Protokoll fra styremøtet 12. februar 2014

Møtested: Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, Oslo.

Til stede: Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Hans Petter Dalby, Jan Dalen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Nils E Bjørklund (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Assisterende generalsekretær i DNT Anne Mari Aamelfot Hjelle ga en rask orientering om Turistforeningens arbeid med kurs og kompetanseheving. Generalsekretær Nils Øveraas hilste på møtedeltakerne.

Til behandling:

Sak 1-14 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-14 – Protokoll fra styremøtet 26. november

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-14 – Referatsaker

a. Kursstatistikk 2013 (53.746 timer / -3,5%)
b. Godkjent 46 nye studieplaner siden sist
c. Nye studieplaner knyttes nå opp mot Voksenopplæringslovens målformuleringer
d. Statstilskudd for 2014 (Kr 7.160.081 / kr 290.728 mer enn i fjor)
e. Forskningsrapporten om studieforbundene (Oxford Research)
f. N&M-nytt nr 7/13 og nr 1/14
g. Samling for Jegerprøvens fylkesinstruktører 10-12. januar (Odd Erik Randen)
h. Møte med Miljødirektoratet vedr. Jegerprøven 19. mars (Odd Erik Randen og Astrid Frøyen)
i. Innkallinger til årsmøter i fylkesavdelingene
j. Møte i Oslo med Studiefrämjandet (Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard)
k. VOFOs strategi-møte 10. februar (Nils Bjørklund, Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard)
l. VOFO har fordelt reisestipend for 2014 (3 stipend til N&M)
m.Representantskapet i VOFO har årsmøte 26. mai (Ny strategiplan)
n. Valgkomiteen i arbeid

Sak 4-14 - Lønnsplassering/personalhåndbok

Det var lite som hadde skjedd i saken siden forrige styremøte. Oppgaver og ansvar knyttet til administrasjonskonsulent-stillingen krevde vurdering av ny lønnsplassering.

Vedtak:

 1. Daglig leder bes om å ivareta fremtidige forhandlinger om lønn og andre forhold med de ansatte innenfor vedtatte rammer og i tråd med gjeldende tariffavtale.
 2. Det skal unngås å etablere særavtaler med de ansatte.
 3. Styret vil godkjenne tekst til Studieforbundets personalhåndbok på styremøtet 10. april.
 4. Astrid Frøyen som administrasjonskonsulent i 75%-stilling avlønnes med kr 23.000 pr mnd fra 1. januar 2014.

Sak 5-14 – Regnskap 2013

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 91.966.

Vedtak:
Regnskapet legges fram for årsmøtet under forutsetning av at revisor ikke har merknader.
Overskuddet foreslås tilført egenkapitalen som etter dette vil være på kr 1.284.323.

Sak 6-14 – Årsmelding 2013

Forslag til årsmelding var utarbeidet av daglig leder.

Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes og legges fram for årsmøtet.

Sak 7-14 - Justert budsjett 2014 inkl. tilskuddssats

Statstilskuddet for 2014 er kr 160.000 høyere enn forutsatt i årsmøtets budsjettvedtak. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på ca kr 90.00 mot budsjettert underskudd på kr 470.000. Et overforbruk på kr 400.000 vil eventuelt medføre at Studieforbundets egenkapital ved årets slutt er redusert til ca kr 880.000.

Vedtak:

 1. Justert budsjett for 2014 vedtas med et underskudd på kr 400.000. Dette fremkommer ved at driftsinntektene økes med kr 140.000 og renteinntektene med kr 10.000 = kr 150.000. Posten for kurstilskudd økes med kr 370.000, pedagogisk utviklingsarbeid med kr 100.000, medarbeiderutvikling med kr 30.000 og lønn og sosiale utgifter med kr 50.000 = kr 550.000.
 2. Kurstilskuddet opprettholdes på kr 100 pr time.
 3. Kurstilskudd for kurs arrangert av Jakt- og Fiskesenteret fastsettes til 50% av ordinært kurstilskudd i 2014.
 4. Studieforbundet avsetter kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid i 2014 som medlemsorganisasjonenes sentralledd kan søke om. Søknadsfrist 1. april. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, kvalitetsheving og økt kursaktivitet i organisasjonene. Prosjektene skal knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi. Søknadene må tydelig beskrive hva organisasjonene ønsker å utvikle/utprøve, vedlagt budsjett og tidsplan for arbeidet. Det er en forutsetning at Studieforbundets studiekonsulent trekkes aktivt inn i prosjektarbeidet på en hensiktsmessig måte og at dette synliggjøres i søknaden. Fordeling av prosjektmidlene avgjøres på styremøtet 10. april. Eventuelt innvilget tilskudd utbetales først etter at prosjektet er gjennomført og rapportert til Studieforbundet. Studieforbundet skal synliggjøres i produktets sluttresultat.

Sak 8-14 - Tilskudd til medarbeideropplæring

Ved fristens utløp hadde Studieforbundet mottatt søknad fra to medlemsorganisasjoner om ekstra tilskudd til medarbeiderkurs i egen regi. Medarbeiderkursene skal gjennomføres som tilskuddsberettigete kurs etter en på forhånd godkjent studieplan, hvor minst 1 time brukes til presentasjon av Studieforbundet natur og miljø.

Vedtak:

 1. Norges Birøkterlag får inntil kr 30.000 til kurslederkurs for tillitsvalgte i h.t. mottatt søknad. Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære kurstilskuddet og utbetales samlet så snart rapport fra gjennomført kurs foreligger.
 2. Norges Naturvernforbund får inntil kr 30.000 til medarbeiderkurs for lokallagsledere i h.t. mottatt søknad. Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære kurstilskuddet og utbetales samlet så snart rapport fra gjennomført kurs foreligger.
 3. Kr 55.000 disponeres til ekstra tilskudd til «kurslærer-kurs» etter nærmere spesifiserte studieplaner. Medlemsorganisasjonene gis mulighet for å melde inn aktuelle studieplaner. Forslagene fra medlemsorganisasjonene vurderes og godkjennes av daglig leder som også beregner størrelsen på et ekstra kurstilskudd pr time for utvalgte studieplaner.

Sak 9-14 - Årskonferanse

Styret drøftet opplegg og planer for den planlagte årskonferansen for medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene. Det var innhentet konkrete pristilbud m.v. på to alternative opplegg: Svalbard og et konferansehotell i Oslo-området (ikke Gardermoen).

Vedtak:
Årskonferansen 2014 legges til Leangkollen i Asker 29-31. august. Vi starter fredag formiddag kl 10 og avslutter etter frokost søndag. Administrasjonen jobber videre med programmet.

Sak 10-14 - Nytt medlem til N&Ms valgkomite

Årsmøtet skal velge ett nytt medlem til valgkomiteen for 3 år. Jan Dalen arbeider med saken fram til neste styremøte.

Sak 11-14 - VOFOs representantskapsmøte 4. mars

Saksliste for møtet foreligger ikke ennå men sendes styremedlemmene på epost når den kommer. Studieforbundet kan møte med 3 representanter pluss eventuelle observatører.

Vedtak:

 1. Studieforbundets faste medlemmer til VOFOs representantskap er: Styrets leder (med stemmefullmakt), styrets nestleder og daglig leder. Styrets øvrige medlemmer er vararepresentanter.
 2. Da nestleder ikke kan møte 4. mars, møter Jan Dalen i hennes sted.

Finn Grimsgaard
referent