Medlemskap i studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø har opplæring som hovedformål. Studieforbundet legger til rette for og støtter organisert opplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om voksenopplæring. Studieforbundet natur og miljø er åpent for medlemskap for grønne ideelle organisasjoner. Nye medlemmer tas opp av årsmøtet, i henhold til studieforbundets vedtekter og retningslinjer for medlemskap. Ordinært årsmøte avholdes normalt i månedskifte mai/juni. Opptak i studieforbundet gjelder fra den dato årsmøtet bestemmer.

Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap sendes studieforbundet på e-post til post@studieforbundet.no, merket "Søknad om medlemskap". Søknaden skal inneholde litt om søker-organisasjonen, hva den har av kursvirksomhet og hvorfor den ønsker å bli medlem i studieforbundet. Det er øverste organisasjonsledd som kan søke om medlemskap i studieforbundet. Ved opptak vil eventuelle underliggende orgnasiasjonsledd (avdelinger, lag og foreninger) automatisk få tilskuddsrett gjennom dem. Tilskuddssatsen er kr 110 per undervisningstime per kurs, både med og uten lærer.

Kontingent

Medlemskontingenten er kr 1000 + 5% av fjorårets tilskudd utbetalt til medlemsorganisasjonen og tilhørende organisasjonsledd. Eksempel: Hvis medlemsorganisasjonen med tilhørende organisasjonsledd fikk utbetalt kr 100 000 i tilskudd i fjor, skal det betales kr 1000 + kr 5 000 i medlemskontingent i år.

Retningslinjer for medlemskap i Studieforbundet natur og miljø

Vedtatt av Årsmøtet 2. juni 2022

For opptak og medlemskap i Studieforbundet natur og miljø gjelder følgende:

1) Våre medlemmer er ideelle organisasjoner

Kun ideelle organisasjoner kan være medlem i Studieforbundet natur og miljø. De må være registret i enhetsregisteret i Brønnøysund, og bør være registrert i Frivillighetsregisteret. En ideell organisasjon er en forening, stiftelse eller selskap som driftes uten økonomisk motiv utover å tjene et ideelt formål, og/eller å fremme medlemmenes interesser.

2) Våre medlemmer er grønne organisasjoner

Grønne organisasjoner hører hjemme i Studieforbundet natur og miljø. Med grønn menes at organisasjonens hovedformål er grønt. Det kan være å bruke naturen, leve av - og i pakt med naturen, bærekraftig høsting av naturen, lære av - og om naturen, foredle naturen, og å ta vare på natur og miljø. Det er samspill mellom mennesker og dyr. Det er grønn kunnskap, grønne tradisjoner, grønne verdier og grønn utvikling.

3) Våre medlemmer er sentralledd/øverste organisasjonsledd i Norge

Det er sentralleddet/øverste organisasjonsledd i Norge som er medlem i studieforbundet. Underliggende ledd er medlem og har tilskuddsrett gjennom sin hovedorganisasjon. Regionale/lokale organisasjoner uten tilknytning til et sentralledd eller en naturlig paraplyorganisasjon kan tas opp som medlem etter en helhetlig vurdering.

4) Våre medlemmer og/eller underliggende organisasjonsledd har organisert opplæringsvirksomhet for voksne

Medlemsorganisasjonen og/eller underliggende organisasjonsledd har organisert opplæringsvirksomhet for voksne, og rapporterer kursvirskometen som er tilskuddsberettiget etter lov om voksenopplæring til studieforbundet. Voksne er definert som fra det året en fyller 14 år.

5) Våre medlemmer er aktive medlemmer

Våre medlemmer er aktive medlemmer. De betaler sin kontingent, deltar på årsmøter og medlemsmøter, og bidrar til studieforbund-felleskapet der det er mulig og naturlig. De holder studieforbundet oppdatert om egen virksomhet, både kursvirksomhet og annen virksomhet. Og de har en utdanningskontakt som har den løpende kontakten med studieforbundet.

Eksklusjon/Tap av medlemskap

Organisasjoner som ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Vedtak om dette fattes av årsmøtet. Ny søknad om opptak kan behandles hvis organisasjonen igjen oppfyller kravene. Organisasjoner som misbruker tilskuddsordningen, opptrer uetisk, i utakt med studieforbundet formål, eller på annen måter bryter med studieforbundets vedtekter og regelverk, vil kunne bli ekskludert. Vedtak om dette fattes av årsmøtet.