REFERAT FRA STYREMØTE 4. APRIL 2019

Tilstede: Jan Dalen, May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Endre Kleiveland, Marianne O Njøten, Sissel Goodgame (2. vara) og Tine Bjonge (DL)

Sak 19-08 Innkalling og saksliste

• Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent
Saksunderlag: Innkalling med saksliste til styremøte 4. april 2019.

Sak 19-09 Referat fra styremøte 12. februar 2019

• Referat fra styremøte 12/2 ble godkjent per e-post 12/3 og er publisert på hjemmesiden.
Vedtak: Referat fra styremøte 12. februar er godkjent (e-postvedtak av 12/3)
Saksunderlag: Referat fra styremøte 12. februar 2019

Sak 19-10 Kursstatistikk

• Antall rapporterte kurs per nå er nær det samme som på samme tid i fjor.
• Det er godkjent 23 nye studieplaner siden sist. Det foregår en opprydding hos flere av medlemsorganisasjonene og en del av de nye studieplanene erstatter planer som er gått ut. Ellers går det mer og mer mot rammetimetall, slik at samme studieplan kan brukes med ulik grad av fordypning.
• Det er gitt unntak fra regelen om minst tre deltakere på et NRH-kurs (315 Lavine-ekvipasje i helikopter).
Saksunderlag: Kursstatistikk per 31.03.2019 og 2018. Oversikt over nye studieplaner.

Sak 19-11 Økonomi

• Regnskap og årsberetning 2018 ble godkjent per e-post 12/3. Regnskap 2018 på prosjektform er utarbeidet som grunnlag for 2019 og 2020 (Vedlegg 1).
• Prosjektregnskap for 2019 (per 20/3) ble gjennomgått og tatt til etterretning.
• Forslag til nytt revidert budsjett for 2019 ble gjennomgått og godkjent.
• Opplæringstilskuddet (inn) er økt fra kr 6 900 000 kr til kr 7 250 000.
• Det er opprettet et stipend (ut) for kurslærere på kr 50 000. Statutter for stipend-ordningen utarbeides av Tine og godkjennes av styret på e-post.
• Tilretteleggings-tilskuddet (ut) er økt til fra kr 45 000 til kr 85 000.
• Personalkostnadene (ut) er økt fra kr 1 500 000 til kr 1 660 000.
• Medlemskontingenter (inn) er redusert fra kr 330 000 kr til kr 275 000, og medlemskontingenter (ut) er økt fra kr 0 til kr 45 000.
• Resultatet er null som før.
• Årsmøtet skal behandlet budsjett for 2020. Forslag til budsjett for 2020 ble gjennomgått og diskutert. Det er stor usikkerhet knyttet til 2020 da både voksenopplæringsloven, departementstilknytning mm er i spill. Uten noe håndfast hva gjelder de varslede endringer, er budsjettet satt opp med rammer tilsvarende 2019. Endre kommenterte at det var for lite fremtidsrettet, og fikk gjennomslag for å budsjettere med ytterligere 1 000 000 kr på både inntekts- og utgiftssiden, til pedagogisk utviklingsarbeid (prosjekt). Endre og Hans Petter i styret har ansvar for utvikling av prosjektet sammen med Tine.
Vedtak 1: Regnskap og årsberetning 2018 er godkjent (e-postvedtak av 12/3)
Vedtak 2: Forslag til nytt revidert budsjett for 2019 er godkjent (Vedlegg 2)
Vedtak 3: Budsjettforslag 2020, med justeringer, ble godkjent (Vedlegg 3)
Vedtak 4: Studieforbundet skal sette i gang og drive pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av medlemsorganisasjonene. Endre og Hans Petter skal utvikle planer (prosjekt) i samarbeid med Tine.

Saksunderlag: Revidert regnskap for 2018. Prosjektregnskap 2018. Prosjektregnskap per 20.03.2019. Forslag til revidert budsjett 2019. Budsjettforslag 2020.

Sak 19-12 Fylkesavdelingene

• På styremøte 12. februar (sak 19-05) ble det vedtatt at styret skulle fremme forslag for årsmøtet om å endre vedtektene slik at vår regionale inndeling skulle følge VOFOs nye inndeling med 7 regioner. Nye opplysninger tilsier at VOFO vil bestemme seg for å følge det offentlige Norge isteden, dvs ha 11 regioner tilsvarende de nye fylkene. Dette gjør vedtaket fra 12. februar overflødig.
Vedtak: Vedtak 19-05 om å foreslå vedtektsendring oppheves.
Saksunderlag: Vedtak 19-05.

Sak 19-13 Årsmøte 2019

• Innkalling og saksliste ble sendt ut 20. februar, 1 måned før fristen for forslag.
• Et foreløpig utkast til Årsmelding 2018 ble lagt fram og gjennomgått. Denne godkjennes per e-post når klar.
• Det er mottatt en søknad om opptak i Studieforbundet natur og miljø fra organisasjonen Friends for Understanding. Styret ønsker mer informasjon om organisasjonen før den eventuelt kan innstilles for opptak. Beslutning vedr dette tas per e-post når styret mener de har fått nok informasjon.
• Det var varslet ytterligere en søknad om opptak i studieforbundet. Denne var fra et politisk parti, men ble ikke mottatt innen fristen 4. mars. Styret tok likevel en prinsipiell diskusjon og konkluderte med at Studieforbundet natur og miljø ikke ønsker å ta opp politiske partier.
• Det var ikke mottatt noen forslag til årsmøtet innen fristen 20. mars. Styret vil selv foreslå vedtektsendring vedr frist og rutiner for innkalling til årsmøte i studieforbundet og fylkeslagene. Endelig formulering av forslagene godkjennes per e-post.
• Årsmøte skal fastsette medlemskontingenten for 2020. Enighet om å foreslå en økning i satsen fra 4% til 5% av fjorårets tilskudd, som også ligger inne i budsjettet for 2020.
• Årsmøtet skal behandle nye tiltak og planer for arbeidet i kommende år. På siste årsmøte ble det vedtatt ny strategi- og virksomhetsplan. På styreseminaret 4-5. desember ble det bestemt at man skulle lage en ny plan til behandling på årsmøtet, med tydeligere strategi og lengre varighet, for eksempel fire år. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, og vil ikke kunne legge frem en nye plan til dette årsmøtet. Men styret mener fortsatt at det er viktig og vil fortsette prosessen etter årsmøtet.
• Styret er valgkomite for valgkomiteen. Det skal velges ett nytt medlem for 3 år og et varamedlem for ett år. Det ble satt opp en liste over aktuelle kandidater. Jan tar kontakt.
• Årsmøtet skal tilsette revisor. Nåværende revisor ønskes avløst.
Vedtak 1: Politiske partier tas ikke opp som medlemmer i N&M
Vedtak 2: Styret foreslår økning medlemskontingent-satsen fra 4% til 5% av fjorårets tilskudd. Grunnkontingenten på kr 1 000 beholdes.
Vedtak 3: Styret innstiller Statsautorisert Revisor John Asle Johnsen AS (orgnr 996 260 968 som ny revisor for Studieforbundet natur og miljø.

Saksunderlag: Vedtektene. Innkalling til Årsmøte 2019. Utkast til Årsmelding 2018. Søknad om opptak fra Friends for Understanding. Forslag medlemskontingent. Vedtektsforslag. Forslag medlemskontingent. Forslag revisor.

Sak 19-14 Årskonferansen og Grønn Kursdag

• Årskonferansen 2019 er planlagt over to dager. Torsdag 29. august hos DNT i Oslo og fredag 30. august som en del av Grønn Kursdag på Tøyen. Etter en del diskusjon ble styret enige om at selve konferansen med fordel kan flyttes senere på høsten, når vi vet mer om hva som skjer med voksenopplæringsloven etc. Enighet om å flytte konferansen til 24-25. oktober, fortrinnsvis ikke alt for langt fra Gardermoen, men utenfor Oslo.
• Grønn Kursdag gjennomføres som planlagt, men kun over en dag (lørdag 31/8).
Vedtak 1: Årskonferansen 2019 flyttes fra 29-30. august i Oslo til 24-25. oktober utenfor Oslo.
Saksunderlag: Siste e-post til arbeidsgruppen m/foreløpige planer. E-post fra Bjørkelangen JFF.

Sak 19-15 Orienteringssaker

Orienteringssaker fra sekretariatet
• Det er sendt vedtektsendringsforslag til VOFOs Årsmøte 2019, styregodkjent på e-post av 29. mars. Forslaget går ut på å reversere en utilsiktet endring for en del år siden vedr valgbarhet til VOFO-styret. Forslaget er koordinert med flere andre studieforbund.
• NRH har invitert til deltagelse på samling for distriktsledere 24-26. mai. Tine er bortreist den helgen. Jan deltar for studieforbundet.
• NJFF har bedt om deltagelse på sine samlinger for tillitsvalgte i foreningene 11-12. mai og 23-25. august. De ønsker innlegg for å motivere og sette fokus på nytten av kursvirksomhet. Tine er egentlig opptatt begge helger på andre arrangementer. Kommer hun ikke fra tar Hans Petter det. Tine lager underlag.
• Det er mottatt en betenkning fra Cato Holm hvor han stiller spørsmålstegn ved IPO-kursene til NKK og at disse tildeles offentlige midler. Styremedlem Marianne, som representerer NKK, ga en redegjørelse som styret så seg fornøyd med.
• Det er mottatt en søknad fra Jesper Maj Larsen om støtte til å delta på kurs for å utvikle seg som kurslærer. I det reviderte budsjettet har vi åpnet for å kunne tildele denne type støtte til utvikling. Søknaden vil bli vurdert så snart statutter for den nye støtteordningen er utarbeidet og godkjent av styret, samt offentliggjort.
• KDL-forbundene samarbeider tett og godt, noe Tine finner svært nyttig og støttende i hverdagen.
Orienteringssaker fra Styreleder
• Det planlegges nordisk samling i Finland før sommeren. Dato fortsatt ikke bestemt.
Orienteringssaker fra Nestleder
• May har vært i mange møter vedr Oslo Miljøhovedstad (Grønn Kursdag) og markedsfører studieforbundet i alle mulige sammenhenger.
Orienteringssaker fra øvrige styremedlemmer
• Hans Petter informerte om at NJFF har ferdigstilt sin nye bok «Fra valp til jaktkamerat», som skal brukes på alle deres jakthund-kurs.
• Endre informerte om at DNT skal ha Landsmøte i Svolvær 6-10. juni, og at i den sammenheng vil DNTs kurs-portefølje løftes frem.
Saksunderlag: Forslag til VOFO Årsmøte 2019. Forespørsel fra NJFF og NH. Søknad om støtte fra Jesper Maj Larsen

Sak 19-16 Eventuelt

Ingen saker