Protokoll fra styremøtet 14. februar 2012

Møtested: Studieforbundets kontor, Gamle Ringeriksvei 6, Stabekk

Til stede: Tore Larsson, Simen Saxebøl, Eli Åsen og Dagny Wangensteen.
Dessuten møtte: Jan Dalen (for fylkesavdelingene), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 1-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-12 – Protokoll fra styremøtet 29. november

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-12 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk 2011 (2.450 kurs/50.324 timer/kr 4.501.694)
 2. Statstilskudd for 2012: Kr 7.026.958
 3. Reisestipend til 3 deltakere (Botanisk, 4H og DNT)
 4. NM-nytt nr 8/11 og nr 1/12
 5. Birøkterlaget ønsker kursbevis med egen logo for deltakere på sine kurs
 6. Tid for årsmøter i fylkesavdelingene
 7. Oslo/Akershus: Studiekonferanse 16-17. mars (FG/Eli Åsen)
 8. Møre og Romsdal: Kurs for lokallagene 25. februar (FG)
 9. Sør-Trøndelag: Årsmøte 15. mars med besøk av Rune Sørli
 10. Invitasjon til Norges Birøkterlags årsmøte 24. mars
 11. Invitasjon til Natur og Ungdoms landsmøte 5-8. januar (ingen)
 12. Åpning av NJFFs Jakt- og Fiskesenter på Flå 2. februar (FG)
 13. Samling for fylkesinstruktørene for Jegerprøven 18-19. februar (OER)
 14. N&M inviterer KDL-studieforbundene på besøk på kontoret 6. mars (AF/OER/FG)
 15. Invitasjon VOFOs årskonferanse om «dannelse» 10-11. mai i Drammen
 16. Kommentarer/endringsforslag til VOFOs vedtekter
 17. VOFOs workshop for KAS/KursAdmin 2. februar (AF)
 18. Forberedelser til nordisk studieforbundsmøte i Stavanger 11-13. juni
Sak 4-12 – Regnskap 2011

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 377.549.

Vedtak:
Regnskapet legges fram for årsmøtet under forutsetning av at revisor ikke har merknader. Overskuddet foreslås tilført egenkapitalen som etter dette vil være på kr 1.636.795.

Sak 5-12 – Årsmelding 2011

Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme opplegg som i fjor.

Vedtak:
Med et par mindre justeringer i teksten godkjennes årsmeldingen og legges fram for årsmøtet.

Sak 6-12 – Omgjøring av kontorstillinger/Lønnsplassering

Det forelå et forslag fra daglig leder om å omgjøre stillingen "kontorsekretær" til "studiekonsulent" og i den forbindelse justering av lønnsplasseringer.

Vedtak:
Styrets motivasjon for å øke de disponible økonomiske ressursene for studieforbundet gjennom økt egenkapital har vært motivert dels med å sikre stabil utvikling i timetilskudd, men ikke i ubetydelig grad et ønske om å sikre stillingene ved kontoret på et tidspunkt da egenkapitalen var faretruende lav i 2009. Styret kan ikke se at det foreligger en utvikling i volum eller funksjoner ved kontoret som tilsier endret bemanning eller kontorstillinger. Styret mener lønnsplasseringen er akseptabel tatt i betraktning andre sammenlignbare studieforbund, jfr regulering i forhold til dette senest i mars 2011. Styret mener at innspill om endrede lønns- og arbeidsforhold i fremtiden bør samordnes med tilsvarende drøftinger i arbeidslivet for øvrig.

Sak 7-12 – Synliggjøring av Studieforbundet

På siste årsmøte i Studieforbundet ble det uttrykt ønske om å synliggjøre Studieforbundet bedre, - også internt og overfor egne medlemmer. Studieforbundet har produsert en presentasjonsbrosjyre som med fordel kan benyttes mer aktivt enn til nå. Studieforbundets nettsider bør være kjent og lett tilgjengelig for medlemsorganisasjonenes lokallag. Det bør også settes krav til våre medlemsorganisasjoner og tillitsvalgte på alle nivå: At Studieforbundets navn skrives og forkortes på samme måte. Dette, sammen med mest mulig lik bruk av logo og grønnfarge, er også med på å gjøre Studieforbundet mer synlig.

Vedtak:

 1. Medlemsorganisasjonene oppfordres til å plassere et «banner» med Studieforbundets navn og logo og med link til www.naturogmiljo.no på egen nettside.
 2. Korrekt skrivemåte for Studieforbundets navn er: Studieforbundet natur og miljø og forkortelse er: N&M
 3. Korrekt skrivemåte for fylkesavdelingene er f.eks.: Studieforbundet natur og miljø Vestfold som forkortes: N&M Vestfold.

Det forventes at medlemsorganisasjonene og Studieforbundets fylkesavdelinger følger opp dette.

Sak 8-12 – Pedagogisk utviklingsarbeid 2012

Studieforbundet har valgt å legge det pedagogiske utviklingsarbeidet til medlemsorganisasjonene som forventes å gjennomføre dette i nært samarbeid med Studieforbundets studiekonsulent.

Vedtak:
Studieforbundet avsetter kr 160.000 til pedagogisk utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonenes sentralledd nå kan søke om. Søknadsfrist 15. mars. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, kvalitetsheving og økt kursaktivitet i organisasjonene. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi. Søknadene må tydelig beskrive hva organisasjonene ønsker å utvikle/utprøve, vedlagt budsjett og tidsplan for arbeidet. Det er en forutsetning at Studieforbundet trekkes inn i prosjektene på en hensiktsmessig måte. Medlemsorganisasjoner som mottok prosjektmidler i 2011 og som ikke har fullført og rapportert prosjektet, vil bli prioritert sist. Fordeling av prosjektmidlene avgjøres på styremøtet 27. mars.

Sak 9-12 – Tildeling av stipend 1. halvår

Det var mottatt 16 søknader om stipend innen fristen 1. februar. Søknader mottatt etter fristen ville styret ikke behandle.

Vedtak:

Styret fordeler kr 57.351,- slik:

 1. Ann Kristin Håland, NKK, agility for viderekommende, Os, kr 4.000,-
 2. Trude Sommerstad, NB, Nord/Balt. forsk.symp. Riga/Latvia, kr 5.000, -
 3. Ragnhild Raknerud, 4H, kursinstruktør, Granavollen, kr 2.500,-
 4. Martha Noas Petersbakken, 4H, kursinstruktør, Granavollen, kr 2.500,-
 5. Lars Amund Skari, 4H, kursinstruktør, Granavollen, kr 2.200,-
 6. Aleksander Hansen, NJFF, revejakt/pelsing, Flå, kr 5.000,-
 7. Leif Eivind Sivertsen, NB, inspirasjon/næringskunnskap, Kina, kr 5.000,-
 8. Runa Falck Langaas, NU, nettverk/pedagogikk, Berlin/Tyskl., kr 5.000,-
 9. Nora Skarre Abrahamsen, NU, nettverk/ped. Berlin/Tyskl., kr 5.000,-
 10. Kristin Estenstad, NKK, trinn II instrkt/lydighet, Trondheim, kr 2.500,-
 11. Rita Thoboe, NKK, trinn II instrkt/lydighet, Trondheim, kr 2.500,-
 12. Åse Aarflot Løtuft, Dnh, org.kurs/data, Oslo, kr 3.450,-
 13. Olav J. Ramse, NB, inspirasjon/næringskunnskap, Kina, kr 5.000,-
 14. Bjørn Erik Hjellset, NSF, skredkurs, Måsvassbo, kr 2.500,-
 15. Klara O. Røysland, 4H, kursinstruktør, Byglandsfjord, kr 2.124,-
 16. Kjetil Jørstad, NB, kursinstruktør, Mastemyr, kr 3.077,-
Sak 10-12 - Justert budsjett for 2012

Studieforbundet vil motta drøyt 7 mill kr i statstilskudd i 2012. For annet år på rad kan Studieforbundet legge frem et regnskap med overskudd. Det innebærer bl.a. muligheter for å øke overføringene til lokalt studiearbeid.

Vedtak:

 1. Det innføres et stimuleringstilskudd for 2012 på kr 10,- pr kurstime, slik at samlet timetilskudd i år blir kr 110,-
 2. På rapportskjema for gjennomførte kurs skal det oppgis hvor mange dugnadstimer som er nedlagt
 3. Kostnader til medarbeiderutvikling økes med kr 75.000 til kr 325.000.
 4. Personalkostnadene økes med kr 25.000 til kr 1.325.000.
 5. Administrasjon/informasjonskostnadene reduseres med kr 20.000 til kr 255.000.
 6. Justert budsjett for 2012 med en underdekning på kr 635.000 godkjennes.
Sak 11-12 – Høring "Studieforbundet i fylket"

Høringsbrev ble sendt medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene i begynnelsen av desember. Det er mottatt svar fra NJFF og Birøkterlaget sentralt, samt fra noen fylkeslag i NKK, 4H og Dnh. Fra Studieforbundets fylkesavdelinger er det mottatt 12 høringssvar.

Vedtak:
Basert på mottatte høringssvar konkluderer styret med at det er ønskelig å beholde fylkesavdelinger med demokratisk valgte styrer. For å sikre det demokratiske elementet vil styret foreslå for årsmøtet at vedtektene endres slik at det stilles krav om representasjon fra minst 5 medlemsorganisasjoner på fylkesårsmøtet og at fylkesstyret skal sammensettes av representanter fra minst 3 medlemsorganisasjoner. Hvis medlemsorganisasjonene i fylket ikke klarer å få dette til, vil styret oppnevne en kontaktperson for fylket. Ordlyden på endringsforslaget vil bli utarbeidet til neste styremøte.

Sak 12-12 – Landskonferansen 20-22. april

Konferansen er lagt til NJFFs nye Jakt- og Fiskesenteret på Flå i Hallingdal. Administrasjonen presenterte en foreløpig skisse til program og ble bedt om å jobbe videre ut fra den. Mye tid settes av til en grundig presentasjon av senteret og aktiviteter knyttet til det.

Sak 13-12 – Medlemsmøte 27. mars

Medlemsorganisasjonene vil bli invitert til vårens medlemsmøte 27. mars i lokalene til Norsk Kennel Klub. Styret drøftet raskt aktuelle tema for møtet og overlot til administrasjonen å jobbe videre med saken.

Sak 14-12 – Årsmøte i VOFO 10. mai

VOFO har lagt sitt årsmøte til samme dag som vi allerede hadde fastsatt for vårt årsmøte.

Vedtak:
VOFO informeres om at sentrale tillitsvalgte/ansatte må prioritere eget årsmøte 10. mai.

Sak 15-12 – Nytt medlem til valgkomiteen i N&M

På årsmøtet skal det velges et nytt medlem til valgkomiteen for 3 år.

Vedtak: Styret foreslår Vidar Nilsen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Finn Grimsgaard
referent