Protokoll fra styremøtet 20. oktober 2017

Møtested: Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen.

Til stede: Jan Dalen, May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Johs. H Røinås og Marianne Njøten (sak 34-41).

Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 34-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 35-17 – Protokoll fra styremøtet 12. juni

Vedtak: Godkjennes.

Sak 36-17 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 18. oktober (2.232 kurs / 47.671 timer)
 2. Godkjent 20 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 30. september
 4. Forslag til statsbudsjett 2018 (Kuttforslag på 22,5 mill. kroner)
 5. Eli Åsen slutter i Birøkterlaget, fortsetter i styret frem til årsmøtet
 6. Endre Kleiveland farspermisjon fra 16. oktober og ut året
 7. Jan Dalen ansatt som regionskonsulent i VOFO på deltid
 8. Dataprogram for studieforbundene Natur og Miljø/Kultur og Tradisjon (VOFO)
 9. Invitasjon til åpning av NSFs landsleir i Bodø 1. juli (ingen)
 10. Invitasjon til landsmøtet i NBS 4-5. november (Odd Erik Randen)
 11. Birøkterlaget returnerer kr 20.000 til pedagogisk utv.arbeid
 12. N&M-nytt nr 5 og nr 6
 13. N&M Østfold: Vellykket familiedag i Mossemarka 3. september
 14. Arendalsuka 2017 (Odd Erik Randen/Jan Dalen)
 15. Møte med Miljødirektoratet vedr. jegerprøven (Odd Erik Randen/Astrid Frøyen)
 16. Kompetanse Norge utlyser ny søknadsrunde for KompetansePluss Frivillighet
 17. Reisestipend 2018 – utlysning
 18. Revisor i gang med stikkprøvekontroll av kursrapportering
 19. Fremdrift/status Kursleder-kurset
Sak 37-17 - Årskonferansen Hurdalsjøen hotell og konferansesenter

Styret vil beskrive årskonferansen som nyttig, trivelig og lærerik. Godt fremmøte fra medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger. Meget vellykket.

Sak 38-17 - Fylkesavdelingenes representant til årsmøtet

Styrets utkast til vedtak var sendt fylkesavdelingene på høring. Tre høringssvar: Alle var positive.

Vedtak:

 • Studieforbundet sender hver høst en epost til fylkesavdelingene og ber om forslag på kandidat som fylkesavdelingenes representant på årsmøtet. Forslagstiller plikter å undersøke om vedkommende er villig til å stille til valg. Frist for å komme med forslag settes til 31. desember.
 • Liste over foreslåtte kandidater sendes så fylkesavdelingene som pr epost stemmer på én av kandidatene på listen. Frist for å avgi stemme settes til 20. mars.
 • Kandidaten som får flest stemmer, møter på årsmøtet på Studieforbundets regning. Vararepresentanter rangeres i videre rekkefølge etter stemmetall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning på førstkommende styremøte etter 20. mars.
Sak 39-17 - Status for fylkesavdelingene

Daglig leder redegjorde for sviktende kontroll med regnskap for fylkesavdelingene i Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

Vedtak:

 • Styret tar status for fylkesavdelingene til etterretning. Administrasjonen følger opp sakene videre.
 • Det bør vurderes om det er behov for retningslinjer for oppbevaring av regnskap i fylkesavdelingene.
 • Styret ønsker en oversikt over rapportert økonomi i fylkesavdelingene pr siste årsskifte.
Sak 40-17 - Kopinor-avtale

VOFO og Kopinor er i forhandlinger om en ny avtale som skal gjelde for kopiering av beskyttet materiale til bruk i studieforbundenes kursvirksomhet. I dag har Studieforbundet natur og miljø ingen avtale med Kopinor knyttet til kursvirksomhet. Vår begrunnelsen har vært at det koster mye og at vi ikke har behov for den: Vi benytter egenprodusert materiell eller innkjøpte bøker/hefter. Studieforbundet ønsker imidlertid å opptre ryddig og korrekt og legge forholdene best mulig til rette for sine kursarrangører. Vederlaget er ikke ment å være en betaling for faktisk kopiering, men for anledning til å kopiere lovlig. Noen kurs vil kopiere mye, andre vil kopiere lite, og noen vil ikke kopiere i det hele tatt. Vederlagsmodellen går ut ifra at disse kursene veier opp for hverandre.

Vedtak: Saken utsettes til resultatet av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 er kjent.

Sak 41-17 - Styrets sammensetning / Vedtektsendring

Styret diskuterte behovet for å sikre at styremedlem kommer fra fylkesavdelingene.

Vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet følgende endring i vedtektene §4:
Valg av «2 varamedlemmer fra medlemsorganisasjonene i rekkefølge og 1 personlig varamedlem fra fylkesavdelingene. Varamedlemmene velges for 1 år»
endres til
«3 varamedlemmer i rekkefølge for 1 år.»

Sak 42-17 - VOFOs representantskapsmøte 23. november

Studieforbundet deltar med 3 representanter: Jan Dalen (leder), May Berthelsen (nestleder) og Finn Grimsgaard (daglig leder). Saksliste til møtet foreligger foreløpig ikke.

Sak 43-17 - Strategi-arbeid mot årsmøtet

Styret drøftet videre arbeid med strategiplanen etter innspill på årskonferansen.
Planen bør være langsiktig og lesbar, ikke nødvendigvis et omfattende dokument. Vi må få inn noen visjoner, bærekraft og klima. Hvordan bør Studieforbundet organiseres for fremtiden? Administrasjonen må tilføres mer ressurser, vurdere prosjektfinansiert aktivitet. Kursbegrepet må forklares. Det er viktig å ha fokus på kvalitet, kunnskap, trinnvis opplæring og bruk av moderne teknologi. Tydeliggjøre medlemsorganisasjonenes grønne profil.

Vedtak: Administrasjonen syr sammen et utkast til ett dokument for videre drøfting på neste styremøte.

Sak 44-17 - Forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringen har foreslått å redusere bevilgningen til studieforbundene med 22,5 mill. kroner i 2018. Det vil ha dramatiske konsekvenser for aktiviteten i Studieforbundet.

Vedtak: Styret kommer eventuelt tilbake til denne saken på neste styremøte.

Sak 45-17 - Pedagogisk utviklingsarbeid

Norges Birøkterlag har ikke kapasitet til å få gjennomført det pedagogiske utviklingsarbeid de fikk støtte til i år og tilskuddet på kr 20.000 returneres.

Vedtak:
Norges Birøkterlag og andre medlemsorganisasjoner kan eventuelt søke på nytt ved neste utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid.

Sak 46-17 - Manglende utlevering av kursbevis

For å få tilskudd til kurs forutsettes at deltakere som har fullført kurset, utleveres kursbevis. Revisor har ved stikkprøvekontroller avdekket at dette ikke gjennomføres på flere NKK-kurs i konkurranselydighet.

Vedtak:
Studieforbundet må sikre seg at gjeldende regler for tilskudd blir fulgt. Kursarrangører som har rapportert kurs i konkurranselydighet tilskrives. Arrangøren må bekrefte at kursbevis er utlevert. Dersom dette ikke bekreftes, kan ikke kurset godkjennes og mottatt kurstilskudd må returneres til Studieforbundet. Norsk Kennel Klub holdes orientert.

 

Finn Grimsgaard
referent