Protokoll fra styremøtet 15. juni 2016

Møtested: Norges Naturvernforbund, Mariboes gate 8, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, Marianne Njøten, Sølvi Egner-Kaupang og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Randi Alsos ønsket velkommen til Naturvernforbundet og orienterte om arbeidet i organisasjonen. Veldig mange i NNV vet ikke at Studieforbundet finnes og det må vi i fellesskap gjøre noe med.

Til behandling:

Sak 23-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 24-16 – Protokoll fra styremøtet 5. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 25-16 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 14. juni (1.236 kurs – 24.503 timer)
 2. Godkjent 16 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mai
 4. N&M-nytt nr 3 og nr 4
 5. Nytt studieplan-skjema (med tidsspenn) klart nå/før ferien
 6. Nytt kurslederkurs: Skisse klar før neste styremøte
 7. Fylkessamling i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 17. juni (OER)
 8. VOFOs representantskapsmøte 26. mai
 9. VOFOs årskonferanse om flyktninger/integrering 26-27. mai
 10. Nordisk samling i Oslo 7-9. juni vellykket gjennomført
 11. Lønnsforhandlinger i Studieforbundet gjennomført
Sak 26-16 - Oppfølging fra årsmøtet

Gruppearbeidet på årsmøtet kan kanskje legges opp mer målrettet? Styret merket seg forslag/uttalelser på årsmøtet om ønske/behov for noe mer langsiktig strategitenkning enn det den vedtatte virksomhetsplanen inneholder. Hvor ble det av Studieforbundets særtrekk?

Vedtak:

 1. Vi undersøker muligheten for ekstern hjelp til å finne en god form for en enkel planleggingsprosess i Studieforbundet.
 2. For fremtiden bør det settes av tid på årskonferansen til strategidebatt.
Sak 27-16 – Valg av nestleder

Vedtak: Marianne Njøten velges som nestleder i styret.

Sak 28-16 - Årskonferansen 25-26. august

Konferansen er lagt til Radisson Blu Park Hotel Fornebu. Programmet er klart og invitasjon med påmeldingsfrist 24. juni er sendt ut.

Sak 29-16 - Møteplan 2016/17

Vedtak:

Torsdag 29. september: Styremøte kl 10-14
Onsdag 30. november: Styremøte kl 10-14
2017
Tirsdag 14. februar: Styremøte kl 10-14
Mandag 3. april: Styremøte kl 10-14
Mandag 15. mai: ÅRSMØTE kl 10-13 (Kulturhuset Stabekk Kino)
Mandag 12. juni: Styremøte kl 10-14

Årskonferansen 2017 arrangeres tors/fredag 31. august – 1. september

Sak 30-16 - Fylkesavdelinger/fylkeskontakter

Flere fylkesavdelinger klarer ikke å avvikle fylkesårsmøter og gjennomføre valg i h.t. vedtektene. Da åpner vedtektene for at Studieforbundet kan oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar fylkesavdelingens oppgaver.

Vedtak:
I fylker hvor fylkesavdelingene ikke fungerer, ber styret daglig leder oppnevne en fylkeskontakt etter samme opplegg som tidligere gjennomført (J.fr. styrevedtak av 24. mars 2015 sak 16).

Sak 31-16 - Kursrapportering/kontrollrutiner

Styret ble orientert om hvilke kontrollrutiner som gjennomføres før kurstilskudd utbetales. Systemet er nødvendigvis basert på tillit og styret sa seg fornøyd med dagens praksis. Eventuelle uriktige opplysninger på signerte rapportskjema medfører krav om tilbakebetaling av tilskudd. Dersom det er utført straffbare handlinger, må forholdet politianmeldes.

Sak 32-16 - Inkludering og frivillige organisasjoner

Jan Dalen innledet. Hva kan vi gjøre for å inkludere flyktninger og andre i våre aktiviteter? Studieforbundet kan være med på å spre eksempler på gode/vellykkede tiltak. Tilretteleggingstilskudd til kurs bør kunne benyttes i mange tilfeller. Styret vil gjerne drøfte denne saken på nytt etter at temaet er behandlet på årskonferansen i august.

 
Finn Grimsgaard
referent