Protokoll fra styremøtet 26. november 2013

Møtested: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Hans Petter Dalby, May Berthelsen og Nils Erik Bjørklund.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Leder i NBS Merete Furuberg ønsket Studieforbundet velkommen og redegjorde for Bonde- og Småbrukarlagets kursaktivitet og ønsker om hjelp fra Studieforbundet.

Til behandling:

Sak 46-13 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 47-13 – Protokoll fra styremøtet 17. september

Vedtak: Godkjennes.

Sak 48-13 – Referatsaker

 1. Kursstatistikk pr 25. november: 2.071 kurs / 43.726 kurstimer
 2. Godkjent 30 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 21. november
 4. Forslag til Statsbudsjett 2014: Kr 195 mill. kroner til studieforbundene
 5. Informasjon om tilskudd til medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonene
 6. NM-nytt nr 6
 7. Fylkessamlingen 2-3. november (7 fylkesavdelinger)
 8. Edgar Waag, N&M Hordaland, gjenvalgt som fylkesavdelingenes representant til årsmøtet 20. mai 2014
 9. Stikkprøvekontroll 2013 etter samme opplegg som tidligere
 10. Ny studieforbundsbrosjyre fra VOFO
 11. VOFOs representantskapsmøte 24. oktober (grunntilskudd / betaling for KursAdmin)
 12. Studiefrämjandet Distrikt Mitt planlegger styreseminar i Oslo til vinteren

Sak 49-13 – Stillingsbeskrivelser/stillingsbrøker

Representanter for styret og de ansatte hadde i fellesskap utformet forslagene som ble lagt frem for behandling i styret.

Vedtak:

 1. Stillingsbeskrivelser for daglig leder, studiekonsulent og administrasjonskonsulent godkjennes.
 2. Odd Erik Randen tilbys fast ansettelse som studiekonsulent i 100%-stilling fra 1.1.2014.
 3. Astrid Frøyen tilbys fast ansettelse som administrasjonskonsulent i 75%-stilling fra 1.1.2014.

Sak 50-13 – Lønn/personalhåndbok

Det har vært avholdt møte med de ansatte vedr. lønnsplassering, arbeidsbetingelser etc. Styret ønsker å få innarbeidet krav fra de ansatte i en personalhåndbok for Studieforbundet og håper på å få dette på plass i løpet av januar. I den forbindelse legges det opp til et møte med hjelp fra Virke og Handel og Kontor.

Sak 51-13 - Prosjektrapportering: Studieforbundet og de overordnede målene i loven

Prosjektleder Odd Erik Randen hadde utarbeidet en prosjektrapport (25 sider) som tok for seg Studieforbundets opplæringsaktivitet, interne kompetanseressurser og organisering sett i lys av de overordnede målene i Voksenopplæringsloven. Vi må bli flinkere til å sette rapporterbare mål. Ansvarsforholdet mellom medlemsorganisasjoner og Studieforbund bør bli bedre avklart/bevisstgjort.

Vedtak:
Prosjektrapporten tas med i arbeidet med ny arbeidsplan som skal behandles på årsmøtet 2014.

Sak 52-13 – Kursaktivitet i de minste medlemsorganisasjonene

Det er 5 medlemsorganisasjoner som foreløpig i år ikke har rapportert gjennomførte kurs, og 3 organisasjoner som bare har rapportert ett kurs. Styret drøftet hvordan Studieforbundet best kunne hjelpe disse organisasjonene med å komme i gang/få rapportert økt kursaktivitet.

Vedtak:

 1. Jan Dalen kontakter Norges Fritids- og Småfiskerforbund og inviterer seg til et styremøte. Studiekonsulenten følger eventuelt opp - sammen med NFSF - og utarbeider en studieplan.
 2. May Berthelsen kontakter Norsk Roseforening og inviterer seg til et styremøte. Studiekonsulenten følger eventuelt opp - sammen med NRF - og utarbeider en studieplan.
 3. Sølvi Egner-Kaupang kontakter Hest og Helse og inviterer seg til et styremøte.
 4. Jakt- og Fiskesenteret følges opp fra kontoret.
 5. Norsk organisasjon for dyreassistert terapi, Norsk Botanisk Forening, Norges Naturvernforening og Norsk Ornitologisk Forening bør også følges opp tilsvarende hvis dette opplegget gir positive resultater.

Sak 53-13 – Rekruttering nye medlemsorganisasjoner

Med utgangpunkt i ønske om å få til større kursaktivitet, drøftet styret å gå aktivt ut for å rekruttere nye medlemsorganisasjoner "med felles interesser og engasjement...".

Vedtak:

 1. Administrasjonen bes ut fra egen vurdering søke å etablere kontakt med eventuelle nye "grønne" medlemsorganisasjoner som allerede driver kursvirksomhet og som ikke har tilknytning til et annet studieforbund.
 2. Dersom SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) ønsker det, deltar vi gjerne på et møte for å drøfte en søknad om eventuelt medlemskap i Studieforbundet natur og miljø.

Sak 54-13 - Årskonferansen høsten 2014

Styret drøftet målgruppe for konferansen, tematikk, ulike tidspunkt og alternative steder. En god balanse av fagkunnskap, spennende arbeidsmetoder og sosiale aktiviteter/samvær er nøkkelord for en vellykket konferanse.

Vedtak:
Administrasjonen - med innspill fra May Berthelsen og Nils Erik Bjørklund - jobber videre med saken til neste styremøte.

Sak 55-13 - Telefongodtgjørelse for daglig leder

Vedtak:

 1. Telefongodtgjørelse for daglig leder avvikles fra 1. januar 2014 samtidig som årslønnen økes tilsvarende.
 2. Kr 3.000 overføres fra konto 5220 Telefon til konto 5010 Fast lønn på budsjettet.

Finn Grimsgaard
referent