Strategi for Studieforbundet natur og miljø 2023-2028

Studieforbundet natur og miljø er en ideell og demokratisk organisasjon, godkjent etter §5 i Lov om voksenopplæring. Vi har opplæring som hovedformål, og legger til rette for -, og støtter organisert opplæring i medlemsorganisasjonene.

Studieforbundet natur og miljø er det grønne studieforbundet. Med grønn menes at våre medlemmers hovedformål er grønt. Det kan være å bruke naturen, leve av - og i pakt med naturen, bærekraftig høsting av naturen, lære av - og om naturen, foredle naturen, og å ta vare på natur og miljø. Det er samspill mellom mennesker og dyr. Det er grønn kunnskap, grønne tradisjoner, grønne verdier og grønn utvikling.

Strategien gjelder for perioden 2023-2028, og utgjør sammen med vedtektene og årlige arbeidsplaner det helhetlige planverket til studieforbundet. Strategien er utformet med ett hovedmål og to delmål som skal bidra til oppfylling av hovedmålet, samt tilhørende tiltak i underpunkter.

Hovedmål: Studieforbundet skal være, og oppleves som, en ressurs for medlemmene

• Følge utviklingen i pedagogiske metoder, og være en pedagogisk ressurs for medlemmene.
• Løfte politiske saker av relevans for studieforbundet og medlemmenes kurstilbud.
• Jobbe for at studieforbundet, og hva vi kan bidra med, er godt kjent av medlemmene.
• Ha tydelig kommunikasjon med medlemmene, og være enkle å forholde seg til.
• Bruke arenaer som årsmøte, grønn kursdag o.l. til å orientere om studieforbundets arbeid og/eller løfte temaer som kan være relevante for alle/mange av medlemmene.

Delmål: Studieforbundet skal i løpet av perioden komme opp i minst 100 000 kurstimer per år

• Jobbe for at medlemsorganisasjonene skal rapportere inn alle tilskuddsberettigede kurs.
• Kartlegge om medlemmer som rapporterer få eller ingen kurs, har aktuelle kurs som kan rapporteres, og hjelpe dem i gang.
• Hjelpe medlemsorganisasjonene med å oppdatere og utvikle studieplanporteføljen sin. Også der det allerede finnes organisert opplæringsvirksomhet, men mangler godkjent studieplan.
• Ta opp nye medlemsorganisasjoner som passer inn i Studieforbundets profil.

Delmål: Styrke studieforbundets kapasitet og kompetanse

• Styrke økonomien gjennom økt innrapportering av timetall.
• Opprette 1-2 nye stillinger med tanke på pedagogisk utvikling og bistand til medlemmene.
• Samarbeide med Vofo, øvrige studieforbund, medlemmene og andre relevante aktører.
• Jobbe med å kartlegge og bruke ressursene i administrasjonen, styret og medlemsorganisasjonene på en måte som bidrar til effektiv måloppnåelse.