REFERAT FRA STYREMØTE 26. NOVEMBER 2019

Tilstede: Jan Dalen, May Berthelsen, Marianne Njøten, Sissel Goodgame og Tine Bjonge
Forfall: Endre Kleiveland, Hans Petter Dalby, Lena Høvik og Johs. Røinås

Sak 19-43 Godkjenne innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkalling eller saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent
Saksunderlag: Innkalling og saksliste

Referater og protokoller

Sak 19-44 Godkjenne referat fra styremøte 25. september

Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøte 25. september.
Vedtak: Referatet fra styremøte 25. september er godkjent
Saksunderlag: Referat fra styremøte 25. september 2019

Sak 19-45 Orientering fra ekstraordinært årsmøte 24. oktober

Det ble orientert kort fra ekstraordinært årsmøte 24. oktober der søknad om opptak fra både Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag ble enstemmig godkjent.
Saksunderlag: Protokoll fra Ekstraordinært Årsmøte 24. oktober

Sak 19-46 Orientering fra Årskonferansen 24. oktober

Det ble orientert kort fra årskonferansen på Stabekk 24. oktober. Et kompakt program over en dag. Espen Farstad snakket om hvordan NJFF jobbet for å henge med i tiden og holde seg aktuelle. Stian Juell Sandvik, konstituert generalsekretær i VOFO, gikk gjennom høringen på ny lov og forskrift, mens Tine presenterte erfaringene fra Grønn Kursdag, samt andre aktuelle tema.
Saksunderlag: Presentasjonene fra Årskonferansen

Sak 19-47 Orientering fra Representantskapsmøtet i VOFO 21. november

Det ble orientert kort fra VOFOs representantskapsmøte 21. november. Jan Dalen, May Berthelsen og Tine Bjonge representerte studieforbundet. Hovedtema for møtet var høring på ny voksenopplæringslov med forskrift.
Saksunderlag: Sakspapirene til representantskapsmøtet

Organisasjon og politikk

Sak 19-48 Høring på ny voksenopplæringslov med forskrift

Ny voksenopplæringslov med forskrift er på høring, med frist 1. januar. Vi hadde gjennomgang av høringsforslaget på årskonferansen, i tillegg er forslaget grundig diskutert i ulike fora i VOFO. Ordningen skal i korte trekk deles mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD) for spissing mot henholdsvis kunnskapspolitiske, og kultur- og frivillighetspolitiske mål. Studieforbundet natur og miljø skal sammen med 9 andre studieforbund flyttes over til KUD. Vi forstår ønsket om å dele tilskuddsordningen, men ikke hensikten med den samtidige delingen av studieforbundene.
Saksunderlag: Høringsdokumentene

Sak 19-49 Beregning av tilskudd til studieforbund, hastevedtak fra KD

Kunnskapsdepartementet innførte 8. november en praksisendring der innrapporterte kurstimer skal deles mellom nytt og tidligere studieforbundet ved overgang. Tidligere har organisasjonene fått med alle timene sine. Våre nye organisasjoner har hatt beskjeden kursvirksomhet de foregående år, så det har liten praktisk betydning for oss i 2020. Vi mener likevel at det er prinsipielt feil å ikke la tilskuddet følge organisasjonen som har opptjent det, og har bedt VOFO følge opp mot departementet.
Saksunderlag: Brev fra KD til Kompetanse Norge, og brev fra N&M til styre i VOFO

Sak 19-50 Søknad om opptak fra Foreningen Arbeidshesten

Det er mottatt søknad om opptak fra Foreningen Arbeidshesten. Foreningen Arbeidshesten er en liten medlemsorganisasjon med utbredelse over hele landet og stort engasjement for arbeidshesten. De passer meget godt inn i vår profil.
Vedtak: Styret innstiller på opptak av Foreningen Arbeidshesten. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte på telefon 17. desember kl 09.
Saksunderlag: Søknad om opptak fra Foreningen Arbeidshesten, samt e-postkommunikasjon i saken.

Sak 19-51 Regionleddenes fremtidige rolle og funksjon

Våre vedtekter definerer fylkesgrensene som vår regionale inndeling. Som følge av sammenslåing og nær halvering av antall fylker i Norge fra og med 2020, samt vedtak i sak 1930 om felles fylkeslag for Oslo og Viken, blir våre nye fylkeslag som følger:
• N&M Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)
• N&M Innlandet (Oppland og Hedmark)
• N&M Oslo og Viken (Oslo, Buskerud, Akershus og Østfold)
• N&M Troms og Finnmark (Troms og Finnmark)
• N&M Vestfold og Telemark (Vestfold og Telemark)
• N&M Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
• N&M Trøndelag (Tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
• N&M Møre og Romsdal
• N&M Nordland
• N&M Rogaland
De nye fylkeslagene forventes opprettet i løpet av 2020. Tine følger opp. Der det ikke lykkes å velge et styre har hun fullmakt til å peke ut en fylkeskontakt. Denne kan eventuelt gis en begrenset kompensasjon mot å forplikte seg til å gjennomføre konkrete oppgaver. Regionleddenes fremtidige rolle og funksjon er fortsatt et åpent spørsmål, som også må sees i sammenheng med den pågående prosessen med ny voksenopplæringslov. Styret er ikke fremmed for ulike regionale løsninger. Det viktigste er å finne den løsningen som passer den aktuelle regionen best.
Saksunderlag: Skisse organisasjonskart og aktuelle e-poster

Administrasjon og aktivitet

Sak 19-52 Kurs - Statistikk og avvik

Tine gjennomgikk kurstimeutviklingen de siste 15 år i detalj. De tre store lokomotivene er NKK, NJFF og NRH, som har flere timer alene per år, enn de øvrige 16 til sammen. Noen av de mindre organisasjonene, som NSNF og NBF, har svært god time-utvikling. Vi vil likevel få et markant fall i rapporterte kurstimer i 2019. Dette skyldes i første rekke den mystiske hundesykdommen denne høsten, der NRH og NKK i en periode måtte avlyste alle kurs. Men også før hundesykdommen så vi nedgang i antall hundekurs. En del medlems-organisasjoner burde kunne ha flere kurs, og en del har det nok også, det rapporteres bare ikke. Her må vi bli flinkere til å følge opp.
Saksunderlag: Kursstatistikk per 31.10.2019, nye studieplaner og presentasjon av timeutviklingen siste 15 år

Sak 19-53 Regnskap per 20. november

Regnskap per 20. november ble gjennomgått. Det er ingen store overraskelser eller avvik, ser vi bort fra fallet i kurstimetall, som vil medføre at vi vil utbetale mindre opplæringstilskudd enn budsjettert i 2019. Ubrukt tilskudd vil bli avsatt til 2020.
Vedtak: Foreløpig regnskap 2019, per 20. november, er tatt til etterretning.
Saksunderlag: Prosjektregnskap per 20. november

Sak 19-54 Grønn Kursdag 2020?

Årskonferansen 2019 var gjennomgående positiv til videreføring av Grønn Kursdag. Styret gir Grønn Kursdag en ny sjanse, forutsatt tilstrekkelig påmelding fra medlemsorganisasjonene. Sted bør fortrinnsvis være samme som sist, men denne gangen må man unngå å kollidere på dato med «Verdens Kuleste Dag» og evt andre store arrangementer.
Vedtak: Grønn Kursdag videreføres. Grønn Kursdag 2020 skal være 29. august, fortrinnsvis i Tøyenparken.
Saksunderlag: Evalueringen av Grønn Kursdag 2019 og e-post fra Pål Karlsen

Sak 19-55 Aktuelt fra styreleder og styremedlemmene

May ønsker at studieforbundet skal være representert på Hagemessen på Lillestrøm i april. Flere av medlemmene våre skal være der og vi bør benytte anledningen til å synes. Vi kan få gratis stand-plass i Kunnskaps-gaten. Tine følger opp.
Saksunderlag: Ingen

Sak 19-56 Aktuelt fra daglig leder

Tine orienterte kort om at hun vil gi administrasjonskonsulent Astrid Frøyen ny tittel på nyåret. Astrid har fått utvidede arbeidsoppgaver og det er ønskelig å finne en tittel som bedre speiler den rollen hun har nå.
Saksunderlag: Ingen

Sak 19-57 Eventuelt

Marianne ba om at de planlagte styremøtene flyttes en dag, fra onsdag til torsdag, slik at hun lettere kan delta.
Vedtak: Styremøte planlagt 12.2.2020 flyttes til 13.2.2020. Styremøte planlagt 15.4.2020 flyttes til 16.4.2020. Styremøte planlagt 10.6.2020 flyttes til 11.6.2020.
Saksunderlag: Ingen