Protokoll fra styremøtet 27. mars 2012

Møtested: Norsk Kennel Klub, Nils Hansens vei 20, Bryn i Oslo

Til stede: Tore Larsson, Simen Saxebøl, Eli Åsen, Dagny Wangensteen og Nils Erik Bjørklund.
Dessuten møtte: Jan Dalen (for fylkesavdelingene), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 16-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Daglig leder ba om at sak 6 fra styremøtet 14. februar ble behandlet på nytt og med han til stede.

Vedtak:
Styret godkjente den utsendte sakslisten og at daglig leder skulle få fremføre sine ytringer under Eventuelt.

Sak 17-12 – Protokoll fra styremøtet 14. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 18-12 – Referatsaker

Saken utsatt til neste styremøte

Sak 19-12 – Regnskapsoversikt

Studieforbundet har 3,8 mill kroner på konto. Statstilskudd for 1. halvår er mottatt og all medlemskontingent for 2012 innbetalt. Ingen uventede utgiftsposter. God likviditet.

Sak 20-12 – Søknad om ny godkjenning som studieforbund

Den nye Voksenopplæringsloven forutsetter ny godkjenning av alle studieforbund som skal ha statstilskudd etter 1.1.2013.

Vedtak:
Søknad om ny godkjenning som studieforbund sendes Vox.

Sak 21-12 – Fylkesavdelingene - Forslag vedtektsendringer

Saken var en oppfølging av vedtak i sak 11 fra siste styremøte. Styret tok til etterretning synspunkter og argumentasjon fra engasjerte tillitsvalgte i fylkesavdelingene.

Vedtak:
Styret foreslår for årsmøtet følgende endringer i Studieforbundets vedtekter:
§6 – Fylkesårsmøte
Fjerde avsnitt endres til:
Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøtet. Innkalling og eventuelle saksdokumenter sendes medlemsorganisasjonene/Studieforbundet sentralt senest 3 uker før møtet. Studieforbundet sentralt videresender innkallingen til medlemsorganisasjonenes sentralledd som sender den til sitt regionale ledd. Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars.
§7 – Fylkesstyret
Nytt tredje avsnitt:
Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen.

Sak 22-12 – Pedagogisk utviklingsarbeid 2012

Det forelå 6 søknader fra medlemsorganisasjonene om midler til pedagogisk utviklingsarbeid. Det var avsatt kr 160.000 til fordeling.

Vedtak:

 1. Norges speiderforbund får kr 70.000 til forskning og analyse av hva speiding betyr, hvilke virkemidler som skal brukes og hvordan speiding skal drives fremover.
 2. Norges Naturvernforbund får kr 50.000 til å utvikle en ny kursportefølje på nett og i samlinger.
 3. Norges Birøkterlag får kr 40.000 til utvikling av grunnleggende kurs i birøkt, med bl.a. implementering av resultater og kunnskap fra et tidligere prosjekt om digital lærebok.
Sak 23-12 – Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) søker om medlemskap

Dyreassistert terapi (DAT) er en systematisk måte å bruke dyrenes medfødte evner til å hjelpe enkeltpersoner og gi lys i hverdagen til mennesker på institusjoner. Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) er en frivillig organisasjon som har som mål å spre denne terapiformen i Norge, bl.a. gjennom kursvirksomhet og søker medlemskap i Studieforbundet.

Vedtak:
Styret innstiller for årsmøtet:
Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) opptas som medlem av Studieforbundet natur og miljø med tilskuddsrett fra 1.7.2012 under forutsetning av at det betales halv kontingent (kr 500) for 2012.

Sak 24-12 – Årsmøtet Innkalling - Saksliste - Fordeling av oppgaver

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøtet 10. mai kl. 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes
 2. Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi inviteres til årsmøtet og anmodes om å holde et lite innlegg ved åpningen.
 3. Årsmeldingen presenteres av Eli Åsen
 4. Regnskapet presenteres av Dagny Wangensteen
 5. Søknad om medlemskap presenteres av Nils Bjørklund
 6. Vedtektsendringer (Fylkesavdelingene) presenteres av Tore Larsson
 7. Arbeidsplan 2013 presenteres av Simen Saxebøl
 8. Budsjettforslag 2013 presenteres av Nils Bjørklund
Sak 25-12 - Arbeidsplan 2013

Styrets forslag til arbeidsplan skal behandles på årsmøtet 10. mai.

Vedtak:
Med utgangspunkt i Langtidsplanen for 2011-2013 vil Studieforbundet i 2013 prioritere følgende oppgaver:

 1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner
 2. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger
 3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt
 4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeidprosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner
 5. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets hjemmeside
 6. Spre informasjon om Studieforbundet bl.a. gjennom ”NM-nytt”, enkle brosjyrer etc.
 7. Arrangere "Landskonferanse" for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger
 8. Arrangere "Fylkessamling" i samarbeid med fylkesavdelingene
 9. Synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner, samt for allerede eksiterende medlemsorganisasjoner
Sak 26-12 – Budsjettforslag 2013

Styrets forslag til budsjett skal behandles på årsmøtet 10. mai.

Vedtak:
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7.027.000
Medlemskontingent 197.000
Andre inntekter 26.000
7.250.000
DRIFTSKOSTNADER
Opplæringstilskudd 5.220.000 (52.200 timer á kr 100)
Pedagogisk utviklingsarbeid 160.000
Medarbeiderutvikling 325.000
Personalkostnader 1.375.000
Kontorlokaler 125.000
Administrasjon/informasjon 255.000
Andre kostnader 50.000
7.510.000
DRIFTSRESULTAT -260.000
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 70.000
ÅRSRESULTAT -190.000
Sak 27-12 – Justering av retningslinjene for stipendordningen

Styret drøftet gjeldende retningslinjer for stipendordningen og dagens praksis i håndtering av søknadene. Det var enighet om at kontoret samlet opp søknader som pr 1. februar og 1. september blir forelagt styret til behandling/fordeling. Det ble ikke ansett som nødvendig å endre teksten på nettsiden.

Sak 28-12 – Dekning av tapt arbeidsfortjeneste og deltakelse på samlinger for styrets medlemmer

Vedtak:

 1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
 2. Reise- og kostgodtgjørelse for styremedlemmer og ansatte dekkes etter Statens satser for reiser innland.
 3. Styrets medlemmer betaler ikke for deltakelse på Studieforbundets samlinger.
Sak 29-12 – Manglende utlevering av kursbevis

Saken utsatt til neste styremøte.

Eventuelt

Det ble ikke tid til å høre daglig leders synspunkter på behandlingen av sak 6 på styremøtet 14. februar. Det ble avtalt et nytt styremøte 12. april hos Norges Birøkterlag for å behandle utsatte saker.

Finn Grimsgaard
referent