Protokoll fra styremøtet 24. mars 2015

Møtested: Norges sopp- og nyttevekstforbund, Frederik A. Dahls vei 20, Ås.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Hans Petter Dalby, Jan Dalen, May Berthelsen og Sølvi Svendsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Daglig leder Reidun Braathen orienterte om Norges sopp- og nyttevekstforbund og bl.a. om offentlige soppkontroller som de ikke lenger får offentlig tilskudd til.

Møtet ble avsluttet med arbeid/innspill fra styremedlemmene i tilknytning til årets prosjektarbeid om forenkling av rutiner for studieplanens innhold og struktur.

Til behandling:

Sak 12-15 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 13-15 – Protokoll fra styremøtet 11. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 14-15 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 18. mars (210 kurs – 3.903 timer)
 2. Godkjent 26 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 23. mars
 4. Revisjonsberetning for 2014 / manglende utlevering av kursbevis
 5. Kursaktivitet 2014 rapportert til SSB (Statistikken for 2014 offentliggjøres 27. april)
 6. Utmelding fra Norsk Roseforening
 7. N&M-nytt nr 2
 8. Studieforbundet natur og miljø på Facebook
 9. Arbeid med opplæringsplaner (NJFF/4H/Dnh/NSF/NBS)
 10. Tre tildelinger av reisestipend for 2015 fra VOFO
 11. Nye fylkesledere (N&M Rogaland: Olav Balle / N&M Hedmark: Aud Johansen)
 12. Hageselskapet inviterer til representantskapsmøtet 25. april
 13. Studiefrämjandet inviterer til förbundsstämma 30-31. mai
Sak 15-15 - Ny pensjonsordning

Det er ført samtaler med de ansatte som er innforstått med Studieforbundets behov for å endre pensjonsordningen for sine ansatte til innskuddspensjon. Det er i den forbindelse innhentet pristilbud fra DNB Liv som vår leverandør av pensjonstjenester i dag.

Vedtak:
Innskuddspensjonsordning etableres med virkning fra 1. januar 2015:

• Studieforbundet betaler 7 % av bruttolønn til innskuddspensjonsordning
• De ansatte betaler ikke egenandel
• I ordningen inkluderes uførepensjon

Sak 16-15 – Fylkeskontakt i Sogn og Fjordane og i Oppland

Det har ikke vært avholdt fylkesårsmøter eller valg av fylkesstyre i disse to fylkene på flere år. Inntil det eventuelt tas et initiativ fra regionalt nivå med ønske om å få valgt et fylkesstyre iht. vedtektene, vil Studieforbundet oppnevne en regional kontaktperson.

Vedtak:

 1. Reidun Solberg Seim, NJFF, oppnevnes som fylkeskontakt i Sogn og Fjordane.
 2. Kristen Rustad, NJFF, oppnevnes som fylkeskontakt i Oppland.
 3. Det utbetales en godtgjørelse til NJFF på inntil kr 2.500 pr år etter nærmere avtale.
 4. Økonomiske midler fylkesavdelingen i Sogn og Fjordane og i Oppland disponerer, overføres Studieforbundet sentralt og oppbevares der og benyttes til beste for angjeldende fylker.
Sak 17-15 - Årsmøtet 20. mai: Innkalling/saksliste/fordeling av oppgaver

Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøte 20. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Årsmeldingen presenteres av Sølvi Egner-Kaupang
 3. Regnskapet presenteres av Eli Åsen (alt. Finn Grimsgaard)
 4. Søknad om ny medlemsorganisasjon (SABIMA) presenteres av Jan Dalen
 5. Arbeidsplanen presenteres av Hans Petter Dalby (alt. Sølvi Egner-Kaupang)
 6. Budsjettet presenteres av Dagny Wangensteen (alt. May Berthelsen)
 7. Administrasjonen finner innleder til åpningen
 8. Bespisning skjer i forbindelse med gruppearbeid om arbeidsplanen
Sak 18-15 - Arbeidsplan for 2016

Styrets forslag til arbeidsplan for 2016 skal behandles på årsmøtet 20. mai.

Vedtak: Studieforbundet vil prioritere følgende oppgaver:

 1. Delta på medarbeiderkurs og årsmøter i medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og studieforbundet.
 2. Medvirke til at det blir arrangert kurs for personell som har ansvar for studiearbeid i organisasjonene.
 3. Bidra til å ajourføre medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner. Gi tilbud til flere medlemsorganisasjoner om å få utarbeidet egne opplæringsplaner.
 4. Kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Følge opp resultatet av utviklingsprosjektet fra 2015.
 5. Gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i lovens overordnete mål.
 6. Sørge for at tilbud om «tilretteleggingstilskudd» gjøres bedre kjent og blir tatt i bruk på kurs hvor det er behov for særskilt tilrettelegging for enkelte kursdeltakere.
 7. Holde kontakt med fylkesavdelingene. Evaluere erfaring med oppnevnte fylkeskontakter. Påse at Studieforbundets regionale forankring opprettholdes.
 8. Arrangere «Årskonferanse» for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.
 9. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside og Facebook-side. Holde kontakt med medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av «NM-nytt».
 10. Se på mulighetene for å gjøre søknads/rapporterings-prosedyrene enda enklere .
Sak 19-15 - Budsjett for 2016

Vedtak:
Forslag til budsjett for 2016 godkjennes og legges fram for behandling på årsmøtet.

Sak 20-15 – Nytt medlem til valgkomiteen

På årsmøtet skal det velges ett nytt medlem til valgkomiteen for 3 år. Styret skal innstille i saken og har bedt om innspill fra medlemsorganisasjonene.

Vedtak:
Styret foreslår Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag som nytt medlem til valgkomiteen.

Sak 21-15 - VOFOs representantskapsmøte 28. mai

Saksliste for møtet foreligger ennå ikke, men sendes styremedlemmene på epost når den kommer. Studieforbundet kan møte med 3 representanter. Sølvi Egner-Kaupang deltar på møtet som varamedlem til VOFOs styre.

Vedtak:
Eli Åsen, Jan Dalen og Finn Grimsgaard møter fra Studieforbundet natur og miljø. Hvis Eli Åsen ikke kan, er Hans Petter Dalby, May Berthelsen og Sølvi Svendsen reserve.

Finn Grimsgaard
referent