Alle skal kunne delta på kurs

Hvis man har kursdeltagere som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta er det mulig å få tilretteleggingstilskudd i tillegg til det ordinære kurstilskuddet på 100 kr/time.

Tildeling gjøres på skjønn og forutsetter at kurset har en eller flere deltagere som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta. Søknad om tilretteleggingstilskudd sendes per e-post til post@naturogmiljo.no så snart tilretteleggingsbehovet er kjent, og senest ved rapportering av kurset. Søknaden må inneholde kursets godkjenningsnummer, hva slags tilretteleggingsbehov deltagerne har, enkel oversikt over tiltak og kostnader, samt navn og kontaktinformasjon til ansvarlig kontaktperson.

Det kan søkes om støtte til
• Ekstra personale
• Ekstra utstyr/materiell
• Tilrettelagt kurssted
• Tilrettelagt kursprogram og undervisningsmateriell
• Ekstra eller tilrettelagt transport
• Ekstra planlegging, utvikling og oppfølging
• Evt annet som kan fjerne hindringer for deltagelse

Arrangørene skal oppbevare alle bilag som dokumenterer ekstrakostnadene oppgitt i søknaden, og kunne fremvise disse ved eventuell kontroll.