Protokoll fra styremøtet 25. september 2014

Møtested: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Hvalstad.

Til stede: Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen, Hans Petter Dalby, Dagny Wangensteen og Jan Dalen.
Dessuten møtte: May Berthelsen (varamedlem), Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Generalsekretær Espen Søilen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund deltok på starten av møtet. Han understreket opplæring som en kjerneaktivitet for NJFF. Han var usikker på hvilken nytte NJFF sentralt pr i dag hadde av studieforbundet og om det kunne tenkes en bedre anvendelse av statstilskuddet enn dagens fordeling av små kurstilskudd til mange lokale kursarrangører?

Til behandling:

Sak 31-14 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 32-14 – Protokoll fra styremøtet 27. mai

Vedtak: Godkjennes.

Sak 33-14 – Referatsaker

a. Kursstatistikk pr 24. september (36.628 timer/1.771 kurs)
b. Godkjent 34 nye studieplaner siden sist
c. Regnskapsoversikt pr 24. september
d. N&M-nytt nr 4 og nr 5
e. Innsending av digitale kursrapportskjema via MineKurs uten signatur (klart i løpet av høsten)
f. Samtale med VOFO om kr 10.000 for rapportering til Vox via KursAdmin
g. DNB: Varsel om ytterligere premieøkning for ytelsesbasert pensjonsordninger
h. Studieforbundets telefaks avviklet
i. Hageselskapet: Representantskapsmøte 14-15. juni i Drammen (Odd Erik Randen)
j. 4H: Landsmøte 15-17. juli på Værnes
k. Bonde- og småbrukarlaget: Landsmøte 1-2. november på Værnes
l. N&M Østfold: Familiedag 31. august i Mossemarka
m. Vox: Fagdag med studieforbundene 4. september (Jan Dalen, Finn Grimsgaard)
n. Vox: Økonomi-undersøkelse (Oxford Research og revisorselskapet BDO)
o. Ny generalsekretær i VOFO Gro Holstad vil gjerne møte styret i studieforbundet
p. Styremøtet 26. mars flyttes til tirsdag 24. mars 2015

Sak 34-14 - Valg av nestleder

Vedtak: Eli Åsen velges som nestleder i styret for en ny periode.

Sak 35-14 – Arbeidsgruppe for digital kommunikasjon i studieforbundet

Styret følger opp årsmøtets vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om studieforbundet kan nyttiggjøre seg bruk av sosiale medier og i så fall hvilke. Styret ønsker at dette blir sett i sammenheng med annen digital kommunikasjon i studieforbundet som nettside og "N&M-nytt".

Vedtak:
Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene foreslår medlemmer til en arbeidsgruppe på 3-4 personer som skal vurdere Studieforbundets nettside og «N&M-nytt» og komme med eventuelle forslag til endringer/forbedringer. Arbeidsgruppen skal også vurdere om studieforbundet i tillegg kan nyttiggjøre seg bruk av sosiale medier og i så fall hvilke? Arbeidsgruppen rapporterer til styret innen utgangen av februar 2015.

Sak 36-14 – Rutiner for innsending og godkjenning av nye studieplaner

Styret hadde en grundig gjennomgang av studieforbundets rutiner og arbeid med godkjenning av nye studieplaner. Hvilke krav settes til studieplanen og hvilken funksjon har studieplanen. Dagens praksis synes stort sett å fungere tilfredsstillende. Men det finnes noen utfordringer som administrasjonen i Studieforbundet bør kunne finne løsning på. Mange studieplaner er nesten like. Antall godkjente studieplaner blir så stort at det går på bekostning av oversikten. Studieforbundet kan bli flinkere til å kontakte medlemsorganisasjonene sentralt for innspill/rådgivning før endelig godkjenning blir gitt. Studieplaner som lages for éngangsbruk, behøver kanskje ikke lagres i studieplankatalogen på nettet?

Sak 37-14 - Evaluering av årskonferansen 29-31. august

Styret var fornøyd med opplegg og gjennomføring av årskonferansen. Bra program, bra deltakelse, men flere medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger var savnet. Leangkollen hotell fungerte godt, månedsskiftet august/september er et perfekt tidspunkt for årskonferanse. Hvis konferansen skal starte kl 10 på fredag formiddag, er dette i første rekke for å få generalsekretærer og andre sentralt ansatte i tale. Tilbudet til deltakere som aktiviserer seg for studieforbundet på fritid, bør legges til lørdag/søndag. Det er viktig at styret stiller opp som denne gangen. For fremtiden bør vi understreke at påmelding til konferansen er bindende og at eventuelle hotellkostnader må dekkes fullt ut av dem som eventuelt ikke møter!

Sak 38-14 - Fylkesårsmøte/fylkeskontakt

Det har ikke vært avholdt fylkesårsmøter i Oppland og Sogn og Fjordane, og det er ikke registrert aktivitet i fylkesavdelingen. NJFF og 4H har stor kursaktivitet og fylkesansatte i disse fylkene og bør føle ansvar for å stille opp med kandidat til fylkeskontakt.

Vedtak:
Studieforbundet inviterer - i samarbeid med tiltenkt eventuell fylkeskontakt - til informasjonsmøte om Studieforbundet/fylkesårsmøte i Oppland og Sogn og Fjordane. Dersom det ikke blir valgt nytt fylkesstyre på disse møtene, oppnevnes fylkeskontakt for disse fylkene iht vedtektenes bestemmelser. Invitasjon til informasjonsmøtene sendes alle lokale kursarrangører i 2014 og 2013 i de angjeldende fylkene.

Sak 39-14 - VOFOs representantskapsmøte 19. november

På møtet kan bl.a. Statsbudsjettet kommenteres og forslag til fordeling av grunntilskudd mellom studieforbundene drøftes.

Vedtak:
Fra Studieforbundet natur og miljø møter Jan Dalen, May Berthelsen og Finn Grimsgaard.

Sak 40-14 - Kontakt med nordiske studieforbund

Studieforbundet er invitert til årlige samling med andre nordiske studieforbund 8-10. juni 2015 i Finland. I tillegg har Finland foreslått at vi skal gå sammen om et nordisk prosjekt på medlemsorganisasjonsnivå. Foreløpig er forslaget noe svevende og det er behov for å konkretisere det før vi eventuelt kan gå videre. Styret støtter at vi følger opp kontakten med de andre nordiske studieforbundene, men foreslår at innspillet fra Finland foreløpig bør begrense seg til medlemsorganisasjonenes sentralledd og at tema bør dreie seg om voksenopplæring i en eller annen form.

Sak 41-14 - Oppfølging av "små" medlemsorganisasjoner

May Berthelsen har hatt kontakt med Roseforeningen. Sentralleddet holder ikke kurs, men 7 lokallag skal avholde kurs som kan rapporteres til studieforbundet.
Jan Dalen har hatt kontakt med Fritids- og Småfiskerforbundet. De har holdt noen kurs. Det er tydeligvis nødvendig å minne om at kursene kan rapporteres til studieforbundet.
Sølvi Egner-Kaupang skal følge opp kursaktiviteten i Hest og Helse.
Målet for 2014 er at alle medlemsorganisasjonene skal ha rapportert minst ett kurs!

Finn Grimsgaard
referent