Protokoll fra styremøtet 11. juni 2013

Møtested: Norsk Kennel Klub, Nils Hansensvei 20, Bryn i Oslo.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Hans Petter Dalby og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Finn Grimsgaard (daglig leder) og i forbindelse med sak 33 og 34 Kirsten Haug fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Til behandling:

Sak 28-13 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 29-13 – Protokoll fra styremøtet 9. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 30-13 – Referatsaker

 1. Kursstatistikk pr 10. juni: 800 kurs / 15.509 kurstimer
 2. Godkjent 18 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mai
 4. Oversikt over årsmøte-rapportering fra fylkesavdelingene
 5. NM-nytt nr 3
 6. Nordisk møte for studieforbund 10-12. juni på Gotland (Odd Erik Randen)
 7. VOFOs representantskapsmøte 29. mai (Sølvi Egner-Kaupang, Jan Dalen, Finn Grimsgaard)
 8. Invitasjon til Hageselskapets representantskapsmøte 1. juni i Stavanger
 9. Invitasjon til åpningen av Speiderforbundts landsleir 6. juli i Stavanger
 10. Invitasjon til Bonde- og Småbrukarlagets 100-års markering 23. august i Lillehammer
 11. SSBs statistikk over studieforbundene kursvirksomhet i 2012

Sak 31-13 – Valg av nestleder

Vedtak: Eli Åsen velges som nestleder i styret for nok ett år.

Sak 32-13 – Langtidsplan 2014-16 / Arbeidsplan 2014 - prioritering av arbeidsoppgaver

Utsettes til neste møte.

Sak 33-13 - Lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte ved kontoret

Kirsten Haug fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke ga styret en orientering om tariffavtaler og korrekt fremgangsmåte ved lokale forhandlinger og svarte på spørsmål fra styret. Styret etterlyste en redegjørelse fra daglig leder om hva som har endret seg de siste årene i Studieforbundet og som medfører behov for økte stillingsbrøker ved kontoret.

Vedtak:
Sølvi Egner-Kaupang og Eli Åsen lager et forslag til fremdriftsplan og oversender denne til styret pr epost. Lønnsforhandlingene bør kunne gjennomføres i løpet av august.

Sak 34-13 – Særavtale/personalhåndbok

Det forelå et notat fra HK-klubben i Studieforbundet. Videre fremdrift - se vedtak i foregående sak.

Vedtak:
Daglig leder utarbeider stillingsbeskrivelse for studiekonsulent- og administrasjonskonsulent-stillingene.

Sak 35-13 – Møteplan 2013/14

Vedtak:
Tirsdag 17. september: Styremøte kl 10-14
Helgen 2-3. november: Fylkessamling (Gardermoen)
Tirsdag 26. november: Styremøte kl 10-14
2014:
Onsdag 12. februar: Styremøte kl 10-14
Torsdag 10. april: Styremøte kl 10-14
Tirsdag 20. mai: Årsmøte (Stabekk)
Tirsdag 27. mai: Styremøte kl 10-14

Det er ønskelig å legge styremøtene rundt hos medlemsorganisasjonene og benytte anledningen til nærmere kontakt mellom studieforbund og medlemsorganisasjonene. Daglig leder prioriterer og gjør avtaler. Daglig leder avgjør hvem fra kontoret han eventuelt har behov for å ha med på styremøtene.

Eventuelt

Styret ønsker å få en orientering om hva KursAdmin er på neste styremøte.

Finn Grimsgaard
referent