Protokoll fra styremøtet 14. juni 2018

 
Møtested: Norsk Kennel Klub, Nordåsveien 5, Holmlia, Oslo.

Til stede: Jan Dalen, May Berthelsen, Marianne Njøten, Hans Petter Dalby og Endre Kleiveland.

Dessuten møtte: Lena Høvik (varamedlem), Tine Bjonge (påtroppende daglig leder) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Marianne Njøten viste rundt i NKKs nye kontorlokaler og orienterte om arbeidet i Kennelklubben.

Til behandling:

Sak 26-18 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 27-18 – Protokoll fra styremøtet 10. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 28-18 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 8. juni (1.022 kurs/20.858 timer)
 2. Godkjent 11 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mai
 4. Protokoll fra årsmøtet 23. mai
 5. Avtale med Tine Bjonge som ny daglig leder fra 1.9.2018
 6. N&M-nytt nr 3 og nr 4
 7. VOFOs årsmøte 31. mai (Jan Dalen, May Berthelsen, Finn Grimsgaard)
 8. VOFO: Forskningsprosjekt (Fafo)
 9. Nordisk studieforbund-møte i København 20-21. juni (Jan Dalen)
 10. Hagen-utvalget/overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene
 11. Arendalsuka 13-18. august
 12. N&M Østfold: Familiedag i Mosse-marka 2. september
Sak 29-18 - Overføring av erfaring og kompetanse

Tine Bjonge er ansatt som ny daglig leder fra 1. september. Det er viktig at hun får oversikt over aktuelle saker, gjeldende tilskuddsregler og løpende rutiner.

Vedtak:

 • Finn Grimsgaard fortsetter som daglig leder ut august måned.
 • Finn Grimsgaard utbetales månedslønn også for september som godtgjørelse for inntil 100 timer som disponeres av ny daglig leder og forutsettes benyttet innen årets utgang.
Sak 30-18 - Oppfølging fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet ble tatt til etterretning. Styret vil utarbeide nytt budsjett i balanse (Sak 32). Styret merket seg også at årsmøtet ønsker en fyldigere årsmelding enn det styret hadde lagt frem.

Vedtak:

 • Studieforbundet utarbeider en årsmelding for 2017 som et supplement til den årsrapporten årsmøtet godkjente sammen med årsregnskapet for 2017.
 • Styret vil følge opp tilsvarende for fremtiden.
Sak 31-18 - Valg av nestleder

Vedtak: May Berthelsen gjenvelges som nestleder i styret.

Sak 32-18 - Nytt budsjett 2019

Årsmøtet vedtok å be styret utarbeide et budsjett i balanse.

Vedtak:
Med utgangspunkt i styrets opprinnelige forslag til budsjett for 2019 gjøres følgende endringer:

 • Kurstilskuddet reduseres til kr 92 pr time for 65.500 timer. Det avsettes kr 34.000 til tilretteleggingstilskudd. Posten kurstilskudd reduseres med kr 400.000.
 • Personalkostnader reduseres med kr 115.000 og dekker daglig leder i 100%-stilling, administrasjonskonsulent i 75%-stilling og ny studiekonsulent i 60-80%-stilling.
 • Styret oppfattet at årsmøtet samtykket til styrets forslag om å øke medlemskontingenten til kr 1.000 pr år + 5% av mottatt kurstilskudd siste år, og dette er lagt inn i budsjettet for 2019 med samme sum som forslaget til budsjett framlagt på årsmøtet.
Sak 33-18 - Studiekonsulent-stillingen

Det var enighet om at kontoret bør være bemannet med 3 ansatte, - ideelt sett i 100%-stillinger. Det er det foreløpig ikke økonomi til.

Vedtak:

 • Stilling som studiekonsulent på deltid utlyses i løpet av august.
 • Daglig leder har ansvar for ansettelse av kontorets personell.
Sak 34-18 - Fylkesavdelingene

Det ser ut til å være forventet/ønskelig at Studieforbundet følger samme tidsplan og inndeling som myndighetene. Dette ble det orientert om på årsmøtet 23. mai.

Vedtak:

 • Nye fylkesavdelinger etableres i løpet av 2019 for tilsvarende geografiske områder som Stortinget har vedtatt for nye fylker fra 1.1.2020.
 • Studieforbundet søker å få etablert en ny fylkesavdeling for Trøndelag i løpet av høsten 2018.
Sak 35-18 - Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019

May Berthelsen orienterte. Studieforbundet er godkjent som partner. Årskonferanse 29-30. august 2019 er tenkt knyttet opp til bl.a. temaet "urbant friluftsliv" på en eller annen måte.

Vedtak: May Berthelsen fortsetter å følge opp saken.

Sak 36-18 - Styrets møteplan 2018/19

Styret ønsker å fortsette tradisjonen med å avholde styremøtene rundt hos medlemsorganisasjonene.

Vedtak:

 • Tirsdag 25. september: Styremøte kl 10-14 (DNT)
 • Tirs/onsdag 4-5. desember: Styremøte (lunsj - lunsj) (Garder kurs- og konferansesenter) Valgkomiteen inviteres til møte/middag med styret 4. desember
 • Tirsdag 12. februar 2019: Styremøte kl 10-14
 • Torsdag 4. april 2019: Styremøte kl 10-14
 • Tirsdag 14. mai 2019: ÅRSMØTE kl 10-14 (Kulturhuset Stabekk kino)
 • Onsdag 12. juni 2019: Styremøte kl 10-14
Sak 37-18 - Godtgjørelse til styremedlemmer

Det vises til årsmøtets vedtak fra 2016 om godtgjørelse til styremedlemmer.

Vedtak:

 • Telefonmøtet 21. mars ansees som styremøte.
 • Telefonmøter honoreres med halv sats (kr 900).
Eventuelt

Styremedlemmene ønsker tilsendt informasjon om Arendalsuka 13-18. august og vurderer selv om de har anledning til å delta.

 
Finn Grimsgaard
referent