REFERAT FRA STYRESEMINAR 4-5. DESEMBER 2018

Tilstede: Jan Dalen, May Berthelsen, Endre Kleveland, Hans Petter Dalby (kun 5/12), Sissel Goodgame (for Marianne Njøten) og Johs Røinås (for Hans Petter Dalby 4/12, vara 5/12). Ordfører Bjarne Oppegård (kun 4/12), administrasjonskonsulent Astrid Frøyen (kun 4/12) og daglig leder Tine Bjonge.

Sak 46-18 Innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
Saksunderlag: Innkalling med saksliste til styreseminar 4. desember 2018.

Sak 47-18 Referat fra styremøte 25. september 2018

Referat fra styremøte 25. september ble godkjent per e-post 1. oktober og er publisert på naturogmiljo.no. Alle vedtak er enten gjennomført eller under gjennomføring. Og alle utsatte saker er oppført på sakslisten for dette møte. Ref sak 37-18 (2) ble det diskutert og besluttet hvem som skal innkalles til styrets møter.
Vedtak 1: Referat fra styremøte 25. september er godkjent (e-post vedtak av 1. okt)
Vedtak 2: Styrets medlemmer og 1. vara innkalles fast til styrets møter. Øvrige varamedlemmer innkalles ved behov, men får alltid innkalling og saksunderlag til info. Ordfører innkalles ved behov.

Saksunderlag: Referat fra styremøte 25. september 2018 og vedtaksliste per samme dato. Oppsummering fra møte med Mats Grimsgaard om IT.

Sak 48-18 Kursstatistikk 2018 per 30. november

Astrid gikk gjennom kursstatistikken og svarte på spørsmål. Vi ligger an til en svak nedgang sammenlignet med 2017. Denne ansees å være innenfor naturlig variasjon.
Saksunderlag: Kursstatistikk per oktober 2017 og 2018 og november 2017 og 2018 (ettersendes).

Sak 49-18 Regnskap 2018 per 30. november

Tine presenterte regnskap per 30/11 og prognose for hele 2018. Vi ligger an til et underskudd på omtrent 100-150 000 kr. Det er vesentlig bedre enn det budsjetterte underskuddet på hele 500 000 kr. Styret uttrykte tilfredshet med rapporter og økonomikontroll.
Vedtak: Regnskap 2018 per 30. november er godkjent.
Saksunderlag: Budsjett- og regnskapsoversikt per 31. august 2018, med prognose for hele 2018).

Sak 50-18 Budsjett 2019

Tine foreslo å innføre budsjett og regnskap på prosjektform, for enda bedre oversikt og åpenhet om pengestrømmene. Hun gjennomgikk gjeldende reviderte budsjett omarbeidet til prosjektform, samt nytt forslag til revidert budsjett. Det ble oppdaget av tilskudd til fylkesavdelingene var falt ut. Dette ble rettet.
Vedtak 1: Det innføres budsjett og regnskap på prosjektform fra og med 2019
Vedtak 2: Forslag til nytt revidert budsjett er vedtatt med rettelse. Kurstilskuddet økes til 100 kr/time igjen, mens bemanningen på kontoret reduseres fra 2,5 til 2,0 årsverk.

Saksunderlag: Budsjett for 2019, revidert 14.6.18, både vanlig oppsett og på prosjektform. Forslag til nytt revidert budsjett 2019 på prosjektform.

Sak 51-18 Orienteringssaker

Jan orienterte fra NBS Landsmøte, NJFF Landsmøte og VOFO Representantskapsmøte. Alle interessante møter som det oppleves riktig og viktig å være til stede på. Tine orienterte videre om situasjonen i sekretariatet. Med en så turbulent høst rent politisk (ref neste sak) har det blitt for lite tid til å følge opp og bli kjent med medlemsorganisasjoner og fylkesledd. Det håper hun å få rettet opp på nyåret. Ellers er det mange oppgaver og nok å gjøre for bare to ansatte. Kursadministrasjonen er en utfordring i form av å være tidkrevende, samt at programvaren er utdatert. Astrid er sentral i arbeidsgruppen som tester og kommer med innspill til VOFOs nye kursadministrasjonssystem MiniKAS, et pilotprosjekt som vi har store forhåpninger til. Ellers er det en del jobb med jegerprøvekursene der vi gjennom avtale med miljødirektorat har et ekstra oppfølgings- og kontrollansvar. Som følge av det har vi denne høsten blant annet utarbeidet en veileder for instruktørene, som er tatt inn i instruktørutdanningen. Grønn Kursdag (ref sak 42-18) begynner å finne sin form, men er fortsatt under planlegging. Det har så langt vært avhold ett møte i arbeidsgruppen.
Saksunderlag: Veileder for jegerprøveinstruktører. Presentasjon til Miljødirektoratet (jegerprøvekurs).

Sak 52-18 Studieforbundsordningen

Jan og Tine orienterte om de pågående politiske prosessene rundt studieforbundsordningen. Styret har også vært løpende informert på e-post. Det har vært en aktiv høst med mange møter, både i KDL-gruppa, VOFO og i departementet (KD). Kompetanse Norge har levert en anbefaling der de både foreslår en splitting av ordningen mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD), og en regionalisering. Dette vil kunne få store konsekvenser for oss som studieforbund, for våre medlemmer, og for studieforbundsordningen i sin helhet. Tine gjennomgikk vårt høringssvar til KD 9.11.18 vedr Kompetanse Norges anbefalinger, og ba om innspill og støtte underveis i den videre prosessen.
Saksunderlag: KNs forslag til endringer i studieforbundsordningen. N&Ms Høringssvar til KD 9.11.18. Høringssvar fra andre utvalgte studieforbund og VOFO.

Sak 53-18 N&M Strategi og virksomhetsplan

Jan innledet om strategi- og virksomhetsplanen, hvorpå det ble en diskusjon vedr form og varighet. Enighet om å lage en ny plan til behandling på årsmøtet, med tydeligere strategi og lengre varighet, for eksempel 4 år. Samt tilhørende årlige handlingsplaner. Tine setter opp et første forslag basert på styrets innspill og diskusjoner i møtet.
Vedtak: Det skal utarbeides en ny flerårig strategiplan med tilhørende årlige handlingsplaner. Både strategiplanen og handlingsplanene skal behandles på årsmøtet.
Saksunderlag: N&M Strategi og virksomhetsplan

Sak 54-18 Eventuelt

Ingen saker