Protokoll fra styremøtet 20. september 2012

Møtested: Norsk Kennel Klub, Nils Hansensvei 20, Bryn i Oslo.

Til stede: Tore Larsson, Eli Åsen, Dagny Wangensteen og Jan Dalen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 43-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 44-12 – Protokoll fra styremøtet 5. juni

Vedtak: Godkjennes.

Sak 45-12 – Referatsaker
 1. Studieforbundet natur og miljø er godkjent av Vox som studieforbundet fra 1.1.2013
 2. Kursstatistikk: 1.077 kurs/35.388 timer
 3. Vi har ikke søkt om moms-kompensasjon i år
 4. Besøksstatistikk på www.naturogmiljo.no: 90 besøk/7 timer pr dag
 5. NM-nytt nr 4 og nr 5
 6. N&M Østfold får økonomisk støtte til sitt årlige familiedag-arrangement
 7. N&M Møre og Romsdal med innspill om oppgaver for fylkesavdelingene
 8. Vi var invitert til 4Hs årsmøte i sommer
 9. Invitasjon til NBSs landsmøte i Lillehammer 3-4. november
 10. N&M-representanter i 8 av VOFOs 17 regionale ledd
 11. VOFOs voksenopplæringskonferanse utenfor Sarpsborg 18-19. oktober (FG)
 12. Vox’s arbeidsgruppe om rapportering på overordnete mål i VO-loven (OER)
 13. Helsesportsuka/Blinken 4H Finnmark
Sak 46-12 – Regnskapsoversikt

Styret gjennomgikk fremlagt regnskapsoversikt. Grunnet større kursaktivitet enn forutsatt, ligger det an til betydelig overskridelse på posten Opplæringstilskudd (timetilskudd til lokale kursarrangører). Styret vedtok i februar et såkalt "stimuleringstilskudd" på kr 10 på toppen av det allerede vedtatte timetilskuddet på kr 100. Dette har virket som ønsket, men av hensyn til fremtidig drift må ikke egenkapitalen reduseres ukontrollert.

Vedtak:
Med øyeblikkelig virkning fjernes "stimuleringstilskuddet" på kr 10 pr time fordi kursaktiviteten i år er større enn forventet. Timetilskuddet på kr 100 opprettholdes.
Regnskapsoversikten tas til etterretning.

Sak 47-12 – Godkjenning av studieplaner

Styret fikk seg forelagt en liste på 143 studieplaner som er godkjent av studiekonsulenten hittil i år. I tillegg er en rekke innsendte forslag til nye studieplaner avvist eller under bearbeiding. Styret vil rutinemessig få en liste over nye studieplaner godkjent siden sist på hvert styremøte.

Vedtak:
Styret er godt fornøyd med å videreføre dagens praksis med studiekonsulentens godkjenning av nye studieplaner og er forvisset om at administrasjonen påser at Voksenopplæringsloven og forskriftenes krav følges opp.

Sak 48-12 - Tildeling av stipend 2. halvår

Det var mottatt 51 søknader om stipend innen fristen 1. september. Styret drøftet gjeldende retningslinjer for fordeling av stipend og ser behov for å justere disse noe.

Vedtak:

Styret fordelte kr 62.600 slik:

 1. Aud Pedersen, Bodø, NSNS, Oppdateringskurs for instruktører/Østfold, kr 2.200
 2. Beate V. Røkke, Bodø, NSNS, Oppdateringskurs for instruktører/Østfold, kr 2.200
 3. Hans Olav Solberg, Elverum, NJFF, Instruktørkurs Ettersøk/Flå, kr 2.100
 4. Ole Mattis Lien, Elverum, NJFF, Instruktørkurs Ettersøk/Flå, kr 2.100
 5. Hans G. Bjørk, Sandefjord, NJFF, Instruktørkurs Jegerprøve/Sandefjord, kr 2.500
 6. Trond Olavsen, NJFF, Instruktørkurs Jegerprøve/Kristiansand, kr 2.500
 7. Kristoffer Evang, Jevnaker, NJFF, Instruktørkurs Jegerprøve/Jevnaker, kr 2.200
 8. Nikolai Voldseth, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 9. Kristi Cathrine Halvorsen, Eydehavn, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 10. Anne May Fossnes, Arendal, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 11. Olav Torjus Bjorvatten, Vegårshei, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 12. Malene Solheim, Sundebru, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 13. Torleik Svelle, Lillehammer, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 14. Susanne T. Teigland, Lonevåg, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 15. Tonje Yddal, Lonevåg, 4H, Instruktørkurs/Lyngnasæter, kr 2.200
 16. Lars H. Værland, Vegårshei, 4H, Nettverk/Ideer til egne kurs/Åmli, kr 1.500
 17. Anne Kari Eliassen, Tromsø, 4H, MAJO-seminar/Oslo, kr 3.000
 18. Maiken Cecilie Moland, 4H, MAJO-seminar/Oslo, kr 3.000
 19. Heidi T. Vigrestad, Arendal, NKK, Videreut.instr./Terje Østlie, kr 2.000
 20. Gudrun T. Rystad, Rykene, NKK, Videreut.instr./Terje Østlie, kr 2.000
 21. Nina Johannessen, Arendal, NKK, Videreut.instr./Terje Østlie, kr 2.000
 22. Linda B. Tölkkö, Kongshavn, NKK, Videreut.instr./Terje Østlie, kr 2.000
 23. Terje Berntsen, Rolvsøy, NKK, Kompetanseutvidelse instruktør/Gøteborg, kr 3.000
 24. Vera S. Dahl Verlo, Skarnes, NKK, Videreutv. instruktør/Skarnes, kr 2.200
 25. Geir Nordvik, Sandnes, NKF, Fargegenetikk/Tyskland, kr 3.000
 26. Hilde Krogedal, Klepp, NKF, Angoraull-foredling/Stavanger, kr 2.500
 27. Magne Kværum, Fredrikstad, NSF, Brekursinstruktør, kr 3.000
Sak 49-12 - Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet mottar et grunntilskudd på 1,5 mill. kroner fra Staten. Det forutsettes i den forbindelse bl.a. at det drives pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbundet. Styret drøftet om dette gjøres best med dagens praksis hvor medlemsorganisasjonene søker om prosjektmidler til utviklingsarbeid? I mange av disse prosjektene er Studieforbundet lite synlig. Rapporteringen har vært for tilfeldig da det ikke har eksistert noen felles mal med kriterier for rapportering. Dette er nå rettet opp med et eget skjema for rapportering.

Saken vil bli drøftet med medlemsorganisasjonene på medlemsmøtet 23. oktober.

Sak 50-12 - VOFO-kampanje: "1 million på rett kurs"

VOFO har lagt opp til en kampanje for å få innarbeidet et felles språk og kommunikasjonsstrategi i studieforbundene, medlemsorganisasjonene og lokale lag/foreninger. Kampanjen er langsiktig (5 år). Visjonen innebærer at organisasjonene reflekterer over hvor viktig læring er for dem, og at det resulterer i økt etterspørsel som i sin tur innfris. Kampanjen har som mål at studieforbundene i 2017 kan rapportere om 1.000.000 kursdeltakere.

Vedtak:
Styret er positiv til VOFOs kommunikasjonskampanje og vil drøfte videre arbeid med medlemsorganisasjonene på møtet 23. oktober.

Sak 51-12 - Medlemsmøtet 23. oktober

Styret inviterer medlemsorganisasjonene til et informasjons- og drøftingsmøte som tar opp Studieforbundets pedagogiske utviklingsarbeid, stipendordningen for kurslærere/instruktører og VOFOs kommunikasjonskampanje "1 million på rett kurs". Møtet holdes hos Turistforeningen, Youngstorget 1.

Sak 52-12 - Fylkessamlingen 3-4. november

Programmet for årets Fylkessamling for fylkesavdelingene ble gjennomgått. Arrangementet er lagt til Scandic hotell på Gardermoen.

Vedtak:
Fylkesavdelingene betaler kr 500,- pr deltaker. Resten dekkes av Studieforbundet. Fylkesavdelingene kan også få dekket dokumenterte reiseutgifter utover 500 kr.

Sak 53-12 - Landskonferansen 19-21. april

Vedtak:
Det undersøkes med Turistforeningen om vi kan legge Landskonferansen til Finsehytta, eventuelt et alternativt sted.

Sak 54-12 - VOFOs representantskap

VOFO har opprettet et representantskap som vil ha sitt første møte 25. oktober med flere viktige saker på programmet. Studieforbundet kan møte med tre representanter.

Vedtak:
Fra Studieforbundet møter Tore Larsson (med stemmefullmakt), Eli Åsen og Sølvi Egner-Kaupang (med forbehold om hun kan). Finn Grimsgaard deltar som observatør.

Sak 55-12 - Lønn/lokale forhandlinger

To av Studieforbundets ansatte er medlemmer av Handel og Kontor og ønsker å få opprettet en tariffavtale. Inntil så skjer vil Studieforbundet fortsette innarbeidet praksis med å følge Statens opplegg lengst mulig.

Vedtak:
Styret nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av Tore Larsson og Eli Åsen for å behandle innspill fra de ansatte om lokale forhandlinger etter årets lønnsoppgjør i Staten.

Sak 56-12 - Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner

Styret nedsatte før sommerferien et utvalg bestående av Tore Larsson, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og 1 fra administrasjonen for å kartlegge dagens oppgaver i Studieforbundet. Administrasjonens representant er Odd Erik Randen. Utvalget vil ha sitt første møte i begynnelsen av oktober.

Sak 57-12 - Vox lyser ut prosjektstøtte til studieforbund

Midlene skal brukes i forbindelse med overgang til ny Voksenopplæringslov/forskrift.

Vedtak:
Studieforbundet søker om prosjektstøtte knyttet til Studieforbundets arbeid i forhold til de overordnete målene i loven (§4) og til rapportering på disse. Studieforbundet natur og miljø vil styrke sin profil som et «grønt» studieforbund. Dette kan oppnås gjennom et prosjekt som går ut på analyse, utvikling og opplæring i Studieforbundet i samarbeid med medlemsorganisasjonene.

Eventuelt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avtale med fem studieforbund om gjennomføring av det obligatoriske Jegerprøve-kurset. DN vil i løpet av høsten innkalle til et møte for å drøfte eventuelle endringer i disse avtalene. N&M vil delta på møtet.

Finn Grimsgaard
referent