Protokoll fra styremøtet 9. april 2013

Møtested: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Hvalstad.

Til stede: Eli Åsen, Dagny Wangensteen, Sølvi Egner-Kaupang og Jan Dalen.
Dessuten møtte: Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 14-13 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 15-13 – Protokoll fra styremøtet 12. februar

Vedtak: Godkjennes.

Sak 16-13 – Referatsaker

 1. Kursstatistikk pr. 8. april
 2. Godkjent 41 studieplaner siden sist
 3. Hovedorganisasjonen Virke er nå part i tariffavtalen med Handel og Kontor
 4. Forskningsprosjektet om studieforbundene (Oxford Research)
 5. Påse at instruktører til Jegerprøve-kurs er autoriserte
 6. Påse at lokale kursarrangører av Jegerprøve-kurs har nødvendig ansvarsforsikring
 7. NM-nytt nr 2
 8. Program og deltakelse på Landskonferansen 19-21. april
 9. Vi deltar i Voxs kartleggingsstudie om studieplaner (pilotprosjekt)
 10. Revisors rapport vedr. utlevering av kursbevis mv.
 11. Fylkesårsmøtene
 12. Kopinor: Tilbud om tilslutning til VOFOs sentrale kopieringsavtale
 13. NJFFs høringssvar/Valgfag i ungdomsskolen
 14. Nordisk møte for studieforbund/Gotland 10-12. juni (Odd Erik Randen)
 15. Valgkomiteens innstilling
 16. Innkalling til Virke's generalforsamling 5. juni (Finn Grimsgaard)
 17. Referansegruppe for prosjekt om kunnskap for bærekraftig utvikling (Odd Erik Randen)

Sak 17-13 – Regnskapsoversikt

Regnskapsføring for inneværende år har foreløpig ikke kommet i gang. Bare ca halvdelen av medlemskontingenten har kommet inn. Ingen uventete store utgifteposter. God likviditet.

Sak 18-13 – Årsmelding 2012

Forslag til årsmelding er utarbeidet etter ny mal fra Vox.

Vedtak:
Med et par mindre justeringer i teksten godkjennes årsmeldingen og legges frem for årsmøtet.

Sak 19-13 - Forslag til vedtektsendring §3

Styret ønsker å åpne for at både frivillige organisasjoner, alminnelige stiftelser og ideelle, fortjenestefrie aksjeselskap kan opptas som medlem i Studieforbundet. Forslaget må behandles på årsmøtet 14. mai (2/3 flertall).

Vedtak:
Ny §3:
Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner med medlemsvalgte styrende organer. Stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas som medlem med begrenset tilskuddsrett.
Nye medlemsorganisasjoner tas opp på årsmøtet, etter innstilling fra styret.
Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter, betale fastsatt kontingent og følge de beslutninger som for øvrig fattes av Studieforbundets besluttende organer.
Utmelding av Studieforbundet kan skje pr 31. desember med minst 6 måneders varsel.

Sak 20-13 – Søknad om medlemskap

Jegernes Interesseorganisasjon er en relativt nystartet organisasjon som søker medlemskap i Studieforbundet natur og miljø.

Vedtak:
Styret anbefaler ikke at Jegernes Interesseorganisasjon blir tatt opp som medlem på det nåværende tidspunkt. Organisasjonen må få tid til å etablere seg og vise hva den står for.

Sak 21-13 – Langtidsplan 2014-2016

Styrets forslag til langtidsplan skal behandles på årsmøtet 14. mai.

Vedtak:
Styret foreslår å beholde teksten i gjeldende langtidsplan og la den virke i ytterligere tre år.

Sak 22-13 – Arbeidsplan 2014

Styrets forslag til arbeidsplan skal behandles på årsmøtet 14. mai.

Vedtak: Studieforbundet vil i 2014 prioritere følgende oppgaver:

 1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner. Nye studieplaner knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven. Antall studieplaner som ligger ute på nettsiden reduseres til maks. 500 studieplaner.
 2. Stimulere til økt kursaktivitet. Alle medlemsorganisasjoner skal rapportere flere gjennomførte kurs/flere kursdeltakere enn året før. Organisasjoner som ikke har rapportert kurs siste år, skal ha gjennomført minst ett kurs.
 3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt og i fylkesavdelingenes regi.
 4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeidprosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner. Prosjektene skal knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven.
 5. Arrangere "Årskonferanse" på høsten for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger.
 6. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside. Holde kontakt med medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av ”NM-nytt”.
 7. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger. Det avsettes i tillegg øremerkete midler til medarbeiderkurs i regi av medlemsorganisasjonene.

Sak 23-13 – Budsjett 2014

Styrets forslag til budsjett skal behandles på årsmøtet 14. mai.

Vedtak:

Budsjett
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 000 000
Medlemskontingent 240 000
Andre inntekter 20 000
7 260 000
DRIFTSKOSTNADER
Kurstilskudd 5 130 000 (57.000 timer á kr 90)
Medarbeiderutvikling 200 000 (Medarbeiderkurs kr 115.000 )
Personalkostnader 1 540 000 (2,5 årsverk)
Kontorlokaler 130 000
Administrasjon/informasjon 235 000
Andre kostnader 65 000
7 300 000
DRIFTSRESULTAT -40 000
Renteinntekter 40 000
ÅRSRESULTAT 0

Sak 24-13 – Årsmøtet 14. mai: Innkalling/saksliste/fordeling av oppgaver

Vedtak:

 1. Innkalling/saksliste til årsmøtet 14. mai kl. 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
 2. Dagny Wangensteen tar kontakt med Norske Redningshunder om et innslag på årsmøtet.
 3. Årsmeldingen presenteres av Eli Åsen
 4. Regnskapet presenteres av Tore Larsson
 5. Forslag til vedtektsendring og søknad om medlemskap presenteres av Jan Dalen
 6. Langtidsplan og arbeidsplan presenteres av Sølvi Egner-Kaupang
 7. Budsjettet presenteres av Dagny Wangensteen

Sak 25-13 - Pedagogisk utviklingsarbeid 2013

Det forelå tre søknader fra medlemsorganisasjonene om midler til pedagogisk utviklingsarbeid. Det var avsatt kr 95.000 til fordeling.

Vedtak:

 1. 4H Norge får kr 40.000 til pilot-prosjekt Utvikling av "instruktørbank" (Aust-Agder)
 2. Det norske hageselskap får kr 40.000 til prosjekt Utvikling av kurs med innvandrere
 3. Rest kr 15.000 omdisponeres til delvis dekning av full stilling for studiekonsulenten i årets tre siste måneder.

Sak 26-13 – Kontorets bemanning

Revisor ønsker å få endre praksis for utbetalinger/bokføring/fakturering for å tilfredsstille gjeldende forskrifter og ikke minst internkontrollen i Studieforbundet. Til nå har daglig leder ivaretatt alle disse oppgavene for å spare tid og resurser. Nå vil vi spre oppgavene på flere ansatte.

Vedtak:

 1. Stillingen som kontorsekretær omgjøres til administrasjonskonsulent.
 2. Stillingen utvides til 75%-stilling fra nå (snarest) og foreløpig ut året.
 3. Lønnsplassering for stillingen inngår i årets lokale lønnsforhandlinger.
 4. Styret vil på styremøtet 11. juni søke å få avsluttet årsmøtets vedtak fra 2012 om en gjennomgangen av Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner.
 5. Daglig leders stillingsbrøk økes med inntil 10% hvis nødvendig.

Sak 27-13 – VOFOs representantskapsmøte 29. mai

Vedtak:
Sølvi Egner-Kaupang, Jan Dalen og Finn Grimsgaard representerer Studieforbundet på møtet.

Eventuelt

a. Neste styremøte 11. juni flyttes til Norsk Kennel Klub og eventuell omvisning i Botanisk Hage utsettes.
b. Sølvi Egner-Kaupang og Jan Dalen er til stede fredag kveld på Landskonferansen og tar seg av gjennomgang av årsmøtesaker.
c. Hovedorganisasjonen Virke fraråder såkalt "særavtale" knyttet til tariffavtalen. Styret vil konferere med de ansatte om å utarbeide en "personalhåndbok" som ivaretar de samme hensyn. Eli Åsen renskriver et utkast.
d. Dersom de ansatte er enige med styret om at Studieforbundet ikke har behov for et eget verneombud, bør dette kunne avtales skriftelig direkte med de ansatte.

Finn Grimsgaard
referent