Protokoll fra styremøtet 12. april 2012

Møtested: Norges Birøkterlag, Dyrskuevegen 20, Kløfta

Til stede: Tore Larsson, Simen Saxebøl, Eli Åsen, Dagny Wangensteen og Nils Erik Bjørklund.
Dessuten møtte: Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 30-12 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 31-12 (Tidl.sak 6-12) - Omgjøring av kontorstilling/lønnsplassering

Vedtak:

 1. Styret anser ikke at daglig leder har tilført saken nye momenter som tilsier at styret ser behov for å behandle saken på nytt. Styret opprettholder sitt vedtak fra møtet 14. februar.
 2. Styret vil foreslå et nytt punkt på arbeidsplanen for 2013 om å kartlegge og analysere kontorets funksjoner og oppgaver.
Sak 32-12 (Utsatt sak 18-12) - Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 11. april (300 kurs/5.454 timer/kr 562.265)
 2. Ingen innsendte forslag til årsmøtet innen fristen 20. mars
 3. Mye ekstraarbeid med rapportering til Statistisk sentralbyrå i år grunnet ny filbeskrivelse
 4. NM-nytt nr 2
 5. NJFF har fått utarbeidet spesielle rapportskjema for utvalgte instruktørkurs
 6. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet foreligger
 7. Medlemsmøtet 27. mars om "Motivasjonsarbeid i praksis" gjennomført med 10 deltakere
 8. Bra påmelding til Landskonferansen på Flå
 9. Mange nye fylkesledere i år
 10. Norges Birøkterlags årsmøte 24. mars (OER/AF)
 11. NJFF har sendt inn forslag til Utdanningsdirektoratet om Jegerprøven som valgfag i Ungdomsskolen
 12. VOFOs årskonferanse om «Dannelse» 10-11. mai i Drammen (FG/AF)
 13. Simen Saxebøl slutter i 4H og trekker seg fra styret i Studieforbundet fra årsmøtet
Sak 33-12 (Utsatt sak 29-12) - Manglende utlevering av kursbevis

Ett av kravene for å motta offentlig tilskudd til kurs er at kursdeltakerne får kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Ved stikkprøvemessig kontroll i år avdekket revisor at deltakere på flere kurs ikke hadde fått utlevert kursbevis.

Vedtak:

 1. Det må informeres tydelig om at det skal utleveres kursbevis til deltakere som fullfører kurs før det kan utbetales tilskudd til kurset. Medlemsorganisasjonen må være behjelpelig med å spre denne informasjonen.
 2. Kursarrangører som tilsynelatende ikke har fulgt reglene, gis anledning til å redegjøre for de faktiske forhold og eventuelt komme med forslag om hva som kan gjøres bedre for at regelverket følges.

Finn Grimsgaard
referent