Protokoll fra styremøtet 3. april 2017

 

Møtested: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Nesbru.

Til stede: Jan Dalen, Marianne Njøten, Eli Åsen, Hans Petter Dalby og May Berthelsen.

Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 11-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 12-17 – Protokoll fra styremøtet 14. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 13-17 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 30. mars (Godkjent 307 kursrapporter siden sist)
 2. Godkjent 24 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 22. mars
 4. Revisjonsberetning for 2016
 5. N&M-nytt nr 2
 6. Årskonferansen 31. aug - 1. sep lagt til Thorbjørnsrud, Jevnaker
 7. Gjesteliste for 40 års-middagen 31. august
 8. Årsmøter i fylkesavdelingene
 9. Kompetanse Norge gjennomfører tilsyn i Studieforbundet 27. april
 10. VOFO vil invitere til strategimøte om lov- og regelverk for studieforbundene
 11. SSB-statistikk for 2016
 12. Valgkomiteens innstilling
Sak 14-17 - Justering av virksomhetsplan

Virksomhetsplanen var justert og innledningen supplert med deler fra styrets strategiarbeid så langt.
Eli Åsen påpekte et par skrivefeil som måtte rettes opp.

Vedtak:

 1. Fylkesavdelingenes oppgaver bør fortsatt omtales i virksomhetsplanen.
 2. Styrets forslag til justert virksomhetsplan legges frem for behandling på årsmøtet.
Sak 15-17 - Forslag budsjett 2018

Det var utarbeidet forslag til budsjett for 2018 som innebar en reduksjon i Studieforbundets egenkapital fra 1,4 mill. til 1 mill. kroner. Både kurstilskudd og midler til pedagogisk utviklingsarbeid opprettholdes på dagens nivå.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2018 legges frem for behandling på årsmøtet.

Sak 16-17 - Rapportering på overordnede mål 2016

Studieforbundene er pålagt å rapportere om forhold knyttet til oppfyllelse av de overordnede målene i voksenopplæringslovens §4. Rapporten bør så langt råd er følge disposisjonen i mal fra Kompetanse Norge.

Vedtak: Rapportering på overordnede mål 2016 sendes Kompetanse Norge sammen med årsmeldingen for 2016 innen fristen 1. juni.

Sak 17-17 - Årsmøtet 15. mai - Innkalling/saksliste/fordeling av oppgaver

Innkalling og saksliste til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøtet 15. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Årsmeldingen presenteres av Jan Dalen
 3. Regnskapet presenteres av Eli Åsen
 4. Justering av virksomhetsplan / styrets strategiarbeid / gruppearbeid presenteres av Marianne Njøten
 5. Budsjettforslaget presenteres av May Berthelsen
 6. Valgkomiteens innstilling presenteres av valgkomiteen

Jan Dalen sier noe om 40-års jubileet ved møtets begynnelse og Odd Erik Randen presenterer arbeidet med Studieforbundets kurslederkurs.

Sak 18-17 - Pedagogisk utviklingsarbeid 2017

Styret vedtok på siste møte å avsette kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonenes sentralledd kunne søke om. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, kvalitetsheving, videreføring av aktivitet og økt kursaktivitet. Søknadsfristen er satt til 5. april.

Vedtak:

Administrasjonen vurderer søknader mottatt innen fristen og utarbeider en begrunnet liste med forslag til fordeling av midlene som sendes styret pr epost for godkjenning.

Sak 19-17 - Nytt medlem til valgkomiteen

På årsmøtet skal det velges et nytt medlem til valgkomiteen for 3 år.

Vedtak: Styret foreslår Anne-Mari Planke fra Den Norske Turistforening som nytt medlem til valgkomiteen.

Marianne Njøten avstod fra avstemningen.

Sak 20-17 - VOFOs årsmøte 31. mai

Studieforbundet kan møte med 3 representanter.

Vedtak:

 1. Fra Studieforbundet møter Jan Dalen, Marianne Njøten og Finn Grimsgaard.
 2. Når sakspapirene til møtet foreligger, sendes disse til alle i styret.
Sak 21-17 - Evaluering av arbeidet i styret

Styret drøftet bl.a. om de hadde den nødvendige kompetansen, hvor mye tid som var nødvendig for forsvarlig styrearbeid og gjennomføring av styremøtene.

Vedtak:

 1. Det legges opp til et 2-dagers møte (fra lunsj til lunsj) tidlig på høsten.
 2. Valgkomiteen bør inviteres til møte med styret.
Eventuelt

Odd Erik Randen orienterte om de foreløpige planene for programmet på årskonferansen: Strategi for Det grønne studieforbundet - Kurs med dyr - Det grønne skiftet.

 

Finn Grimsgaard
referent