Protokoll fra styremøtet 10. april 2014

Møtested: Norsk Kennel Klub, Nils Hansens vei 20, Bryn i Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Dagny Wangensteen, Hans Petter Dalby, Jan Dalen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder). Øystein Eikeseth (ordfører) var til stede under behandling av sak 20.

Administrerende direktør Trine Hage i NKK hilste på møtedeltakerne og fikk en kort orientering om studieforbundets gjøremål.

Til behandling:

Sak 12-14 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 13-14 – Protokoll fra styremøtet 12. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 14-14 – Referatsaker

 1. Kursstatistikk pr 9. april (379 kurs - 7.386 timer)
 2. Godkjent 35 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mars
 4. Revisjonsberetning for 2013
 5. N&M-nytt nr 2
 6. Forhøyet kurstilskudd kr 150/time til kurslærer-kurs
 7. Stikkprøvekontroll av kursrapporter
 8. Program for årskonferansen 29-31. august
 9. Årsmøter i fylkesavdelingene/nye fylkesledere
 10. NODATs medlemskap i Studieforbundet
 11. VOFOs representantskapsmøte 4. mars (Jan Dalen, Finn Grimsgaard, Odd Erik Randen)
 12. VOFOs representantskaps årsmøte 26. mai
 13. Sølvi Egner-Kaupang foreslått som kandidat til VOFOs styre
 14. VOFO: Arbeidsgruppe om regelverket
 15. Odd Erik Randen gis anledning til fridager u/lønn for etterutdanning
 16. Valgkomiteen har avgitt sin innstilling

Sak 15-14 - Godkjenning av personalhåndbok-tekst

Det forelå forslag til tekst til personalhåndbok for Studieforbundet. Det er enighet om at Studieforbundet ikke trenger eget verneombud pga virksomhetens størrelse. Verneombudets funksjoner utføres av den tillitsvalgte.

Vedtak:
Styret godkjenner tekst til Studieforbundets personalhåndbok og overlater til daglig leder å godkjenne senere ajourhold etter behov i dialog med de ansatte.

Sak 16-14 – Pedagogisk utviklingsarbeid

Det var utlyst 100.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid i 2014. Ved søknadsfristens utløp forelå det kun to søknader fra medlemsorganisasjonene. Det forutsettes at Studieforbundet gis en tydelig rolle i utviklingsarbeidet. Tilskuddsbeløpet utbetales etterskuddsvis når prosjektet er gjennomført og rapportert. Studieforbundet skal synliggjøres i produktets sluttresultat.

Vedtak:

 1. 4H Norge får kr 50 000,- til å utvikle en digital møteplass for utveksling av ressurser og deling av informasjon. Studieforbundet tar forbehold om at tidligere prosjekt fra 4H («Instruktørbanken» fra 2013) ferdigstilles og rapporteres og at Studieforbundets rolle i det nye prosjektet tydeliggjøres.
 2. Norsk Kennel Klub får kr 50 000,- til å utvikle et nytt kurskompendium for opplæring av ringsekretærer og teste dette ut på en tilrettelagt samling. Studieforbundet tar forbehold om at den pedagogiske utviklingen i prosjektet synliggjøres bedre og at Studieforbundets rolle i prosjektet blir klarere definert.

Sak 17-14 – Tilretteleggingstilskudd

Det bør være mulig å søke om ekstra tilskudd for personer/grupper med særlige behov også i forbindelse med kurs i Studieforbundet natur og miljø. Tilretteleggingstilskudd kan være en delfinanisiering av nødvendige merkostnader og gis som et tillegg til det ordinære kurstilskuddet. Studieforbundet er avhengig av å kunne rapportere utbetalt tilretteleggingstilskudd (antall kursdeltakere/antall kurstimer) for etter hvert å komme med i den statlige tilskuddordningen med tilretteleggingstilskudd.

Vedtak:

 1. Det avsettes inntil kr 30.000 fra Studieforbundets egenkapital til tilretteleggingstilskudd.
 2. Muligheten for å kunne søke om tilretteleggingstilskudd gjøres kjent for organisasjonene/aktuelle brukere.

Sak 18-14 - Arbeidsplan for 2015

Styrets forslag til arbeidsplan for 2015 skal behandles på årsmøtet 20. mai.

Vedtak: Studieforbundet vil prioritere følgende oppgaver:

 1. Kvalitetssikre og godkjenne nye og eksisterende studieplaner sammen med medlemsorganisasjonene. Studieplankatalogen inndeles i flere emnegrupper for å bedre oversikt og bruk.
 2. Stimulere til økt kursaktivitet. Delta på medarbeiderkurs og årsmøter i medlemsorganisasjonene for å sikre nærhet mellom organisasjonene og studieforbundet.
 3. Hjelpe medlemsorganisasjonene med å utarbeide en plan for opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Studieforbundets plass i denne sammenheng må komme tydelig fram. Planen skal godkjennes av studieforbundet.
 4. Jobbe for at det etableres en kursansvarlig på lokalt nivå i medlemsorganisasjonene.
 5. Delta på årsmøter og andre arrangementer i minst 5 fylkesavdelinger for gjensidig kontakt og informasjon.
 6. Sette av økonomiske ressurser til pedagogisk utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonene kan søke på og gjennomføre i samarbeid med studieforbundet. Evaluere ordningen.
 7. Planlegge og arrangere medarbeiderkurs i Oslo, Bergen og Trondheim.
 8. Sørge for at tilbud om «tilretteleggingstilskudd» gjøres kjent og blir tatt i bruk på kurs hvor det er behov for særskilt tilrettelegging for enkelte kursdeltakere.
 9. Arrangere «Årskonferanse» for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.
 10. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside. Holde kontakt med medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av «NM-nytt».
 11. Nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om studieforbundet kan nyttiggjøre seg bruk av sosiale medier og i så fall hvilke?
 12. Utbetale kurstilskudd hver måned. Vurdere differensierte tilskuddssatser. Sette av økonomiske ressurser til medarbeiderkurs i medlemsorganisasjonenes regi som fordeles etter søknad.

Sak 19-14 - Budsjett for 2015

Styrets forslag til budsjett skal behandles på årsmøtet 20. mai.

Vedtak:
Inntekter:
Statstilskudd 7 300 000 kr
Medlemskontingent 238 000 kr
Andre inntekter 17 000 kr
Renteinntekter 50 000 kr
Utgifter:
Kurstilskudd 5 500 000 kr
Pedagogisk utvikl.arb. 100 000 kr
Medarbeiderutvikling 225 000 kr
Personalkostnader 1 650 000 kr
Kontorlokaler 120 000 kr
Adm/informasjon 240 000 kr
Andre kostnader 70 000 kr

Årsresultat: -300 000 kr som dekkes av egenkapitalen.

Sak 20-14 - Årsmøtet 20. mai

Tidligere assisterende generalsekretær i VOFO Ellen Stavlund er invitert som gjest og bedt om å snakke om «bærekraftig utvikling».

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøte 20. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Årsmøtet styres av Øystein Eikeseth (ordfører)
 3. Årsmeldingen presenteres av Sølvi Egner-Kaupang
 4. Regnskapet presenteres av Dagny Wangensteen
 5. Arbeidsplanen presenteres av Hans Petter Dalby som også forbereder gruppearbeid i den forbindelse.
 6. Budsjettet presenteres av Eli Åsen
 7. Valgkomiteens leder Tom Krøning presenterer valgkomiteens innstilling
 8. Mat serveres i forbindelse med gruppearbeidet.

Sak 21-14 - Nytt medlem til N&Ms valgkomite

Styret hadde foreløpig ikke lykkes å finne en ny kandidat. Jan Dalen og May Berthelsen jobber videre med saken.

Eventuelt

Styret hadde enkelte innspill og kommentarer til administrasjonens forslag til program for årskonferansen på Leangkollen hotell 29-31. august.

Finn Grimsgaard
referent