Tilskuddsregler

1. Arrangør

Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner, og kursene må være utenfor det formelle utdanningssystemet.

2. Kunngjøring

Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Dersom kurs kunngjøres andre steder enn på Studieforbundets hjemmeside, skal det fremkomme av kunngjøringen hvilket studieforbund kursarrangøren tilhører.

3. Studieplan

Kurset skal følge et godkjent studieplan med opplysninger om mål, innhold og arbeidsmåter. Studieplanen må være godkjent av Studieforbundet før kursstart.

4. Kurstimer

Et kurs må, for å få tilskudd, bestå av minst 4 kurstimer. En kurstime er 60 minutter! Pauser på inntil 15 minutter pr time kan inngå. Kurstimer der det er en kurslærer/kursinstruktør som har det faglige ansvar for gjennomføringen, skal rapporteres som timer med lærer. Tid til eventuell avsluttende prøve/eksamen skal ikke regnes med i kurstiden.

5. Deltakere

Kursdeltakere som har fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår og som har deltatt i minst 3/4 av kurstimene, ansees å ha fullført kurset. Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som viser møtedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og postadresse. Minst 4 deltakere må ha fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd. Kurslærer kan inngå i deltagerantallet, oppført som deltager. Studieforbundet kan unntaksvis utbetale tilskudd til kurs med 1-3 deltakere etter begrunnet søknad.

6. Kursbevis

Deltakere som fullfører kurset, skal få kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Kursbeviset skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside, eller det kan benyttes egenproduserte kursbevis.

7. Tilskudd pr. time

Arrangøren søker Studieforbundet om tilskudd til kurset. Tilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av styret i Studieforbundet. Styret kan endre tilskuddssatsen i løpet av året hvis nødvendig for å holde seg innenfor den økonomiske rammen Studieforbundet disponerer. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsførers av arrangør og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll.

8. Parallelle kurs

Det er mulig å søke tilskudd til parallelle kurs med samme studieplan på samme sted dersom disse kjøres hver for seg, uten blanding av deltakerne, og med egen lærer/instruktør. Det er ikke mulig å dele opp og rapportere ett kurs som flere, selv om man har flere lærere/instruktører på samme kurs.