REFERAT FRA STYREMØTE 12. JUNI 2019

Tilstede: Jan Dalen, May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Sissel Goodgame, Johs. H Røinås og Tine Bjonge (DL)

Sak 19-17 Godkjenne innkalling og saksliste

Diskusjon vedr at møtet hadde vært vurdert flyttet pga forfall fra flere styremedlemmer.
Vedtak 1: Styremøter skal alltid gjennomføres på opprinnelig oppsatt dato så lenge minst tre styre- og/eller varamedlemmer kan møte.
Vedtak 2: Innkalling og sakliste er godkjent.

Saksunderlag: Innkalling med saksliste

Referater og protokoller

Sak 19-18 Referat fra styremøte 4. april

Referat fra styremøte 4. april er godkjent per e-post.
Vedtak: Referat fra styremøte 4. april er godkjent
Saksunderlag: Referat fra styremøte 4. april

Sak 19-19 Protokoll fra årsmøte 14. mai

Protokollen er ferdig signert og ble tatt til etterretning.
Saksunderlag: Protokoll fra årsmøte 14. mai

Sak 19-20 Orientering fra VOFOs årsmøte 29. mai

May og Tine deltok på VOFOs årsmøte. Ny styreleder er Hege Fossum fra K-stud. Vårt forslag om vedtektsendring ble avslått realitetsbehandlet som følge av at VOFO varslet totalgjennomgang av vedtektene til neste årsmøte. Kulturminister Trine S Grande var tilstede og orienterte om siste nytt. Voksenopplæringsloven skal bestå, men ordningen vil bli delt mellom KD og KUD. Regionalisering av ordningen er skrinlagt.
Saksunderlag: Ingen

Organisasjon

Sak 19-21 Valg av nestleder

May Berthelsen ble foreslått og enstemmig gjenvalgt som nestleder.
Vedtak: May Berthelsen er nestleder.
Saksunderlag: Ingen

Sak 19-22 Møteplan 2019/20

Forslag til møteplan 2019/20 ble gjennomgått, diskutert og justert.
Vedtak: Styrets møteplan 2019/20 er 12. juni, 25. september, 26. november, 12. februar, 15. april og 10. juni. Årsmøte er 19. mai 2020.
Saksunderlag: Forslag til møteplan

Sak 19-23 Fylkesavdelingene

Gjennomgang av status etter dialogmøte 14. mai. Omfattende diskusjon om veien videre uten konklusjoner utover enighet om å slå sammen Oslo og nye Viken.
Vedtak: Oslo og Viken skal ha felles fylkesavdeling som heter Oslo og Viken.
Saksunderlag: Status Fylkesavdelingene. E-postveksling med VOFO.

Administrasjon og aktivitet

Sak 19-24 Rapportering til Kompetanse Norge for 2018

Årets rapportering til Kompetanse Norge er fullført.
Saksunderlag: Rapportene til Kompetanse Norge for 2018

Sak 19-25 Kursstatistikk per 31. mai

Antall rapportert gjennomførte kurs er noe høyere enn på samme tid i fjor, men fortsatt noe lavere enn for årene før. Det er godkjent 14 nye studieplaner siden sist.
Saksunderlag: Kursstatistikk per 31.05.2019. Oversikt over nye studieplaner.

Sak 19-26 Regnskap per 31. mai

Prosjektregnskap per 31. mai ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Saksunderlag: Budsjett 2019 og Prosjektregnskap per 31. mai 2019.

Sak 19-27 Grønn Kursdag 31. august

Vi skal ha ett felles telt for mini-foredrag. I tillegg skal de deltagende medlemsorganisasjonene (NKK, NSNF, NJFF, NBF og Dnh) ha hver sin stand/aktivitet. Det koster en del å leie telt, i tillegg skal kommunen ha blodpris for leie av grunnen og at vi setter opp telt. Det gir lite rom for markedsføring og diverse kostnader som vil være helt nødvendig. Det er for sent å snu, og det jobbes videre for å få lavere leie av kommunen og å holde alle kostnader nede, men vil måte tas høyde for mulig budsjettsprekk.
Vedtak: Det gis rom for eventuelle helt nødvendig overskridelse av budsjettet for grønn kursdag. Eventuelle økonomiske tiltak som følge av dette bestemmes senere.
Saksunderlag: Foreløpige planer og budsjett

Sak 19-28 Årskonferansen 24-25. oktober

Sted, innhold og omfang av årskonferansen 2019 ble diskutert uten at det førte til noen avgjørelser. Budsjettet tilsier en enkel konferanse uten overnatting.
Saksunderlag: Ingen

Sak 19-29 Orientering fra styremedlemmene

• Johs har representert studieforbundet på Viken-møte 29. mai og sitter i valgkomiteen for Vofo Viken.
• May informerte om at NSNF og NBF planlegger felles kurslederkurs. Foreslo at vi gir det status som testkurs og samarbeider med dem om videre utvikling av kurslederkurset.
• Jan har vært på distriktsmøte i NRH, en veldig positiv opplevelse. De har i ettertid fått tilsendt en bunke kurslederkurs-hefter.
Saksunderlag: Ingen

Eventuelt

Sak 19-30 Mulig søknad om opptak

Studieforbundet næring og samfunn har økonomiske problemer og kan bli nedlagt (besluttes på ekstraordinært årsmøte 25. september). En av deres større medlemsorganisasjoner har vært i kontakt om evt søknad om opptak hos oss fra 1. januar. Det vil eventuelt kreve et ekstraordinært årsmøte hos oss innen 1. november, som er fristen for å få med deres kurs-portefølje i vårt beregningsgrunnlag for 2020. Enighet om at man er villige til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte ved eventuell søknad fra grønne organisasjoner som blir stående uten studieforbund fra nyttår.
Saksunderlag: Ingen