Vedtekter for Studieforbundet natur og miljø

§ 1 - Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet natur og miljø er en sammenslutning av organisasjoner som hver for seg arbeider for sine egne mål bl.a. gjennom studiearbeid.

Forbundet er landsomfattende med egne fylkesavdelinger.

§ 2 - Målsetting

Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid.

Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak.

§ 3 - Medlemskap

Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner med medlemsvalgte styrende organer. Stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas som medlem med begrenset tilskuddsrett som fastsettes av styret.

Nye medlemsorganisasjoner tas opp på årsmøtet, etter innstilling fra styret.

Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter, betale fastsatt kontingent og følge de beslutninger som for øvrig fattes av Studieforbundets besluttende organer.
Utmelding av Studieforbundet kan skje pr 31. desember med minst 6 måneders varsel.

§ 4 - Studieforbundets årsmøte

Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant velges av og blant fylkesavdelingene. Styrets medlemmer kan ikke møte på årsmøtet som representant fra noen medlemsorganisasjon.

Medlemsorganisasjonene disponerer stemmer etter følgende fordelingsnøkkel:
Ingen studietiltak m/tilskudd 1 stemme
1 - 20 studietiltak m/tilskudd 2 stemmer
21 - 100 studietiltak m/tilskudd 4 stemmer
101 - 500 studietiltak m/tilskudd 6 stemmer
over 500 studietiltak m/tilskudd 8 stemmer
Fylkesavdelingenes representant har 1 stemme.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig senest 1 måned før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
a) Årsmelding
b) Revidert regnskap
c) Søknad om opptak i Studieforbundet
d) Nye tiltak og planer for arbeidet i kommende år
e) Innkomne saker
f) Budsjett
g) Valg av:
- ordfører og varaordfører for 1 år
- styreleder for 1 år
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år.
h) Tilsetting av registrert revisor

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av årsmøtet, vedtak av styret eller skriftlig krav fra halvparten av medlemsorganisasjonene.

§ 5 - Studieforbundets styre

Styret består av 5 medlemmer og har tre varamedlemmer. Styret velger selv sin nestleder.

Styret skal:
a) Ha ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styre virksomheten i samsvar med vedtekter, årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer.
b) Utarbeide årsmelding og regnskap, planer og budsjett.
c) Godkjenne studieopplegg. Ansvaret for at studieoppleggene er faglig tilfredsstillende, og at de er offentlig tilgjengelige, tilligger den enkelte medlemsorganisasjon.
d) Medvirke til at det blir arrangert kurs for personell som har ansvar for studiearbeid i organisasjonene.

§ 6 - Fylkesårsmøte

Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøte senest 15. januar. Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt innkalle og avvikle møtet.

Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen.

§ 8 - Økonomi

Studieforbundets drift finansieres av tilskudd fra Staten, medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og eventuelle andre inntektskilder.

Fond som studieforbundet måtte opparbeide, forvaltes av styret etter retningslinjer gitt av årsmøtet.

§ 9 - Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag må være oversendt styret innen 20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem ut til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene sammen med styrets innstilling minst 4 uker før årsmøtet.

§ 10 - Oppløsning

Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter.
Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer.

Vedtekter for N&M fylkesavdelinger

§ 1 - Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet natur og miljø er en sammenslutning av organisasjoner som hver for seg arbeider for sine egne mål bl.a. gjennom studiearbeid.

Forbundet er landsomfattende med egne fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene kan unntaksvis omfatte mer enn ett fylke. Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt.

§ 2 - Målsetting

Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid.

Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak.

§ 4 - Studieforbundets årsmøte

Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant velges av og blant fylkesavdelingene.

Fylkesavdelingenes representant har 1 stemme.

§ 6 - Fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet er øverste myndighet for fylkesavdelingen. Det består av representanter fra medlemsorganisasjoner som har virksomhet innenfor fylket. Fylkesårsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemsorganisasjonene er representert.

Medlemsorganisasjonene disponerer sine stemmer etter følgende fordelingsnøkkel:
Ingen studietiltak m/ tilskuddsrett 1 stemme
1 - 10 studietiltak m/ tilskuddsrett 2 stemmer
11 - 25 studietiltak m/ tilskuddsrett 3 stemmer
26 - 50 studietiltak m/ tilskuddsrett 4 stemmer
51 - 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 5 stemmer
over 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 6 stemmer

Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøte senest 15. januar. Saker som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet, må være sendt inn senest 1. februar.

Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. Saksliste og saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene og studieforbundet sentral senest 3 uker før møtet.

Fylkesårsmøtet skal behandle:
a) Årsmelding og regnskap
b) Planer og budsjett for videre arbeid
c) Eventuelle innkomne saker
d) Valg av:
- leder for 1 år
- sekretær for 2 år
- kasserer for 2 år
- varamedlemmer etter behov for 1 år
- revisor for 1 år
- valgkomité

Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt innkalle og avvikle møtet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte skal holdes når fylkesstyret finner det nødvendig eller minst 3 av medlemsorganisasjonene krever det.

§ 7 - Fylkesstyret

Fylkesstyret består av leder, sekretær, kasserer og eventuelle varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når leder og et styremedlem er til stede. Eventuelt 1.varamedlem innkalles alltid til styremøte.

Fylkesstyret skal arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av fylkesårsmøtet.

Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen.

§ 8 - Økonomi

Fylkesavdelingen finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen, driftstilskudd fra Studieforbundet og andre mulige inntektskilder.

§ 9 - Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av studieforbundets årsmøte med 2/3 flertall. Forslag må være oversendt studieforbundets styre innen 20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem ut til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene sammen med styrets innstilling minst 4 uker før årsmøtet.

§ 10 - Oppløsning

Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer.

 

Vedtekter vedtatt 23. juni 1977 med senere endringer av 31. mai 1979, 9. juni 1988, 8. mai 1994, 25. mai 1997, 5. mai 2002, 25. april 2004, 3. juni 2007, 30. mai 2008, 12. juni 2009, 7. juni 2010, 10. mai 2012, 14. mai 2013, 23. mai 2018, 14. mai 2019, 19. mai 2020 og 3. juni 2021.