REFERAT FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2019

Tilstede: Jan Dalen (leder), May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Johs Røynås (3. vara) og Tine Bjonge (DL). Astrid Frøyen på sak 19-35.
Forfall: Marianne Njøten, Endre Kleiveland, Lena Høvik (1. vara) og Sissel Goodgame (2. vara)

Sak 19-31 Godkjenne innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 19-32 Referat fra styremøte 12. juni

Referat fra styremøte 12. juni er godkjent per e-post.
Vedtak: Referat fra styremøte 12. juni er godkjent.

Sak 19-33 Orientering fra nordisk møte 17-18. september

Tine orienterte fra nordisk møte i Helsinki 17-18. september, hvor Norge (N&M), Danmark (DOF) og Finland (SIVIS) deltok, mens Sverige (Studiefrämjandet) hadde forfall. Til tross for store ulikheter var det enighet om at det uformelle nordiske samarbeidet er inspirerende og lærerikt og ønskes videreført. Planen er å møtes igjen i Sverige til våren.

Sak 19-34 Status delingen mellom KD og KUD

Tine orienterte fra infomøte i VOFO. Det er lagt opp til en deling også av studieforbundene, ikke bare tilskuddsordningen. Studieforbundene skal med det kun forholde seg til tildelt departement og kun kunne motta tilskudd fra en av de to nye tilskuddsordningene. En høring vil komme innen kort tid.

Sak 19-35 Kursstatistikk per 31. august

Astrid gjennomgikk tall per august, med fem års tilbakeblikk. Herunder hvilke organisasjoner som har hatt fremgang, tilbakegang eller stabil kursvirksomhet. Antall kurs totalt er på nivå med 2018, men antall kurstimer viser en klar nedgang. Norge har i tillegg vært rammet av en mystisk hunde-sykdom i september, som har medført at nær alle hundekurs har blitt avlyst.

Sak 19-36 Regnskap per 20. september

Regnskap per 20. september var sendt ut, ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 19-37 Grønn Kursdag

Tine orienterte om gjennomføring og foreløpig evaluering av av Grønn Kursdag i Tøyeparken 31. august. NJFF, NKK, Dnh, NBF, NB og NSNF deltok med utstillinger, aktiviteter og konkurranser. I tillegg hadde vi et stort felles telt med miniforedrag hver halve time. Arrangementet hadde fortjent flere besøkende, men de som kom var gjennomgående godt fornøyd og flere ble der hele dagen. Organisasjonene gjorde en kjempejobb, og ga i evalueringen utrykk for at Grønn Kursdag bør kunne ha livets rett, men at flere organisasjoner må med, og at man bør finne et mer sentralt sted. Styret tar ikke stilling til en eventuell videreføring nå, men legger isteden opp til en presentasjon og diskusjon på årskonferansen 24. oktober.

Sak 19-38 Ekstraordinært årsmøte i oktober?

Studieforbundet næring og samfunn har store økonomiske problemer og skal i ekstraordinært årsmøte endelig avgjøre om de skal legges ned. Vi er som følge av dette blitt kontaktet av flere av deres medlemsorganisasjoner og har hatt møter med noen av disse. Vi har ikke selv kontaktet noen.
Vedtak: Det holdes ekstraordinært årsmøte i tilknytning til Årskonferansen hvis det kommer inn søknader om opptak i Studieforbundet natur og miljø.

Sak 19-39 Årskonferansen 2019

Sted, omfang og innhold ble grundig diskutert. Det ble landet på en dag, i Kulturhuset Stabekk Kino, med lunsj på Jeppe (restaurant i samme hus). Program: Evt ekstraordinært årsmøte, endringene i voksenopplæringsloven, Grønn Kursdag, foredrag om hvordan gjøre seg synlig og aktuell v/Espen Farstad i NJFF, og evt andre dags-aktuelle saker.
Vedtak: Årskonferansen 2019 arrangeres over en dag (24. oktober).

Sak 19-40 Aktuelt fra styremedlemmene

Ingen saker

Sak 19-41 Aktuelt fra daglig leder

DL er en av to studieforbunds-representanter i VOFOs nye organisasjonsutvalg.
DL deltok på N&M Østfolds Familiedag 1. september
Administrasjonen har ønsker om å flytte, fortrinnsvis til et sentralt beliggende kontorfellesskap.

Sak 19-42 Eventuelt

Ingen saker