårsmøtet er beslutningsdyktig når det er korrekt innkalt og minst tre av medlemsorganisasjonene er representert. Hvert medlem har en stemme.

Regionårsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Regionårsmøtet innkalles av regionstyret med 6 ukers varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet på regionårsmøtet må være regionstyret i hende senest 4 uker før møtet. Fullstendig saksliste og sakspapirer skal være gjort tilgjengelig senest 2 uker før møtet.

Regionårsmøtet skal:
• Behandle årsmelding og regnskap
• Behandle planer og budsjett for videre arbeid
• Behandle eventuelle innkomne saker
• Velge regionstyre med leder (1 år), to styremedlemmer (2 år, et hvert år) og varamedlem (1 år)
• Velge valgkomite med leder (1 år) og to medlemmer (1 år)
• Velge revisor (1 år)

Ekstraordinært regionårsmøte innkalles av regionstyret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av regionårsmøtet, vedtak i regionstyret, krav fra studieforbundet sentralt, eller krav fra minst tre medlemsorganisasjoner i regionen.

§ 5 - Regionstyre

Studieforbundet natur og miljø [Region] ledes og forpliktes av regionstyret, som er øverste myndighet mellom regionårsmøtene.
Regionstyret skal arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, vedtak fattet av regionårsmøtet, og vedtak fattet av studieforbundet sentralt.

§ 6 - Vedtektsendringer

Mønstervedtektene for regionledd gjelder for alle studieforbundets regionledd. Endres mønstervedtektene skal regionleddets vedtekter endres tilsvarende. Vedtak om dette fattes av regionstyret.

Alle andre endringer/særregler for regionleddet, kan legges til og endres på ordinært regionårsmøte. Vedtak krever 2/3 flertall og kun vedtekts-forslag som står oppført på utsendt saksliste kan behandles.
Ved endring av vedtektene skal de nye vedtektene sendes studieforbundet sentralt for godkjenning.

§ 7 - Oppløsning

Regionledd av studieforbundet natur og miljø har ikke anledning til å oppløse seg selv. Gjennomføres det ikke Regionårsmøte, eller velges regionstyre i henhold til vedtektene, går regionleddet i dvale. Hvis det igjen blir mulig å gjennomføre regionårsmøte med valg av nytt regionstyre, innkalles dette av sentralleddet i studieforbundet.

For regionledd i dvale kan studieforbundet sentralt peke ut en regionkontakt som midlertidig ivaretar regionleddets oppgaver. Eventuelle midler i regionleddet tilfaller studieforbundet sentralt, øremerket den aktuelle regionen.