Vedtekter for Studieforbundet natur og miljø

Sist endret av årsmøtet 2. juni 2022

§ 1 - Organisasjon

Studieforbundet natur og miljø er en ideell og demokratisk organisasjon, godkjent etter §5 i Lov om voksenopplæring.
Forbundet er landsdekkende, med egne regionledd.

§ 2 - Formål

Studieforbundet natur og miljø har opplæring som hovedformål. Studieforbundet legger til rette for og støtter organisert opplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om voksenopplæring.
Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak.

§ 3 - Medlemmer

Studieforbundet natur og miljø er åpent for medlemskap for grønne ideelle organisasjoner.
Nye medlemmer tas opp av årsmøtet, i henhold til retningslinjer for opptak og medlemskap, fastsatt av årsmøtet. Opptak i studieforbundet gjelder fra den dato årsmøtet bestemmer.

En eventuell utmelding av studieforbundet må gjøres innen 31. desember, ett år før medlemskapet opphører. Både søknad om opptak og utmelding må gjøres skriftlig.

Medlemmer som ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Beslutning om tap av medlemskap, med mulighet for å søke på nytt, fattes av årsmøtet.

Medlemmer som opptrer uetisk eller på annen måte misbruker tilskuddsordningen, risikerer eksklusjon. Beslutning om eksklusjon fattes av årsmøtet.

§ 4 - Regionledd

Studieforbundets regionledd ivaretar studieforbundets interesser regionalt. Regionstyret velges og jobber i henhold til mønstervedtekter for regionledd, vedtatt av årsmøtet.

Dersom det ikke lykkes å velge et regionstyre kan styret oppnevne en midlertidig regionkontakt.

§ 5 - Årsmøte

Årsmøtet er studieforbundets øverste myndighet og består av representanter fra medlemsorganisasjonene og regionleddene.

Hver medlemsorganisasjon kan møte med inntil to representanter og har 1-8 stemmer, basert på gjennomførte kurstimer med tilskudd foregående år.
• 0 - 499 timer 1 stemme
• 500 - 999 timer 2 stemmer
• 1 000 - 1 999 timer 3 stemmer
• 2 000 - 4 999 timer 4 stemmer
• 5 000 - 9 999 timer 5 stemmer
• 10 000 - 14 999 timer 6 stemmer
• 15 000 - 19 999 timer 7 stemmer
• 20 000 - timer 8 stemmer

Hvert regionledd kan møte med en representant og har en stemme.

Styret møter på årsmøtet med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Videre møter med talerett: Valgkomiteens leder eller et medlem, styrets varamedlemmer, ansatte, regionkontakter og revisor.

Ingen representant kan representere mer enn én medlemsorganisasjon eller region. Styremedlemmer kan verken representere medlemsorganisasjoner eller regionledd.

Årsmøte skal
1. Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap
2. Behandle planer og budsjett, herunder kontingent
3. Behandle søknader om opptak
4. Behandle eventuelle forslag og saker
5. Velge styre, ordfører, valgkomite og revisor
a. Ordfører og varaordfører for ett år (hvert år)
b. Styreleder for to år (partallsår)
c. To styremedlemmer for to år (partallsår)
d. To styremedlemmer for to år (oddetallsår)
e. Tre varamedlemmer til styret i rekkefølge for ett år (hvert år)
f. Ett medlem til valgkomiteen for tre år (hvert år)
g. Ett varamedlem til valgkomitéen for ett år (hvert år)
h. Revisor (hvert år)

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni og innkalles av styret med 3 måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før møtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig senest 1 måned før møtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av årsmøtet, vedtak av styret eller skriftlig krav fra minst fem av medlemsorganisasjonene. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal følge innkallingen.

Både ordinært og ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres fysisk og digitalt.

§ 6 - Styre

Studieforbundet ledes og forpliktes av styret, som er studieforbundets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av fem medlemmer og har tre varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet. Nestleder velges av styret.

Styret skal avholde møte når leder bestemmer det, eller minst tre styremedlemmer ber om det. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollene skal være tilgjengelige for medlemsorganisasjonene og regionleddene, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styret har ansvar for forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av studieforbundets virksomhet. Styret skal sørge for forsvarlig organisering og økonomistyring, at studieforbundets formål ivaretas, og at alle beslutninger fattes i samsvar med gjeldende lover, regelverk, planer og vedtak.

Styret ansetter daglig leder. Daglig leder er styrets sekretær, og møter i styret med tale- og forslagsrett.

Styret kan oppnevne komiteer og utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

§ 7 - Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 8 - Oppløsning

Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer.

Vedtekter vedtatt 23. juni 1977 med senere endringer av 31. mai 1979, 9. juni 1988, 8. mai 1994, 25. mai 1997, 5. mai 2002, 25. april 2004, 3. juni 2007, 30. mai 2008, 12. juni 2009, 7. juni 2010, 10. mai 2012, 14. mai 2013, 23. mai 2018, 14. mai 2019, 19. mai 2020, 3. juni 2021 og 2. juni 2022.