Tilskuddsregler

1. Arrangør

Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner.

2. Kunngjøring

Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Dersom kurs kunngjøres andre steder enn på Studieforbundets hjemmeside, skal det fremkomme av kunngjøringen hvilket studieforbund kursarrangøren tilhører.

3. Studieplan

Kurset skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om bl.a. arbeidsmåter og innhold. Studieplanen setter krav til antall kursdeltakere. Studieforbundet har oversikt over godkjente studieplaner. Studieplanen for kurset skal være godkjent av Studieforbundet før kursstart.

4. Kurstimer

Kurset må bestå av minst 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time kan inngå. Kurstimer der det er en kurslærer/kursinstruktør som har det faglige ansvar for gjennomføringen, skal rapporteres som timer med lærer. Tid til eventuell avsluttende prøve/eksamen skal ikke regnes med i kurstiden.

5. Deltakere

Kursdeltakere som har fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår og som har deltatt i minst 3/4 av kurstimene, ansees å ha fullført kurset og rapporteres som kursdeltakere. Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som viser møtedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer. Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieforbundet kan unntaksvis utbetale tilskudd til kurs med 1-2 deltakere etter begrunnet søknad. Det kreves at kurset er gjennomført med kurslærer/kursinstruktør med veilederkompetanse for denne type opplæring.

6. Kursbevis

Deltakere som fullfører kurset, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Kursbeviset skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis.

7. Tilskudd pr. time

Arrangøren søker Studieforbundet om tilskudd til kurset. Tilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av styret i Studieforbundet. Styret kan endre tilskuddssatsen i løpet av året hvis nødvendig for å holde seg innenfor den økonomiske rammen Studieforbundet disponerer. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll.

8. Ett kurs - flere lærere/instruktører

Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted, til samme tid, vil dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset gjennomføres med flere kurslærere/kursinstruktører. Dersom det skal registreres som flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks. med kopi av utlysningsteksten.