Protokoll fra styremøtet 11. juni 2015

Møtested: Norges Birøkterlag, Dyrskuevegen 20, Kløfta.

Til stede: Jan Dalen, Eli Åsen, Sølvi Egner-Kaupang, Dagny Wangensteen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Generalsekretær Trond Gjessing fra Birøkterlaget deltok under lunsjen og orienterte om organisasjonen. Ny generalsekretær Heidi Kirkeby tiltrer 1. september.

Til behandling:

Sak 22-15 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 23-15 – Protokoll fra styremøtet 24. mars

Vedtak: Godkjennes.

Sak 24-15 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 4. juni ( 932 kurs/ 18.449 timer)
 2. Godkjent 38 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mai
 4. Årets tariffoppgjør/lokale forhandlinger med de ansatte
 5. NODAT har ikke betalt årskontingent og slettes fra medlemslisten
 6. N&M-nytt nr 3 (15. april), nr 4 (4. juni)
 7. Årskonferansen 28-30. august
 8. Ivar Olsen ny leder for fylkesavdelingen i Troms
 9. Hageselskapets representantskapsmøte 25. april (Astrid Frøyen)
 10. SSBs statistikk over studieforbundenes virksomhet i 2014
 11. VOFO har inngått ny avtale med Kopinor for 9 studieforbund
 12. VOFOs årsmøte 28. mai (Jan Dalen, May Berthelsen, Finn Grimsgaard)
 13. Møte i Nordisk nettverk på Åland 8-10. juni (Odd Erik Randen, Finn Grimsgaard)
 14. Ny nettside
Sak 25-15 - Valg av nestleder

Vedtak: Utsatt til neste møte.

Sak 26-15 – Oppfølging av årsmøtet

Det forelå utkast til protokoll fra årsmøtet utarbeidet av sekretariatet i h.t. årsmøtets vedtak. Styret tok for seg dette og kommenterte ulike vedtak og kommentarer man hadde merket seg fra møtet: Bl.a. ønsket om at det i årsmeldingen kan legges inn kursstatistikktall som viser utviklingen over flere år, ønsket om å få redusert antall godkjente studieplaner, formulering av en passende ingress til arbeidsplanen for 2016, forslag til arbeidsplan kan med fordel formuleres noe mer overordnet i fremtiden, m.v.

Anita Natvik som er en av to som ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet, mener det er mangler i det foreliggende utkastet til årsmøteprotokoll som hun ikke ønsker å godkjenne. Den andre som ble valgt til å undertegne protokollen, Edgar Waag, vil bare signere det utkastet som sekretariatet har utarbeidet.

Vedtak:

 1. Ingress til arbeidsplanen for 2016: "Studieforbundet natur og miljø skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet, bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet i henhold til Lov om voksenopplæring. Studieforbundet vil prioritere følgende oppgaver i 2016:.."

 2. Styret mener at kommentarer fra drøftinger på årsmøtet ikke bør inn i årsmøteprotokollen og oversender saken om godkjenning av årsmøteprotokollen til Studieforbundets valgte ordfører/varaordfører for videre håndtering.

Sak 27-15 - Opplæringsplaner

Studiekonsulenten orienterte om arbeidet med opplæringsplanene. Foreløpig er seks opplæringsplaner klare: Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, 4H Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Det norske hageselskap og Norges speiderforbund.

Vedtak:
1. Styret tar opplæringsplanene til etterretning.
2. Opplæringsplanene legges fortløpende ut på Studieforbundets nettside.
3. Flere medlemsorganisasjoner må få tilbud om hjelp til å utarbeide egne opplæringsplaner.

Sak 28-15 - Møteplan 2015/16

Vedtak:
Fredag/søndag 28-30. august: Årskonferanse, Sundvolden Hotel
Tirsdag 6. oktober: Styremøte kl 10-14, Sandefjord
Torsdag 26. november: Styremøte, heldagsmøte (SABIMA?)
Onsdag 17. februar 2016: Styremøte kl 10-14 (NNV?)
Tirsdag 5. april: Styremøte kl 10-14 (DNT?)
Torsdag 19. mai: Årsmøte kl 10-13, Kulturhuset Stabekk Kino
Onsdag 15. juni: Styremøte kl 10-14 (NOF/NBF?)

Eventuelt

Styret luftet tanker rundt fremtidig lønnsplassering/stillingsprosent for daglig leder/ansatte i Studieforbundet. Hvordan kan dette best drøftes med medlemsorganisasjonene (de som "eier" Studieforbundet)? Saken bør utredes/drøftes over flere møter i styret.

 
Finn Grimsgaard
referent