Protokoll fra styremøtet 12. februar 2013

Møtested: Norges Birøkterlag, Dyrskuevegen 20, Kløfta.

Til stede: Tore Larsson, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og Jan Dalen.
Dessuten møtte: Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 1-13 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-13 – Protokoll fra styremøtet 13. desember

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-13 – Referatsaker

a. Kursstatistikk 2012 (55.712 timer / 10% økning)
b. Kursstatistikk 2013 pr 11. februar.
c. Godkjent 24 studieplaner siden sist
d. Statstilskudd for 2013 (Kr 6.869.353 / kr 157.605 mindre enn i fjor)
e. Forskningsprosjekt om studieforbundene (Vox/Oxford Research)
f. Diskusjonsnotat om språk i studieforbund og medlemsorganisasjoner
g. NM-nytt nr 1
h. Avtale med Direktoratet for naturforvaltning om gjennomføring av Jegerprøvens obligatoriske kurs
i. Tid for årsmøter i fylkesavdelingene
j. Besøk i fylkesavdelingene (Vest-Agder / Møre og Romsdal)
k. Valgkomiteen i arbeid
l. Excel-kurs for 2 ansatte
m. VOFO-seminar om språk (2 deltakere)
n. VOFO har fått dekket sitt likviditetsproblem med banklån
o. Kontingent til VOFO
p. Representantskapet i VOFO har årsmøte 29. mai

Sak 4-13 – Regnskap 2012

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 444.438.

Vedtak:
Regnskapet legges fram for årsmøtet under forutsetning av at revisor ikke har merknader.
Underskuddet dekkes av egenkapitalen som etter dette vil være på kr 1.192.357.

Sak 5-13 – Årsmelding 2012

Årsmeldingen var ikke ferdig og saken utsettes til neste styremøte.

Sak 6-13 - Sammendrag av spørreundersøkelse i medlemsorganisasjonene

Det var 12 medlemsorganisasjoner/enkeltpersoner som hadde besvart spørreundersøkelsen. Tilskudd til lokale kurs, hjelp med studieplaner, tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid og hjemmesiden ble fremhevet som de viktigste oppgavene for Studieforbundet. Styret var tilfreds med tilbakemeldingene og trakk den konklusjonen at vi stort sett var der vi skulle være. Ut fra svarene var det tydelig et behov for bedre informasjon til medlemsorganisasjonene om hva fylkesavdelingene gjør/skal gjøre.

Vedtak:
Sammendraget av spørreundersøkelsen tas til etterretning og brukes i arbeidet med ny langtidsplan.

Sak 7-13 - Ny stipendordning/Medarbeideropplæring

Administrasjonen hadde utarbeidet forslag til en stipendordning for eksterne kurs og en ordning med ekstra tilskudd til medlemsorganisasjonenes kurslederkurs/instruktørkurs.

Vedtak:

  1. Det avsettes et beløp på budsjettet hvert år for medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonene.
  2. Disse midlene fordeles på årets første styremøte mellom medlemsorganisasjonene etter søknad.
  3. Medarbeideropplæringen skal gjennomføres som tilskuddsberettigete kurs etter en godkjent studieplan hvorav minst 1 time er avsatt til presentasjon av Studieforbundet.
  4. Hvor mye som avsettes til formålet hvert år, må vurderes ut fra den økonomiske situasjonen for Studieforbundet. For 2013 avsettes kr 0.

Sak 8-13 - Justert budsjett 2013

Statstilskuddet for 2013 er drøyt kr 150.000 lavere enn budsjettert. Styret prioriterer å opprettholde tilskudd til lokale kurs på kr 100 pr time. Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid reduseres til kr 95.000 og det avsettes ikke midler til stipend/medarbeideropplæring for lokale kurslærere/instruktører.

Vedtak:
Justert budsjett for 2013 godkjennes med et underskudd på kr 470.000. Underskuddet dekkes av egenkapitalen som i så fall vil bli redusert til ca kr 720.000.

Sak 9-13 - Landskonferansen 19-21. april

Konferansen er lagt til Best Western hotel på Gardermoen. Styret var godt tilfreds med administrasjonens foreløpig opplegg for Landskonferansen. Det ble uttrykt ønske om at middagen lørdag tilberedes og inntas under besøket hos Norges Birøkterlag. Eli Åsen etterlyste en budsjettramme for besøket hos birøkterne.

Sak 10-13 - Særavtale tilknyttet tariffavtalen

Det var framforhandlet følgende forslag til særavtale:

Avlønning/avspasering ved reisevirksomhet:

  • Ved reiser, kurs og møter utenfor ordinær arbeidstid regnes faktisk medgått tid til reise og aktiv kurs/møtetid som arbeidstid begrenset oppad til 14 timer pr døgn.
  • Pålagt arbeid utover avtalt arbeidstid skal som hovedregel avspaseres time mot time etter avtale med daglig leder.
  • Overtidstillegg (50% for timer utover ordinær arbeidstid pr dag, 100% etter kl 2000 og for arbeid på lør-, søn- og helgedager mv.) kommer i tillegg og kan tas ut som lønnstillegg eller i form av ekstra fri etter nærmere avtale med daglig leder.

Lønnsutbetaling/ferieavvikling:

Ansatte har ferie/fri med lønn

  • dagene mellom julaften og nyttår (juleferie)
  • dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag (påskeferie)
  • Juli måned (sommerferie)

Det utbetales full lønn månedslønn i 11 måneder og feriepenger i juli.

Fri utover punktene over er enten avspasering for overtid/merarbeid/forskjøvet arbeidstid, alternativt trekk i lønn.

Ansatte over 60 år har fri en ekstra uke med lønn.

Vedtak:
I tillegg ønsker styret et punkt i særavtalen om at Studieforbundet - med 3 ansatte - ikke har behov for et eget verneombud. Eli Åsen kontakter Hovedorganisasjonen Virke og hører om det er andre punkter styret også bør fremme i en særavtale.

Sak 11-13 - Medlemsorganisasjoner

VOFO mener det er en fordel for alle studieforbundene at det etableres veiledende retningslinjer for hvilke krav som må være oppfylt for å kvalifisere for medlemskap i et studieforbund og har i den anledning utarbeidet forslag til veiledende kriterier. Styret ønsker å drøfte disse med deltakerne på Landskonferansen.
Jakt- og Fiskesenteret på Flå er formelt ikke en del av NJFF men organisert som et selvstendig aksjeselskap hvor det ikke utbetales utbytte av et eventuelt overskudd. NJFF ønsker at kursaktiviteten ved Jakt- og Fiskesenteret kan registreres i Studieforbundet.

Vedtak:
Styret vil foreslå for årsmøtet at vedtektene endres slik at både frivillige medlemsorganisasjoner, alminnelige stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas som medlem i Studieforbundet.

Sak 12-13 - Nytt medlem til N&Ms valgkomite

Årsmøtet skal velge inn ett nytt medlem for 3 år i valgkomiteen. Vedkommende skal komme fra fylkesavdelingene og Jan Dalen forespør aktuelle kandidater på vegne av styret.

Sak 13-13 - Valg i VOFO

Sølvi Egner-Kaupang avklarer med Trond Enger om han stiller til gjenvalg. N&M vil eventuelt støtte hans kandidatur.

Eventuelt

Tore Larsson orienterte om at han slutter i NJFF og stiller ikke til gjenvalg til styret i N&M. Han sitter som styreleder frem til årsmøtet 14. mai.

Finn Grimsgaard
referent