Protokoll fra styremøtet 10. april 2018

Møtested: Voksenopplæringsforbundet, Akersgata 41, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, May Berthelsen, Marianne Njøten, Eli Åsen og Endre Kleiveland.

Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under behandling av sak18.

Til behandling:

Sak 15-18 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 16-18 – Protokoll fra styremøtet 27. februar og telefonmøte 21. mars

Vedtak: Godkjennes.

Sak 17-18 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 9. april (373 kurs / 7.574 timer)
 2. Godkjent 9 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mars
 4. N&M-nytt nr 2
 5. SSB-statistikk for 2017
 6. Fylkesavdelingenes representant på årsmøtet: Sigmund Hansen, N&M Finnmark
Sak 18-18 - Status ansettelse ny daglig leder

Stillingen er utlyst på finn.no, Studieforbundets nettsider, N&M-nytt, facebook, VOFO og andre studieforbund med søknadsfrist 30. april. Karen Johanne Strømstad gjennomgikk fremdriftsplanen og vil hjelpe til med å velge ut søkere og gjennomføre nødvendige intervju.

Vedtak:

 1. Karen Johanne Strømstad gjennomfører 1. gangs intervju med hjelp fra Astrid Frøyen (ansatt) og May Berthelsen (styret).
 2. Styreleder med flere trekkes inn ved 2. gangs intervju.
 3. Kontoret søker å spre utlysningen i flere relevante miljøer (Frivillighet Norge, Norsk Friluftsliv)
Sak 19-18 - Pedagogisk utviklingsareid 2018

Kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonene ble utlyst 1. mars. Da søknadsfristen utløp, hadde Studieforbundet mottatt fire søknader fra tre medlemsorganisasjoner. En av søknadene ble vurdert til å falle utenfor formålet for disse midlene.

Vedtak:

 1. Norsk Botanisk Forening får kr 45.000 til utvikling av nytt slåtte-kurs.
 2. Norges Jeger- og Fiskerforbund får kr 25.000 til en pilot for et samarbeidsprosjekt i lokallag som ønsker å utvikle et fag- og utviklingsforum for jegerprøveinstruktører.
 3. Norsk Kennel Klub får kr 30.000 til kvalitets- og kompetanseheving av organisasjonsarbeid i lokale medlemsklubber.
Sak 20-18 - Årsmøtet 23. mai

Innkalling og saksliste til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøtet onsdag 23. mai kl 10 - 14 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Årsrapport/årsregnskap presenteres av Hans Petter Dalby/Endre Kleiveland
 3. Vedtektsendringer presenteres av Marianne Njøten
 4. Strategi- og virksomhetsplan presenteres av Jan Dalen
 5. Diskusjon om ny inndeling av fylkesavdelingene innledes av May Berthelsen
 6. Forslag til budsjett 2019 presenteres av Eli Åsen
 7. Valgkomiteens innstilling presenteres av valgkomiteen

Norges sopp- og nyttevekstforbund presenterer seg og sitt arbeid ved møtets begynnelse.
Den statlige tilskuddsordningen til studieforbundene er under evaluering. VOFO forespørres om å orientere årsmøtet om saken.

Sak 21-18 - Forslag budsjett 2019

Tilskuddsordningen til studieforbundene er under evaluering og størrelsen på statstilskuddet er usikkert. Utarbeidet forslag til budsjett for 2019 tar utgangspunkt i å lønne ny daglig leder i 100%-stilling, øke medlemskontingenten og redusere kurstilskuddet.

Vedtak:

 1. Medlemskontingenten opprettholdes på kr 1.000 men prosenttillegget økes fra 4% til 5% for mottatt tilskudd foregående år.
 2. Styrets forslag til budsjett for 2019 legges frem for behandling på årsmøtet.
 3. Budsjettert underskudd kr 515.000 dekkes av egenkapitalen.
Sak 22-18 - Nytt medlem/varamedlem til valgkomiteen

På årsmøtet skal det velges nytt medlem til valgkomiteen for 3 år og eventuelt ett varamedlem for 1 år.

Vedtak:

 1. Styret foreslår Anne-Mari Planke fra Den Norske Turistforening som nytt medlem til valgkomiteen for 3 år.
 2. Jan Dalen forespør aktuell kandidat til plassen som varamedlem for 1 år.
Sak 23-18 - Fylkesavdelingene

De fylkesavdelingene som har uttalt seg om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene, ser ut til å mene at det er uproblematisk/hensiktsmessig å følge statens opplegg. Saken diskuteres på årsmøtet. Fylkesårsmøtene i N&M Aust-Agder og N&M Nordland har ikke fått valgt fylkesstyre. N&M Nord-Trøndelag foreslår at det opprettes en felles fylkesavdeling for Trøndelag og det sittende fylkesstyre fortsetter inntil videre.

Vedtak:

 1. Olav Schrøder oppnevnes som kontaktperson for Aust-Agder. Bankkonti/regnskap avsluttes og fylkesavdelingens midler overføres til Studieforbundet sentralt.
 2. Rune Sørli oppnevnes som kontaktperson for Nordland. Bankkonti/regnskap avsluttes og fylkesavdelingens midler overføres til Studieforbundet sentralt.
 3. Styret vil etter diskusjonen på årsmøtet komme tilbake til saken om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene.
Sak 24-18 - Rapportering på overordnede mål 2017

Studieforbundene er pålagt å rapportere om forhold knyttet til oppfyllelse av de overordnede målene i Voksenopplæringslovens §4. Rapporten bør så langt råd er følge disposisjonen i mal fra Kompetanse Norge.

Vedtak: Rapportering på overordnede mål 2017 sendes Kompetanse Norge innen fristen 1. juni.

Sak 25-18 - Personvernrutiner

Studieforbundet har begynt arbeidet med å utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger vi registrerer og hvorfor.

Vedtak:

 1. Studieforbundet legger ut en foreløpig personvernerklæring på nettsiden.
 2. VOFO anmodes om å medvirke til at alle studieforbundene får en god personvernerklæring.
 3. Arbeidet med å ivareta Studieforbundets ansvar for behandling av persondata vil fortsette.
Eventuelt

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Studieforbundet natur og miljø vil innen 1. mai melde fra til Oslo kommune om vår årskonferanse i Oslo 29-30. august i Oslo.

 
Finn Grimsgaard
referent