Protokoll fra styremøtet 29. november 2017

 

Møtested: Norske Redningshunder, Tamburveien 5, Ski.

Til stede: Jan Dalen, May Berthelsen, Eli Åsen, Hans Petter Dalby og Marianne Njøten.
Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Johs. H. Røinås (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen ønsket velkommen og orienterte om organisasjonen.

Til behandling:

Sak 47-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 48-17 – Protokoll fra styremøtet 20. oktober

Vedtak: Godkjennes.

Sak 49-17 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 28. november (2.695 kurs / 57.250 timer) (5% økning fra i fjor)
 2. Godkjent 8 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. oktober
 4. Oppfølging stikkprøvekontroller/tilbakebetalt kurstilskudd
 5. Status Kursleder-kurset
 6. Status nytt dataprogram for studieforbundene (VOFO)
 7. Nye personvernregler fra mai 2018
 8. N&M-nytt nr 7
 9. Reisestipend 2018 – 16 søknader
 10. VOFOs representantskapsmøte 23/11 (Jan Dalen/May Berthelsen/Finn Grimsgaard)
 11. Kompetanse Norge/BDO evaluerer studieforbundsordningen
 12. Forespørsel om medlemskap
 13. Regnskapsoversikt 2016 for fylkesavdelingene

 

Sak 50-17 - Status Statsbudsjettet for 2018

Det er oppnådd enighet på Stortinget om å reversere Regjeringens forslag om å redusere bevilgningen til studieforbundene med 22,5 mill. kroner. Studieforbundet bør derfor kunne regne med at det vedtatte driftsbudsjettet for 2018 kan følges. I så fall opprettholdes kurstilskuddet på kr 100 pr. time.

Vedtak:
Styret ønsker å drøfte eventuell endring i praksis når det gjelder utbetaling av kurstilskudd til kurs som ikke har dokumentbare kostnader. Saken ønskes utredet til neste styremøte.

 

Sak 51-17 - Strategi- og virksomhetsplan

Administrasjonen hadde samlet opp innspill fra siste styremøte og laget et utkast til justert plan for videre drøfting i styret.

Vedtak:

 • Avsnittet om verdigrunnlag utvides med noen flere setninger.
 • Begrepet det grønne skiftet bør inn.
 • Tredje kulepunkt under Økonomi endres til: Studieforbundet vil vurdere behovet for å finansiere deler av driften med nye finansieringskilder.
 • Forslag til endelig formulering av ny Strategi- og virksomhetsplan legges frem på neste møte.

 

Sak 52-17 - Tilskuddsregler - Bedre måloppnåelse

Kunnskapsdepartementet er opptatt av å få evaluert hvor effektivt studieforbundene søker å oppfylle Voksenopplæringslovens formål. Departementet har bedt Kompetanse Norge om råd: Er det behov for å innrette tilskuddsordningen annerledes for at ordningen skal være et godt og målrettet kompetansepolitisk virkemiddel som bidrar til inkludering av personer i utenforskap og fremmer livslang læring.

Styret drøftet saken. Styret la vekt på det mangfoldet Studieforbundets kurs representerte: Vi når ut til mange med lavterskel-tilbud som er åpent for alle og er med på å bygge inkludering, samhold og mestring.

 

Sak 53-17 - Vedtektsendringer

Styret ønsker en opprydning i vedtektene om valg som skal foretas på årsmøtet. Det gjelder valg av styreleder, valg av varamedlemmer til styret og valg av valgkomite med varamedlem. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Vedtak:
Styret foreslår for årsmøtet at vedtektenes §4 punkt g) vedrørende valg som skal foretas av årsmøtet, gis følgende formulering:

g) Valg av:
- ordfører og varaordfører for 1 år
- styreleder for 1 år (ny)
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år (ny)
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år (ny)
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år (ny)
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. (ny)

Valgene på årsmøtet 23. mai 2018 må forberedes slik at eventuelle vedtektsendringer kan gjennomføres umiddelbart.

 

Sak 54-17 - Fylkesavdelinger/Regioner

Styret drøftet spørsmål om å justere grenser for fylkesavdelingene i samsvar med den pågående regionsreformen. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir sammenslått allerede fra 1.1.2018, resten av landet fra 1.1.2020.

Vedtak:
Styret ønsker å høre fylkesavdelingenes syn på saken og kan tenke seg at saken diskuteres på årsmøtet.

 

Sak 55-17 - Kopinor-avtale

VOFO har på vegne av studieforbundene fremforhandlet en ny avtale med Kopinor om vederlag for kopiering av beskyttet materiale i kurssammenheng. Basert på antall rapporterte kursdeltakere, ville det koste oss i underkant av 90.000 kroner årlig å være tilknyttet denne avtalen med Kopinor.

Vedtak:
Vi fastholder vårt tidligere standpunkt om at vi ikke har behov for en slik avtale. Vi benytter egenprodusert materiale eller innkjøpte bøker/hefter i kurssammenheng. Det som kopieres er eget materiale eller materiale som ikke er beskyttet (lover, offentlige utredninger etc.).

 

Finn Grimsgaard
referent