Protokoll fra styremøtet 11. februar 2015

Møtested: 4H Norge, Hellerud gård, Skjetten.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Hans Petter Dalby, Jan Dalen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang orienterte om 4Hs behov for omorganisering/nedbemanning (10-20 personer) i forbindelse med at organisasjonen mister 40 kontorplasser i fylkene i løpet av neste år og hvilke konsekvenser dette får for den løpende driften.

Til behandling:

Sak 1-15 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-15 – Protokoll fra styremøtet 25. november

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-15 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk 2014: 60.618 timer / +12%
 2. Godkjent 54 nye studieplaner siden sist
 3. Statstilskudd for 2015: kr 1.500.000 + kr 6.121.075 = kr 7.621.075
 4. Utbetalinger av tilretteleggingstilskudd i 2014 (kr 12.000)
 5. Fire søknader om reisestipend 2015 oversendt VOFO
 6. N&M-nytt nr 7/14, nr 8/14 og nr 1/15
 7. Opplæringsplaner for medlemsorganisasjonene - Møteplan (OER/FG)
 8. Kurstilskudd feilaktig utbetalt til privat konto
 9. Årlig møte med Miljødirektoratet vedr Jegerprøven (19. mars/OER/AF)
 10. Innkallinger til fylkesårsmøter
 11. Rapport om studieforbund og kursøkonomi (Vox)
 12. VOFO etablerer interessepolitisk nettverk
 13. Arendalsuka 12-18. august
 14. N&M foreslår Sølvi Egner-Kaupang som styremedlem i VOFO
 15. Regjeringen jobber med stortingsmelding om «Livslang læring og utenforskap»
Sak 4-15 - Regnskap 2014

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 460.029 som i stor grad må tilskrives rekordstor økning i kursaktiviteten i 2014. Tilskuddssatsen ble i november redusert fra kr 100 til kr 90 pr time.

Vedtak: Regnskapet legges fram for årsmøtet under forutsetning av at revisor ikke har merknader. Underskuddet dekkes av egenkapitalen som etter dette vil være på kr 824.293.

Sak 5-15 – Årsmelding 2014

Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme mal som i fjor.

Vedtak: Med en mindre justering i teksten godkjennes årsmeldingen og legges fram for årsmøtet.

Sak 6-15 - Pedagogisk utviklingsarbeid i Studieforbundet

Styret har tidligere vedtatt at Studieforbundet sentralt skal styre pedagogiske utviklingsprosjekter. Administrasjonen hadde utarbeidet forslag på fire prioriterte områder med utgangspunkt i årsmøtets vedtatte arbeidsplan for 2015:

 • kursansvarlig på lokalt nivå
 • tilretteleggingstilskudd
 • forenkling av rutiner for studieplanens innhold og struktur
 • kurslederkurs

Vedtak:

 1. Styret tar til etterretning administrasjonens forslag til pedagogisk utviklingsarbeid i 2015.
 2. Administrasjonen står fritt til å hente inn annen lønnet hjelp innenfor årets budsjettramme.
 3. Styret ønsker at forenkling av rutiner for studieplanens innhold og struktur prioriteres og setter av tid på neste styremøte til innspill/arbeid med dette punktet.
Sak 7-15 - Bruk av sosiale medier

Vedtak: Studieforbundet oppretter en egen Facebook-side. Siden driftes fra kontoret med dagens stillingsressurser.

Sak 8-15 - Justert budsjett for 2015

Årets statstilskudd er kr 360.000 høyere enn forventet. Med utgangspunkt i noe høyere medlemskontingentberegning og litt forsiktigere anslag av renteinntekter hadde administrasjonen utarbeidet forslag til justert budsjett i balanse. Egenkapitalen på kr 824.293 gir Studieforbundet sikkerhet for videre drift og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

Vedtak:

 1. Justert budsjett for 2015 vedtas.
 2. Kurstilskuddet fastsettes til kr 90 pr time og 50% til Jakt- og Fiskesenteret.
 3. Det orienteres i N&M-nytt om styrets justering av budsjettet.
Sak 9-15 – Årskonferansen 28-30. august

Administrasjonen la fram en foreløpig skisse: Konferansen åpnes fredag kl 10 med "lederkonferanse" og de store linjene i medlemsorganisasjonene og Studieforbundet - åpent for alle. Lørdag fokus på lokal studieleder og pedagogisk aktivitet. Konferansen avrundes søndag formiddag med interne saker for Studieforbundet og fylkesavdelingene.

Vedtak:

 1. Årskonferansen 28-30. august 2015 legges til Sundvolden Hotel.
 2. Administrasjonen arbeider videre med programmet.
 3. Det er ønskelig med bindende påmelding før sommerferien (forhåndsbetaling).
Sak 10-15 - Nytt medlem til valgkomiteen

På årsmøtet skal det velges ett nytt medlem til valgkomiteen for 3 år. Styret skal innstille i saken. Navn på flere aktuelle kandidater ble drøftet.

Vedtak: Styret ber om innspill fra medlemsorganisasjonene før de på neste styremøte vedtar hvem de vil innstille som nytt medlem til valgkomiteen.

Sak 11-15 - Delt tilskuddsordning - kurs/annen opplæringsaktivitet?

I forbindelse med arbeidet i VOFOs regelverksutvalg, var studieforbundene bedt om innspill på ønske/behov for en deling av tilskuddsordningen til kurs; en ordning som i dag og en ordning med mindre krav til rapportering mv. og lavere tilskudd?
Det rapporteres tilbake til VOFO om liten oppslutning til å endre dagens praksis på dette punktet.

Eventuelt

Styret ønsker at neste styremøte legges til Norges sopp- og nyttevekstforbunds kontor på Ås.

Finn Grimsgaard
referent