Protokoll fra styremøtet 29. september 2016

 
Møtested: Det norske hageselskap, Sandstuveien 60a, Brattlikollen.

Til stede: Jan Dalen, Marianne Njøten, Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder). Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under sak 41-16.

Tron Hirsti ønsket velkommen til Hageselskapet og orienterte om organisasjonens liv og virke. Kunnskapsformidling er en viktig oppgave for Det norske hageselskap.

Til behandling:

Sak 33-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 34-16 – Protokoll fra styremøtet 15. juni

Vedtak: Godkjennes.

Sak 35-16 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 28. september (Godkjent 745 nye kursrapporter siden sist)
 2. 20% flere kursrapporter enn for 5 år siden – Økt arbeidsbelastning på kontoret
 3. Foreløpig ingen interesse for tilretteleggingstilskudd
 4. Godkjent 13 nye studieplaner siden sist
 5. Regnskapsoversikt pr 22. september
 6. Kontorets datautstyr skiftet ut
 7. Opprydning av godkjente studieplaner påbegynt
 8. Nye fylkeskontakter (Oppland, Vest-Agder, Sør-Trøndelag)
 9. Politianmeldelse
 10. N&M-nytt nr 5
 11. Deltakelse Arendalsuka 2016 (Jan Dalen)
 12. Styreseminar i Studieforbundet kultur og tradisjon (Jan Dalen)
 13. Samling for fylkesansatte i Naturvernforbundet (Olav Balle)
 14. Møte med Miljødirektoratet vedr. jegerprøven (Odd Erik Randen/Astrid Frøyen)
 15. Kompetansepluss frivillighet: 25 millioner kroner til kurs i grunnleggende ferdigheter
 16. Godtgjørelse til styremedlemmer 2016/17
Sak 36-16 - Evaluering av årskonferansen

Årskonferansen ble gjennomført 25-26. august på Radisson Blu Hotell Fornebu med 14 deltakere fra medlemsorganisasjonene og 11 fra fylkesavdelingene. Friluftsliv og enkelt friluftsliv og hva kan gjøres for å inkludere bl.a. flyktninger ble drøftet.

Vedtak:

 1. Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årskonferansen og ønsker å opprettholde torsdag/fredag som møtedager.
 2. Administrasjonen ser på om arbeidsformen (innlegg med debatt) på konferansen kan gjøres mer engasjerende ved at deltakerne blir mer aktivisert.
 3. Det inviteres til ny årskonferanse torsdag 31. august – fredag 1. september 2017, sentralt i Oslo-området.
Sak 37-16 – Inkludering og frivillige organisasjoner

Styret drøftet hva kan vi gjøre for å inkludere flyktninger og andre i våre aktiviteter? Kan vi komme opp med eksempler på gode/vellykkede tiltak i medlemsorganisasjonene? Tilretteleggingstilskudd til kurs bør kunne benyttes i mange tilfeller.

Vedtak:

 1. Studieforbundet innhenter eksempler på gode inkluderingsaktiviteter og i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet kommuniserer dette til myndighetene.
 2. Vi vil gjøre medlemsorganisasjonene oppmerksomme på tilskuddsordningen «Kompetansepluss frivillighet» og se på muligheter for at våre medlemsorganisasjoner kan benytte seg av dette.
 3. Til neste styremøte ønsker styret forslag på en kampanje for å øke lokallagenes bruk av tilretteleggingstilskudd.
Sak 38-16 - VOFOs regioner - Høringssvar

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har bedt om studieforbundenes syn på forslag om omorganisering av arbeidet i regionene. Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag til høringssvar som ble drøftet i styret.

Vedtak:
Studieforbundet støtter forslagets hovedkonklusjoner:

 • VOFO bør innen 2020 bestå av maksimalt syv regioner med minimum én ansatt i minimum 50%-stilling finansiert av VOFO.
 • VOFO sentralt er arbeidsgiver og arbeidsleder for de regionalt ansatte, og dagens styrer i regionene kan eventuelt erstattes av fylkesnemnder som kun har en rådgivende funksjon.
Sak 39-16 - Nytt kursleder-kurs

Studiekonsulenten hadde utarbeidet en skisse til et nytt kursleder-kurs som en enkel trykksak/nettbasert ressurs. Det videre arbeidet bør gjennomføres i forståelse med en referansegruppe fra medlemsorganisasjonene og målet er å få et ferdig produkt innen sommeren 2017.

Vedtak:
Det nedsettes en referansegruppe for det videre arbeidet. May Berthelsen deltar i referansegruppen. I tillegg forsøker 4H og Birøkterlaget å finne et par aktuelle deltakere.

Sak 40-16 - Høstens representantskapsmøte i VOFO 16. november

Saksliste for møtet foreligger ennå ikke, men det forventes at statsbudsjettet, KursAdmin og regionsprosessen er saker som ventelig vil bli drøftet. Studieforbundet kan møte med tre representanter.

Vedtak:
Jan Dalen (leder), May Berthelsen og Finn Grimsgaard møter. Eli Åsen er vara.

Sak 41-16 - Særtrekk og langsiktige strategier

Karen Johanne Strømstad fra Considium ledet arbeidet med å hjelpe styret å formulere noe om Studieforbundets særpreg og langsiktige strategier. Styret ønsker å fortsette med saken på neste styremøte, - med hovedvekt på Studieforbundets særtrekk.

Eventuelt

Styreleder ba styremedlemmene vurdere om det er ønskelig/gjennomførbart å avholde et styreseminar over 2 dager (lunsj-lunsj)? Og styremøte i kombinasjon med felles middag?

 

Finn Grimsgaard
referent