Protokoll fra styremøtet 12. juni 2017

Møtested: Norges Birøkterlag, Dyrskuevegen 20, Kløfta.

Til stede: Jan Dalen, Eli Åsen, Hans Petter Dalby, May Berthelsen og Endre Kleiveland.

Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 22-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 23-17 – Protokoll fra styremøtet 3. april

Vedtak: Godkjennes.

Sak 24-17 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 8. juni (1.071 kurs/20.121 timer)
 2. Godkjent 30 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 31. mai
 4. Protokoll fra årsmøtet 15. mai
 5. Kompetanse Norge har gjennomført tilsyn med Studieforbundet (27. april)
 6. Pedagogisk utviklingsarbeid 2017 (DNT 50.000/NJFF 30.000/NB 20.000)
 7. N&M-nytt nr 3 og nr 4
 8. Gode studieplan-eksempler vil bli lagt ut på nettet
 9. Arbeidet med kursleder-kurset er noe forsinket
 10. Dnh Representantskapsmøte 6-7. mai (Finn Grimsgaard)
 11. NJFFs fylkesinstruktør-samling 12-14. mai (Odd Erik Randen)
 12. VOFOs årsmøte 31. mai (Jan Dalen, Marianne Njøten, Finn Grimsgaard)
 13. Kunnskapsdepartementet på besøk 7. juni
 14. Nordisk samling i Stockholm 13-14. juni (Odd Erik Randen, Jan Dalen)
 15. Lønnsforhandlinger med de ansatte gjennomført
Sak 25-17 - Oppfølging fra årsmøtet

Vedtak: Styret tar protokollen fra årsmøtet til etterretning.

Sak 26-17 - Valg av nestleder

Vedtak: May Berthelsen velges som nestleder i styret.

Sak 27-17 - Årskonferansen 31. august - 1. september

Odd Erik Randen gjennomgikk programmet som på det nærmeste er ferdig. Det gjenstår å gjøre noen avtaler om forberedte innlegg fra utvalgte medlemsorganisasjoner. Påmeldingsfristen er satt til 23. juni. Alle tilstedeværende styremedlemmer bekreftet at de ville delta på konferansen.

Sak 28-17 - Møteplan 2017/18

Vedtak:

 • Tors/fredag 19.-20. oktober: Styremøte (fra lunsj til lunsj) (Gardermoen-området)
  Valgkomiteen inviteres til møte/middag med styret 19. oktober
 • Onsdag 29. november: Styremøte kl 10-14
  2018:
 • Tirsdag 27. februar: Styremøte kl 10-14
 • Tirsdag 10. april: Styremøte kl 10-14
 • Onsdag 23. mai: ÅRSMØTE kl 10-13 (Kulturhuset Stabekk kino)
 • Torsdag 14. juni: Styremøte kl 10-14
 • Årskonferansen 2018 arrangeres torsdag/fredag 30.-31. august.
Sak 29-17 - Status for fylkesavdelingene

Studieforbundet har 10-11 fylkesavdelinger med valgt styre og som mottar kr 2.500 i driftstilskudd i året. I tillegg har Studieforbundet oppnevnt en kontaktperson for Studieforbundet i 4 fylker. I Aust-Agder har det møtt 1 person på fylkesårsmøtet de to siste årene. I Nord-Trøndelag og Nordland har det ikke vært innkalt til/avviklet fylkesårsmøter siden 2015.

Vedtak:

 • Hans Petter Dalby kontakter Olav Schrøder i Aust-Agder og drøfter situasjonen der.
 • Styret avventer oppfølging i Nord-Trøndelag og Nordland før saken eventuelt tas opp på neste styremøte.
Sak 30-17 - Fylkesavdelingenes representant til årsmøtet

Vedtektene inneholder bestemmelser om at fylkesavdelingene skal ha 1 representant på årsmøtet i Studieforbundet. Denne skal velges av og blant fylkesavdelingene. Etter at fylkessamlingene ble avviklet som en årlig begivenhet, har det vært litt mer tilfeldig hvordan dette valget er blitt avviklet. Derfor vil styret foreslå at dette formaliseres slik:

 • Studieforbundet sender hver høst en epost til fylkesavdelingene og ber om forslag på kandidat som fylkesavdelingenes representant på årsmøtet. Forslagstiller plikter å undersøke om vedkommende er villig til å stille til valg. Frist for å komme med forslag settes til 31. desember.
 • Liste over foreslåtte kandidater sendes så fylkesavdelingene som pr epost stemmer på én av kandidatene på listen. Frist for å avgi stemme settes til 20. mars.
 • Kandidaten som får flest stemmer, møter på årsmøtet på Studieforbundets regning. Vararepresentanter rangeres i videre rekkefølge etter stemmetall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning på førstkommende styremøte etter 20. mars.

Vedtak: Styrets forslag sendes fylkesavdelingene på høring før vedtak fattes på neste styremøte.

Sak 31-17 - Logo på utlysning av kurs

Den offentlige tilskuddsordningen for studieforbundene er under press. Det er viktig å tydeliggjøre studieforbundenes rolle, f.eks. i forbindelse med utlysning av kurs. Styret drøftet alternative forslag til hvordan vi best kan markedsføre Studieforbundet natur og miljø. Drøftingene kan videreføres på styrets 2-dagers samling i oktober.

Vedtak: Studieforbundet anmoder medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører å bli flinkere til å synliggjøre at kurs er godkjent og mottar støtte gjennom Studieforbundet natur og miljø. Studieforbundets logo - som kan hentes fra nettet - kan med fordel brukes ved utlysning av kurs.

Sak 32-17 - Maksimal lengde for tillitsverv i Studieforbundet?

Styret drøftet om vi burde vurdere å innføre begrensninger på hvor lenge man kan sitte i styret og valgkomiteen. Styret ønsker å drøfte dette videre sammen med valgkomiteen på styremøtet i oktober.

Sak 33-17 - Strategimøte hos VOFO

VOFO har invitert studieforbundene til strategimøte for å drøfte innspill til gjeldende lov og regelverk. Styret gjennomgikk en lang liste med konkrete innspill til regelverkdiskusjon.

 

Finn Grimsgaard
referent