REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Torsdag 11. juni kl 1000-1215
Hvem: Styremedlemmer: May Berthelsen, Tina Skare, Marte Gustad Iversen, Torbjørn Brenna, Hans Petter Dalby. Varamedlemmer: Sissel Goodgame, Johs. Røinås og Kirsti Eikeseth. Sekretariatet: Astrid Frøyen og Tine Bjonge.
Hvor: Videokonferanse (Google Meet)

20-17 Godkjenne innkalling og saksliste

May Berthelsen ønsket velkommen til første styremøte i det nye styret. Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

20-18 Presentasjon av styre og administrasjon

Alle presenterte seg selv, herunder bakgrunn, tanker og ambisjoner for egen rolle i styret. Styret er bredt sammensatt med god total-kompetanse.

20-19 Velge nestleder

Tina sa seg villig til å stille og ble enstemmig valgt.
Vedtak: Tina Marii Skare er valgt til nestleder i styret

20-20 Godkjenne referater og protokoller

Referat fra styremøte 17. april er godkjent per e-post (av foregående styre). May og Tine orienterte fra Årsmøte i Vofo 19. mai, der May, Marte og Tine deltok for studieforbundet.
Vedtak: Referatet fra styremøte 17. april er godkjent

20-21 Orientering og statusrapport per juni 2020

• Revidert voksenopplæringslov ble førstegangsbehandlet i Stortinget 8. juni. Den reviderte loven og nye forskrifter skal gjelde fra 2021. Studieforbundet natur og miljø blir sammen med ni andre studieforbund flyttet til Kulturdepartementet, mens de resterende fire blir igjen i Kunnskaps-departementet.
• Studieforbundets kursadministrasjon er basert på foreldet programvare. Vi har signert avtale med Vofo om å ta i bruk deres nyutviklede system. Astrid sitter i referansegruppen og har vært og er sentral i utviklingen. Det vil bli en del endringer i forhold til hva vi er vant med. Planlagt oppstart er 1. oktober.
• Vi har et dropp i timetallet på nær 40% i forhold til foregående år, samme tid. Vi har de siste årene ligget på drøye 18 000 timer i slutten av mai, mot bare 11 000 i år. Droppet skyldes den pågående korona-pandemien.
• Departementet har som følge av pandemien både åpnet for kurs ned til 4 timer, og hel-elektroniske kurs i sann tid. I første omgang frem til 1. august. Det er grunn til å tro at dette vil bli forlenget.
• Prosjektregnskap per 31. mai 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.
• Studieforbundet har tett samarbeid med fire andre studieforbund, det såkalte KDL-nettverket bestående av Kristelig Studieforbund, Musikkens Studieforbund, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet kultur og tradisjon, og Studieforbundet natur og miljø. Vi har også god løpende dialog med Voksenopplæringsforbundet.
• May, Marte og Tine representerte studieforbundet på Vofos Årsmøte 27. mai. Møtet ble gjennomført som videokonferanse. Den mest omfattende saken var nye vedtekter.

20-22 Møteplan 2020/2021

Forslag til møteplan ble gjennomgått og diskutert. Enighet om å ha fem ordinære styremøter, hvorav tre elektronisk og to med fysisk oppmøte. Det ble i tillegg åpnet for elektroniske en-saks-møter ved behov. De ordinære møtene skal være i juni, september, november, februar og april. Årsmøtet skal være i mai/juni. Neste styremøte er onsdag 16. september kl 10-15 (fysisk), hos DNT hvis mulig. Videre foreløpige datoer er 26. november (elektronisk), 18. februar (fysisk) og 8. april (elektronisk). Dato for Årsmøte var foreslått 20. mai, men dette er ønsket flyttet til juni, uten at det ble enighet om en ny dato. Det blir ny gjennomgang av møteplanen på neste styremøte.
Vedtak: Det skal avholdes fem ordinære styremøter, tre elektronisk og to fysisk. I tillegg åpnes det for elektroniske en-saks-møter ved behov. Neste styremøte er onsdag 16. september kl 10-15.

20-23 Eventuelt

Ingen saker