REFERAT FRA STYREMØTE 17. APRIL 2020

Videokonferanse på Google Meet
Tilstede: Jan Dalen, May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Sissel Goodgame, Johs Røinas og Tine Bjonge (DL)
Forfall: Endre Kleiveland og Marianne O. Njøten

Sak 20-07 Innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
Saksunderlag: Innkalling med saksliste til styremøte 17. april 2020

Sak 20-08 Referat fra styremøte 13. februar 2020

Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referat fra styremøte 13. februar er godkjent.
Saksunderlag: Referat fra styremøte 13. februar 2020

Sak 20-09 Orienteringssaker

Tine orienterte kort om
• Corona-situasjonen
• Midlertidig unntak fra Voksenopplæringsloven
• Grønn kursdag
Saksunderlag: Brev om Unntak fra forskrift om studieforbund og nettskoler fra KD av 27. mars. Tilsagnsbrev Grønn Kursdag fra Miljødirektoratet.

Sak 20-10 Gjennomføring av Årsmøte 2020

Det vil ikke være mulig å gjennomføre Årsmøtet 19. mai på vanlig måte pga den pågående corona-pandemien. Forslag om å kjøre møtet som videokonferanse. Leverandør bestemmes senere.
Vedtak: Årsmøte 2020 avholdes som videokonferanse
Saksunderlag: Innkalling og saksliste

Sak 20-11 Årsmelding 2019

Forslag til årsmelding ble gjennomgått og godkjent med rettelser. De som har rettelser/tillegg sender det til Tine innen dagen er omme (17/4).
Vedtak: Forslag til Årsmelding 2019 er godkjent med rettelser.
Saksunderlag: Årsmeldingen 2019

Sak 20-12 Søknad om opptak fra Nei til EU

Det er mottatt søknad om opptak fra Nei til EU. Flertallet mente at Nei til EU er en politisk organisasjon og derfor ikke bør tas opp.
Vedtak: Søknaden legges frem for avstemming på årsmøtet, med negativ innstilling fra styret.
Saksunderlag: Søknad om medlemskap fra Nei til EU

Sak 20-13 Forslag til årsmøtet

Tine har ved flere anledninger påpekt at studieforbundets vedtekter er så mangelfulle at det er et problem for henne i jobben. Det er ønskelig med en grundig vedtekts-revisjon, men denne bør vente til ny Voksenopplæringslov er på plass. For å kunne fungere med de vedtektene vi har noen år til, ba hun styret om å vurdere 6 konkrete endringsforslag, som en midlertidig opprydding. Styret så ikke behov for dette, men landet likevel på å foreslå en ren splitting av nåværende vedtekter. Dvs at vedtektene for studieforbundet og studieforbundets fylkesavdelinger foreslås separert, uten noen form for justeringer eller tillegg, heller ikke av logiske brister eller skrivefeil.
Vedtak: Styret foreslår å separere vedtektene for studieforbundet og studieforbundets fylkesavdelinger. Det skal ikke gjøres noen endringer av innhold, heller ikke av skrivefeil.
Saksunderlag: E-post fra Tine. Vedtektene, forslag til nye vedtekter og forslag standardvedtekter for regionene.

Sak 20-14 Medlemskontingent

Det var enighet i styret om ikke å forslå endring i medlemskontingenten.
Vedtak: Medlemskontingenten forslås uendret i 2021.
Saksunderlag: Forslag medlemskontingent 2021

Sak 20-15 Planer og budsjett 2021

Forslag til planer og budsjett for 2021 ble lagt frem og gjennomgått. I og med vedtektsendringsforslagene som ikke gikk gjennom ble oppfølging av fylkesavdelingene fjerner fra planen. I det kommende lovendringen er det varslet innskjerping vedre administrative kostnader, som i denne sammenheng er absolutt alt utover opplærings- eller tilretteleggingstilskudd. I kombinasjon med forventet inntektssvikt, som følge av time-nedgang i 2019, og nå også 2020, må det innstramming til over hele linjen for å klare et null-budsjett.
Vedtak: Forslag til planer og budsjett er godkjent.
Saksunderlag: Forslag planer 2021. Forslag budsjett 2021.

Sak 20-16 Valgkomite

Styret er valgkomite for valgkomiteen. Det skal innstilles ett medlem for 3 år, og et varamedlem for 1 år. Det ble fremmet noen kandidater, som Jan kontakter. Innstillingen skal med i sakspapirene til Årsmøtet, som skal offentliggjøres senest tirsdag 21. april
Vedtak: Jan kontakter aktuelle kandidater til valgkomiteen og sender styrets innstilling til Tine innen mandag 20/4.
Saksunderlag: Valgkomiteens innstilling til ordfører og styre