Protokoll fra styremøtet 17. september 2013

Møtested: Det norske hageselskap, Sandstuveien 60a, Brattlikollen i Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Hans Petter Dalby og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent), Finn Grimsgaard (daglig leder) og i forbindelse med sak 38 Birgitte Johnsen fra Studieforbundet næring og samfunn.

Direktør Tove Berg i Dnh ønsket velkommen og redegjorde for Hageselskapets forventninger til Studieforbundet og arbeidet for å øke kursaktiviteten i hagelagene.

Til behandling:

Sak 36-13 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 37-13 – Protokoll fra styremøtet 11. juni

Vedtak: Godkjennes.

Sak 38-13 - Hva er KursAdmin

Birgitte Johnsen fra Studieforbundet næring og samfunn (SNS) ga styret en grundig orientering om dataprogrammet KursAdmin for planlegging, administrasjon og dokumentasjon av kurs i studieforbundene. Programmet eies av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og er utviklet av Senitel. SNS tok programmet i bruk i fjor og er godt fornøyd. For bruk av KursAdmin betaler de i år kr 137.500.

Sak 39-13 – Referatsaker

 1. Kursstatistikk pr 16. september: 1.572 kurs / 31.326 kurstimer
 2. Godkjent 24 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. august
 4. DNB Liv varsler prisøkning på ytelsespensjon fra 1.1.2014
 5. Forskningsprosjektet om studieforbund går sin gang (Oxford Research)
 6. Fjerner uaktuelle studieplaner fra studieplankatalogen på nettsiden vår (nå 662 studieplaner)
 7. Rydder opp i bankkonti som ikke er registrert i lokallagets navn
 8. Rydder opp i Jegerprøvekurs som er godkjent, men som ikke blir rapportert
 9. NM-nytt nr 4 og nr 5
 10. Opptrykk av NM-brosjyren
 11. Ingen studieforbund søker om momskompensasjon i år
 12. Deltok på Hageselskapets høstsamling 14. september
 13. Deltar i nordisk prosjekt om etterutdanning av instruktører til «bærekraftig utvikling»
 14. Deltar på samling i Sverige om hundekurs (Studiefrämjandet) 15-16. oktober
 15. Skisse til program for nordisk seminar i København 10-12. juni 2014
 16. N&M Østfold gjennomført vellykket familiedag med flere av medlemsorganisasjonene
 17. Vox inviterer til fagdag med studieforbundene 24. oktober
 18. Kontoret holdes stengt torsdag 19. september og de ansatte deltar på studiebesøk hos K-Stud

Sak 40-13 – Arbeidsplan 2014 - Prioritering av arbeidsoppgaver

Styret drøftet arbeidsplanen vedtatt på årsmøtet. Et sentralt tema er hvordan kursaktiviteten kan økes. Studieforbundet må bli mer synlig i medlemsorganisasjonene. Det krever mer kontakt - både med administrasjonene og på styrenivå. Vi må rundt på besøk og vise oss frem. Ajourhold og videreutvikling av Studieforbundets nettside er også en prioritert oppgave.

Vedtak:

 1. Administrasjonen bes utarbeide forslag til en plan for hvordan Studieforbundet skal hjelpe de små medlemsorganisasjonene som ikke rapporterer kurs.
 2. Styret ønsker på neste styremøte å drøfte hvorvidt Studieforbundet kan nyttiggjøre seg sosiale medier/Facebook på en hensiktsmessig måte.
 3. Styret kommer tilbake til Langtidsplanen 2014-16 på styremøtet neste år når arbeidsplan for 2015 skal utarbeides.

Sak 41-13 – Lønn/arbeidsbetingelser

Styret ble orientert om fremdriften. Leder/nestleder i styret har invitert HK-klubben til et dialogmøte 8. oktober før styret tar endelig beslutning om stillingsbeskrivelser, lønnsplasseringer, stillingsbrøker, særavtale og personalhåndbok på styremøtet 26. november. Styrets medlemmer og daglig leder holdes løpende orientert pr epost.

Sak 42-13 - Fylkessamlingen 2-3. november

Det er bestilt plass til samlingen på Thon Hotel Oslo Airport. Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag til invitasjon med programskisse som styret sluttet seg til.

Vedtak:
Fra styret deltar Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen (delvis) og Hans Petter Dalby. Det sjekkes opp om flere styremedlemmer har anledning til å delta?

Sak 43-13 – Begrenset tilskuddsrett for Jakt- og Fiskesenteret

Studieforbundets vedtekter forutsetter at styret fastsetter "begrenset tilskuddsrett" for Jakt- og Fiskesenteret (JFS) som et ideelt, fortjenestefritt aksjeselskap godkjent som ny medlemsorganisasjon på siste årsmøte.

Vedtak:

 1. Kurstilskudd til kurs arrangert av Jakt- og Fiskesenteret fastsettes til 50% av ordinært kurstilskudd i 2013.
 2. Styret vedtar hvert år størrelsen på kurstilskudd ut fra tilsagnsbrev om statstilskudd og forventet kursaktivitet. I denne forbindelse vil styret også vurdere størrelsen på kurstilskudd for kurs arrangert av Jakt- og Fiskesenteret.

Sak 44-13 – VOFOs representantskapsmøte 24. oktober

Studieforbundet kan møte med 3 representanter pluss eventuelle observatører.

Vedtak:
Fra Studieforbundet møter Sølvi Egner-Kaupang og Finn Grimsgaard. Det undersøkes om det er andre styremedlemmer som eventuelt har anledning til å møte. Eventuelt møter Finn Grimsgaard som observatør.

Sak 45-13 - Forhåndsdrøfting: Årskonferanse høsten 2014

Styret tenker seg at det bør velges en annen ramme enn et konferansehotell ved Gardermoen. Det er ønskelig at både fylkesavdelingene og medlemsorganisasjonene vil prioritere å delta på konferansen. Kan medlemsorganisasjonene bidra med kreative tips til sted/opplegg? Konferansen må ikke komme i konflikt med høstferien (uke 40-41). Administrasjonen jobber videre med saken til neste styremøte.

Finn Grimsgaard
referent