Protokoll fra styremøtet 5. juni 2012

Møtested: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Hvalstad.

Til stede: Tore Larsson, Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Sølvi Egner-Kaupang og Jan Dalen.
Dessuten møtte: May Berthelsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Styreleder ønsket spesielt de nye styremedlemmene velkommen.

Til behandling:

Sak 34-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 35-12 – Protokoll fra styremøtene 27. mars og 12. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 36-12 – Gjennomgang av årsmøtet 10. mai

Protokollen tatt til etterretning.

Sak 37-12 – Valg av nestleder

Vedtak: Eli Åsen velges som nestleder i styret.

Sak 38-12 – Møteplan: Styremøter/fylkessamling/landskonferanse mv.

Vedtak:
Torsdag 20. september: Styremøte kl 10-14 (NKK/Bryn)
Tirsdag 23. oktober: Medlemsmøte (DNT ? )
Lø/sø 3-4. november: Fylkessamling (Gardermoen-området)
Tirsdag 27. november: Styremøte kl 10-14 (4H/Hellerud)
2013:
Tirsdag 19. februar: Styremøte kl 10-14 (NB/Kløfta)
Tirsdag 9. april: Styremøte kl 10-14 (NJFF/Hvalstad)
Fr/sø 19-21. april: Landskonferanse (4H-gård i Sogn og Fjordane/Svalbard ? )
Tirsdag 14. mai: Årsmøte (Stabekk)
Tirsdag 11. juni: Styremøte kl 10-14 (NBF/Tøyen)

Sak 39-12 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr. 4. juni: + ca 100 kurs
 2. Godkjente studieplaner
 3. Oversikt over ansattes timer til avspasering
 4. Vox: Arbeidsgruppe om rapportering på overordnete mål (Odd Erik Randen)
 5. NM-nytt nr 3
 6. Invitasjon til Hageselskapets representantskapsmøte 11. juni
 7. VOFOs årsmøte 10. mai
 8. VOFOs kommunikasjonskampanje 2012-2017: "1 million på rett kurs"
 9. VOFO: Kan studieforbundene bli mer inkluderende? (Odd Erik Randen)
 10. SSBs statistikk over studieforbundenes kursvirksomhet 2011: +6%
 11. Nordisk samling i Stavanger 11-13. juni (Odd Erik Randen/Finn Grimsgaard)
 12. Vox: Dialogforum: Politikk - Forskning - Praksis
 13. Nordisk rapport om kunnskap for Bærekraftig utvikling (Odd Erik Randen)
 14. Tilbakemeldinger om manglende utlevering av kursbevis
Sak 40-12 – Momskompensasjon-søknad?

VOFO anbefaler at studieforbundene forsøker igjen å søke. Styret har tidligere vedtatt at vi ikke skal bruke tid og ressurser på det. Daglig leder deltar på møte med VOFO og diverse studieforbund om saken. Styret er i tvil om hva som er riktig å gjøre.

Sak 41-12 – Registrering av dugnadstimer

Styret har bestemt at det ved rapportering av gjennomførte kurs skal anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset.

Vedtak:

 1. Det legges ut på nettet en kortfattet forklaring på hvilke dugnadstimer som ønskes rapportert: All ubetalt tid til planlegging/gjennomføring/etterarbeid med kurset; f.eks. lærer/instruktøroppgaver, forberedelser, arbeid med studieplan, administrasjon, påmeldinger, regnskap og rapportering. Reisetid skal ikke tas med.
 2. Studieforbundet foretar en fortløpende registrering av antall dugnadstimer (knyttet til kursets godkjenningsnummer) med tanke på en totalsum på nasjonalt plan i første omgang.
Sak 42-12 - Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner

Årsmøtet vedtok i Arbeidsplan for 2013 bl.a. å "foreta en gjennomgang av Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner". Styret ønsker å komme i gang med dette arbeidet så snart som mulig og drøftet hvordan arbeidet best kunne legges opp. Medlemsorganisasjonene må få anledning til å uttale seg om hvilke oppgaver det er viktig at studieforbundet ivaretar.

Vedtak:
Det nedsettes i første omgang et utvalg bestående av Tore Larsson, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang og 1 fra administrasjonen for å kartlegge dagens oppgaver i Studieforbundet.

Eventuelt

Styret ønsket å få en oversikt over økonomien i Studieforbundet hvis mulig før neste styremøte.

Finn Grimsgaard
referent