Gratis bruk av skolelokaler

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige undervisningslokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. I forskrift om studieforbund godkjent av Kultur- og liketillingsdepartementet § 16 står det:

"Når det holdes kurs med tilskudd etter forskriften, skal studieforbundet eller medlemsorganisasjonen ikke belastes for utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i offentlige undervisningslokaler. Første punktum gjelder kurs som holdes på hverdager i undervisningsåret, unntatt undervisningsferier, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. Det må finnes særskilt avtale med lokaleier for utlån utover dette.."

Kursarrangøren er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.

GJELDENDE FORSKRIFT

Retten gjelder kun for lokaler som har undervisning som hovedformål. Det betyr at det ikke gjelder undervisningslokaler i bibliotek, kommunale og fylkeskommunale rådhus eller andre lokaler.
Reglene om gratis bruk av undervisningslokaler bygger på prinsippet om samordnet ressursbruk. Prinsippet om vederlagsfri bruk av offentlige undervisningslokaler til voksenopplæring har vært gjeldende siden 1976.