Protokoll fra styremøtet 5. april 2016

Møtested: Studieforbundet natur og miljø, Gamle Ringeriksvei 6, Stabekk.

Til stede: Jan Dalen, Eli Åsen, Dagny Wangensteen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 10-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 11-16 – Protokoll fra styremøtet 17. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 12-16 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 4. april (421 kurs – 7.540 timer)
 2. Godkjent 20 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mars
 4. Revisjonsberetning for 2015 / Korr. regnskap for 2015
 5. N&M-nytt nr 2
 6. Opplæringsplaner for NKK/NJFF/4H/NBS/Dnh/NSF er oppdatert
 7. Avtale med VOFO om kr 400 pr time for kjøp av it-tjenester
 8. Fylkesårsmøtene (Gjenstående: 5 fylker)
 9. SSB-statistikk 2015
 10. Møte med Jakt- og Fiskesenteret (6. april)
 11. Samling med tillitsvalgte/fylkessekretærer i NJFF (27. februar / 6. april)
 12. Møte med Speiderforbundet vedr kursrapportering direkte fra eget medlemsystem? (7. april)
 13. Grensen for utbetaling av skattefri lønn økes til kr 10.000 f.o.m. inntektsåret 2016
Sak 13-16 - Ny virksomhetsplan

Mottatte høringssvar ble gjennomgått. Rekkefølgen på hvilke oppgaver som skulle prioriteres under pedagogisk utviklingsarbeid, ble justert.

Vedtak: Styrets forslag til ny virksomhetsplan legges frem for behandling på årsmøtet.

Sak 14-16 – Pedagogisk utviklingsarbeid

Studieforbundet har tidligere vedtatt at pedagogisk utviklingsarbeid skal gjennomføres i Studieforbundets regi. Administrasjonen redegjorde for hvilke saker de vil prioritere i 2016.

Vedtak:
Styret tar til etterretning administrasjonens forslag til pedagogisk utviklingsarbeid i 2016 i prioritert rekkefølge:
1. Studieplanens innhold og struktur
2. Kurslederkurs
3. Kursansvarlig på lokalt nivå
4. Bruk av tilretteleggingstilskudd

Sak 15-16 - Årskonferansen 25-26. august

Det er bestilt plass til årskonferansen 25-26. august på Radisson Blu Park Hotel Fornebu. Administrasjonen redegjorde for diverse programideer så langt. Konferansen starter torsdag kl 10 med "lederkonferanse" - åpen for alle, og avsluttes fredag ved 15-tiden.

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med å sette sammen et godt program for konferansen.

Sak 16-16 - Møtegodtgjørelse for styremedlemmer

Det var innhentet informasjon om praksis i andre studieforbund.

Vedtak:

 1. Styremedlem og 1. varamedlem ytes en godtgjørelse på kr 1.800 pr dag for deltakelse på styremøter, årsmøtet, årskonferansen og VOFO-representantskapsmøter. Øvrige varamedlemmer får tilsvarende godtgjørelse dersom de innkalles som styremedlem.
 2. Styreleder får i tillegg kr 10.000 pr år og nestleder kr 5.000 pr år.
 3. Ordningen følger valgperioden med en årlig utbetaling etter hvert årsmøte.
 4. Valgkomiteen skal vurdere og fremme forslag om eventuelle justeringer av satsene når det måtte være nødvendig.
 5. Styrets vedtak forutsetter årsmøtets godkjenning og behandles i forbindelse med budsjett 2017.
Sak 17-16 - Forslag budsjett 2017

Daglig leder hadde utarbeidet forslag til budsjett i balanse og bl.a. foreslått å øke kurstilskuddet til kr 95 pr time. Styret ønsket å få innarbeidet kostnadene til eventuell møtegodtgjørelse til styremedlemmene og fortsatt ha balanse i budsjettet. Derfor ble postene til "tilretteleggingstilskudd" og "medarbeiderutvikling" redusert med kr 50.000.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2017 legges frem for behandling på årsmøtet.

Sak 18-16 - Nytt medlem til valgkomiteen

På årsmøtet skal det velges et nytt medlem til valgkomiteen for 3 år og vedkommende skal komme fra fylkesavdelingene.

Vedtak: Styret foreslår Olav Balle fra fylkesavdelingen i Rogaland som nytt medlem til valgkomiteen.

Sak 19-16 - Forslag til behandling på årsmøtet

Norges speiderforbund har sendt inn forslag til årsmøtet om å gjeninnføre tidligere ordning med at medlemsorganisasjonene kan søke om midler til pedagogisk utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Vedtak: Forslaget støttes ikke av styret.

Sak 20-16 - Årsmøtet 19. mai - Innkalling/saksliste/fordeling av oppgaver

Innkalling og saksliste til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut mist 4 uker før årsmøtet.

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøtet 19. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Årsmeldingen presenteres av Sølvi Egner-Kaupang
 3. Regnskapet presenteres av Dagny Wangensteen
 4. Ny medlemsorganisasjon (Norske Redningshunder) presenteres av Eli Åsen
 5. Ny virksomhetsplan / gruppearbeid presenteres av Jan Dalen
 6. Innsendt sak fra Norges speiderforbund: Styrets innstilling presenteres av Eli Åsen
 7. Budsjett / møtegodtgjørelse presenteres av May Berthelsen
 8. Innleder til åpningen: Ann Merete Furuberg: "Mat - Menneske - Miljø"
 9. Bespisning skjer i forbindelse med gruppearbeid om ny virksomhetsplan
Sak 21-16 - VOFOs årsmøte 26. mai

Saksliste for møtet foreligger ennå ikke, men det var sendt ut forslag til et par endringer i VOFOs vedtekter. Styret ønsker en mer presis formulering på et par punkter.

Vedtak:
Fra Studieforbundet natur og miljø møter leder, Sølvi Egner-Kaupang og Finn Grimsgaard. Hvis Sølvi ikke kan, møter May Berthelsen.

Sak 22-16 - Nordisk konferanse i Oslo 7-9. juni

Studieforbundet har i en årrekke vært en del av et nordisk nettverk sammen med studieforbund fra Sverige, Danmark og Finland. Vi møtes en gang i året og i år er det Norge som skal være vertskap. Årets samling finner sted i Oslo 7-9. juni. På programmet har vi foreløpig bl.a. flyktninger, integrering, frivillighet og besøk på Skimuseet. Budsjett for arrangementer er ca 40.000 kr. Fra Norge deltar Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen.

Vedtak: Styret tar til etterretning deltakelse i og budsjett for Nordisk konferanse 2016.

 
Finn Grimsgaard
referent