Protokoll fra styremøtet 25. november 2014

Møtested: Voksenopplæringsforbundet, Motzfeldtsgate 1, Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Jan Dalen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Generalsekretær Gro Holstad fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO) deltok på starten av møtet. Hun redegjorde for VOFOs arbeidet med statsbudsjett og N&M fikk anledning til å presentere saker og sider av sin virksomhet.

Til behandling:

Sak 42-14 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 43-14 – Protokoll fra styremøtet 25. september

Vedtak: Godkjennes.

Sak 44-14 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 20. november (2.267 kurs / 47.916 kurstimer)
 2. Godkjent 17 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 20. november
 4. N&M-nytt nr 6
 5. Studieforbundets nettside var helt borte i dagene 17-20. oktober
 6. Studieplankatalogen inndelt i flere emnegrupper for å bedre oversikt og bruk
 7. Annonsering av Jegerprøvekurs innskjerpet
 8. Informasjon om Studieforbundet natur og miljø til alle lokale turlag i DNT
 9. Nordisk møte vedr. felles prosjekt/nordisk konferanse neste høst? (Odd Erik Randen)
 10. Medlemsmøter i fylkesavdelingene (Vestfold avlyst / Rogaland 24. november)
 11. Dnh/Østfold: Fylkessamling 11. oktober (Odd Erik Randen)
 12. NBS: Landsmøte 1-2. november (Finn Grimsgaard)
 13. 4H: Fylkessamling 21-23. november (Odd Erik Randen)
 14. VOFO: Representantskapsmøte 19. november (Jan Dalen, May Berthelsen, Finn Grimsgaard)
 15. NaturConsult Larsson AS ny tjenesteleverandør for utdanning av jegerprøveinstruktører
Sak 45-14 - Statsbudsjettet 2015 Kap 254

Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det klart at det foreslåtte kuttet på 40 millioner i støtten til studieforbundene reverseres. Det betyr at bevilgningen til studieforbundene i 2015 blir liggende på samme nivå som i år i tillegg til at støtten indeksreguleres. Det er fortsatt uklart hvor stor bevilgningen til VOFO blir?

Sak 46-14 – Studieforbundets budsjett

Årets kursaktivitet øker langt over det det var tatt høyde for i Studieforbundets budsjett for 2014. For at egenkapital ikke skal belastes uforholdsmessig, ser styret behov for å redusere tilskuddssatsen for kurstilskudd i de resterende utbetalingene i år.
Det er ikke registrert nevneverdig effekt av forhøyet tilskuddet til kurslærer-kurs (10 utvalgte studieplaner) som ble vedtatt - som en prøveordning - tidligere i år.

Vedtak:

 1. Kurstilskuddet reduseres til kr 90 pr time og ordningen med forhøyet tilskudd til kurslærer-kurs avvikles for å holde seg innenfor vedtatt budsjett i år.
 2. Ordningen med tilskudd til medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonenes regi avvikles og utlyses ikke for 2015.
 3. Styret vil foreta nødvendig justering av budsjettet for 2015 på neste styremøte. Disponible midler må prioriteres slik at lokal kursaktivitet stimuleres maksimalt.
 4. Styret vil se nærmere på medlemskontingenten i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016.
Sak 47-14 - Kurstilskudd/Differensierte tilskuddssatser

Styret var invitert til å drøfte differensierte tilskuddssatser for ulike kurs, studieplaner m.v. Styret ønsker å opprettholde et enklest mulig tilskuddssystem, både av hensyn til brukerne og administrativ oppfølging i Studieforbundet.

Vedtak:

 1. Dagens ordning med én tilskuddssats pr time opprettholdes.
 2. Kursrapporter som mottas mer enn 3 måneder etter siste kursdag, gis 50% av ordinært kurstilskudd.
 3. Kursrapporter som mottas etter 15. januar (året etter siste kursdag), utbetales ikke tilskudd.
 4. Styret fastsetter satsen for kurstilskudd i 2015 i forbindelse med justering av budsjettet på styremøtet 11. februar.
Sak 48-14 - Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet har ikke klart å kommunisere med medlemsorganisasjonene hva vi legger i begrepet «pedagogisk utviklingsarbeid». Med begrensete midler er prosjektene nødvendigvis små og det har vært vanskelig å finne plass for Studieforbundet i prosjektene.

Vedtak:

 1. Det utlyses ikke midler til pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonene neste år. Pedagogisk utviklingsarbeid gjennomføres i Studieforbundets regi.
 2. Rapport fra årets prosjekter etterlyses. Midlene utbetales ikke før prosjektet er gjennomført og rapportert, selv om det først skjer neste år.
Sak 49-14 - Kontakt med medlemsorganisasjonene/Opplæringsplaner

Styret ønsker å styrke kontakten mellom medlemsorganisasjon og studieforbund. Årsmøtet vedtok at Studieforbundet skal bistå medlemsorganisasjonene med å utarbeide en plan for opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Hvordan dette praktisk skal gjennomføres, ble drøftet på årskonferansen på Leangkollen.

Vedtak:

Studieforbundet tar på nyåret kontakt med de 8-10 største medlemsorganisasjonene og avtaler møter. Møtene kan danne grunnlag for et notat om medlemsorganisasjonens planer for kurs og opplæring. Disse planene kan eventuelt presenteres på Studieforbundets neste årskonferanse.

Sak 50-14 – Arbeidsgruppe for digital kommunikasjon

Ingen medlemsorganisasjoner eller fylkesavdelinger har klart å fremme forslag på personer til en arbeidsgruppe (j.fr. sak 35-14).

Vedtak:
Det brukes ikke mer tid på å få nedsatt en arbeidsgruppe. Styret tar saken selv og ber administrasjonen forberede en drøfting på neste styremøte.

Sak 51-14 - Årskonferanse 2015

Det vises til styrets evaluering av årskonferansen på siste styremøte (sak 37-14).

Vedtak:

 1. Neste årskonferanse arrangeres fredag - søndag 28. - 30. august 2015 i Oslo-regionen etter samme mal som i 2014.
 2. I og med at tilskudd til medarbeiderkurs i medlemsorganisasjonenes regi faller bort (j.fr. sak 46-14), kan det eventuelt vurderes å invitere hele styret i fylkesavdelingene til konferansen.
Sak 52-14 - Ansattes pensjonsordning

Studieforbundet har i dag en ytelsespensjonsordning for sine ansatte. Premien Studieforbundet betaler for pensjonsordningen er høy og uforutsigbar. Studieforbundet ønsker en enklere pensjonsordning med større kontroll over kostnadene. Mange bedrifter/organisasjoner har i dag valgt innskuddspensjon for sine ansatte. Fortsatt må det være et mål å sikre de ansatte i Studieforbundet en god pensjonsordning.

Vedtak:
Det innhentes tilbud fra flere aktører med alternative måter å organisere fremtidig pensjonsordning på før det tas noen avgjørelse i saken.

Finn Grimsgaard
referent