Protokoll fra styremøtet 17. februar 2016

Møtested: SABIMA, Kristian Augustsgt. 7a, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, Hans Petter Dalby, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og Dagny Wangensteen.
Dessuten møtte: May Berthelsen (varamedlem), Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Ass. generalsekretær Anne Breistein ønsket velkommen og orienterte om arbeidet i SABIMA.

Til behandling:

Sak 1-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-16 – Protokoll fra styremøtet 6. oktober og epost/telefon-vedtak

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-16 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk 2015 (62.298 timer / +2,8%)
 2. Tilretteleggingstilskudd i 2015
 3. Godkjent 34 nye studieplaner siden sist. Opprydning i studieplankatalogen på nett.
 4. Statstilskudd for 2016 (kr 1.500.000 + kr 6.531.228 + kr 5.402 = kr 8.036.629)
 5. N&M-nytt nr 1/16 og nr 6, 7 og 8 for 2015
 6. Norske Redningshunder søker om medlemskap
 7. Reisestipendtildelinger for 2016
 8. Evaluering av organisasjonenes opplæringsplaner
 9. Opprydning kritikkverdig kursrapportering
 10. Nyopptrykk av kompostheftet «Ren jord»
 11. Evaluering av Jegerprøvekurset
 12. Høring – Utøvelse av jakt, felling og fangst
 13. Høring – Øremerking av 10% av opplæringstilskuddet
 14. Årsmøter i fylkesavdelingene
 15. Valgkomiteen i arbeid
Sak 4-16 - Regnskap 2015

I forbindelse med overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, hadde revisor merknader til føring/oppsett av pensjonskostnader/fond. Regnskapet for 2015 viser et overskudd på over kr 400.000.

Vedtak: Regnskapet godkjennes pr epost når tallene er justert i h.t. revisors merknader. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Sak 5-16 – Årsmelding 2015

Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme mal som i fjor.

Vedtak: Med noen mindre redaksjonelle justeringer godkjennes årsmeldingen og legges fram for årsmøtet.

Sak 6-16 - Ny virksomhetsplan

Det var med bakgrunn i styrets innledende drøfting på styremøtet 6. oktober i fjor, utarbeidet et forslag til Virksomhetsplan for Studieforbundet. Planen skal behandles på årsmøtet 19. mai og skal erstatte tidligere "langtidsplan" og årlige "arbeidsplaner".

Styret foretok diverse endringer i det framlagte forslaget.

Vedtak:
Utkast til virksomhetsplan sendes medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene på høring før styret på styremøtet 5. april vedtar endelige forslag for behandling på årsmøtet.

Sak 7-16 - Justert budsjett for 2016

Daglig leder la fram forslag til justert budsjett etter at det ble klart at statstilskuddet for 2016 ble kr 280.000 større enn forventet.

Vedtak:

 1. Kurstilskuddet opprettholdes på kr 90,- pr time i 2016.
 2. Jakt- og Fiskesenteret utbetales f.o.m. 2016 ordinært kurstilskudd (100%).
 3. Kursrapporter som mottas mer enn 3 måneder etter siste kursdag, gis 50% av ordinært kurstilskudd (kr 45,-).
 4. Deltakere på Årskonferansen som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).
 5. Pedagogisk utviklingsarbeid gjennomføres i Studieforbundets regi. Daglig leder disponerer avsatte midler (konto 4015).
 6. Justert budsjett for 2016 med et overskudd på kr 20.000 vedtas.
Sak 8-16 - Valgkomiteen - Forslag på nytt medlem

Saken utsettes til neste møte.

Sak 9-16 - VOFOs årsmøte 26. mai

Studieforbundet har ingen forslag på kandidater til VOFOs styre i år. Hvem som skal møte fra Studieforbundet, er det tidsnok at styret tar stilling til på neste møte.

 
Finn Grimsgaard
referent