Protokoll fra styremøtet 14. februar 2017

Møtested: Den Norske Turistforening,Youngstorget 1, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, Hans Petter Dalby, Eli Åsen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under sak 3-17.

Anne-Mari Planke ønsket velkommen til Turistforeningen og orienterte kort om DNTs kunnskapsår, kurs og opplæring.

Til behandling:

Sak 1-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2-17 – Protokoll fra styremøtet 30. november

Vedtak: Godkjennes.

Sak 3-17 - Studieforbundets særtrekk og langsiktige strategier

Karen Johanne Strømstad hadde laget et utkast til en 3-årig strategiplan som styret drøftet.

Vedtak:

 1. Løpende Virksomhetsplan justeres og innledningen suppleres med deler fra styrets strategiarbeid så langt. Planen blir å behandle på årsmøtet 15. mai.
 2. Karen Johanne Strømstad inviteres til å innlede om strategiarbeidet på årskonferansen 31. august.
Sak 4-17 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk 2016 (2.999 kurs/62.888 timer / +1%)
 2. Tilretteleggingstilskudd i 2016 (2 kurs)
 3. Kursstatistikk pr 13. februar (Godkjent 905 søknader/80 kursrapporter siden nyttår)
 4. Godkjent 15 nye studieplaner siden sist.
 5. Statstilskudd for 2017 (kr 1.500.000 + kr 6.868.089 + kr 8.106 = kr 8.376.195)
 6. N&M-nytt nr 8/16 og nr 1/17
 7. Reisestipendtildelinger for 2017
 8. Medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner evalueres/justeres
 9. Årsmøter i fylkesavdelingene
 10. Vaksenopplæringskurs i Førde 19. mars
 11. Valgkomiteen i arbeid
 12. Årsmøte i VOFO onsdag 31. mai
 13. Vox har skiftet navn til Kompetanse Norge
Sak 5-17 - Regnskap 2016

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 649.585.

Vedtak: Regnskapet godkjennes og legges fram for årsmøtet. Overskuddet foreslås tilført egenkapitalen.

Sak 6-17 – Årsmelding 2016

Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme mal som i fjor.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges fram for årsmøtet.

Sak 7-17 - Justert budsjett for 2017

Budsjettet for 2017 justeres i forhold til bl.a. noen høyere statstilskudd enn årsmøtet i fjor forventet. Egenkapital på 1,9 mill. kroner er unødvendig høy og styret legger opp til at deler av egenkapitalen gradvis overføres medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører i form av forhøyet kurstilskudd og prosjektmidler.

Vedtak:

 1. Kurstilskuddet økes til kr 100 pr time i 2017 (Post 4010 økes med kr 320.000).
 2. Medlemsorganisasjonene gis mulighet for å søke om midler til eget pedagogisk utviklingsarbeid (Post 4015 økes med kr 100.000). Administrasjonen utarbeider enkle rammer for tildeling som kunngjøres raskt. Prosjektmidlene bør lede til økt studieaktivitet/kurskvalitet.
 3. Midler til utvikling av dataprogram for kursadministrasjon i samarbeid med VOFO og andre studieforbund. (Post 6602 økes med kr 100.000).
 4. Justert budsjett for 2017 med en underdekning på kr 520.000 godkjennes.
Sak 8-17 - Studieforbundet 40 år

Det er i år 40 år siden Norske 4H Studieforbund ble omorganisert til en frittstående organisasjon som senere fikk navnet Studieforbundet natur og miljø.

Vedtak: Jubileet markeres internt på årskonferansen 31. august. Administrasjonen vurderer aktuelle gjester, minnegaver og eventuelle andre tiltak som ikke koster for mye.

Sak 9-17 - Årskonferansen

Det legges opp til en konferanse etter fjorårets ramme. Programmet er foreløpig stikkordsmessig: Det grønne studieforbundet - Strategitenkning - Dyr i kurssammenheng - Det grønne skiftet. Deltakerne bør aktiviseres mest mulig. Start torsdag 31. august kl 10.00 og avslutning fredag 1. september kl 14.00.

Vedtak:

 1. Administrasjonen fortsetter arbeidet med årskonferansen etter innspill fra styret.
 2. Konferansen er gratis, men deltakere som skal overnatte betaler kr 500 for hotell. Resten dekkes av Studieforbundet.
 3. Deltakere med lang reisevei kan få dekket inntil kr 1.000 i reiseutlegg og refundert utgifter til ekstra overnatting hvis det er nødvendig.
 4. Deltakere som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).
Sak 10-17 - Nytt medlem til valgkomiteen

Valgkomiteen må fornyes med 1 medlem for 3 år. Styret drøftet aktuelle kandidater og Jan Dalen forhører seg litt rundt fram til neste styremøte.

Eventuelt

Styret ønsker hvis mulig å få tilsendt innkalling/sakspapirer 10-14 dager før styremøtene.

 
Finn Grimsgaard
referent