REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Torsdag 26. november 2020 kl 10:00-11:30
Hvem: May Berthelsen (leder), Tina Skare (nestleder), Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, Sissel Goodgame (vara) og Johs. Røinås (vara). Tine Bjonge (DL).
Hvor: Videokonferanse (Teams)

Sak 2030 - GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Det var ingen kommentarer til saklisten.
Vedtak: Sakslisten er godkjent

Sak 2031 - GODKJENNE REFERAT FRA STYREMØTE 16. SEPT

Det var ingen kommentarer til referatet
Vedtak: Referat fra styremøte 16. september er godkjent.

Sak 2032 - KURSSTATISTIKK

Totalt antall godkjente timer per 31. oktober var 38 117. Det er en nedgang på 18,3% (8 519 timer) sammenlignet med samme tid i fjor. Nedgangen er i realiteten større da vi har nye organisasjoner som har kommet inn og «pynter» på tallene. I tillegg kommer at vi i fjor på denne tiden allerede var preget av den mystiske hundesykdommen, som medførte at alle hundekurs måtte avlyses i over en måned. Vi kommer uansett godt over 40 000-timer, som er kravet til alle godkjente studieforbund. Kursstatistikk per 31. oktober 2020
Vedtak: Status kurs, timer og deltakere per 31. oktober er tatt til etterretning.

Sak 2033 - REGNSKAP

Regnskap per 31. oktober 2020 ble gjennomgått og diskutert. Redusert kursaktivitet vil medføre ubrukt opplæringstilskudd ved årsslutt. Prosjektregnskap per 31. oktober 2020
Vedtak1: Prosjektregnskap per 31. oktober er gjennomgått og tatt til etterretning.
Vedtak2: Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler ved årsslutt avsettes til å øke kursaktiviteten igjen når korona-pandemien er over.
Vedtak3: Det er ønskelig at kostnadene i forbindelse med flytting og oppgradering (sak 2034) i sin helhet føres på 2020.

Sak 2034 - FLYTTING

Vi har flyttet ut fra Gml Ringeriksvei 6, og inn i nye lokaler i Gml Drammensvei 40, også på Stabekk. Leien er 9 000 kr/mnd for to kontorer, en parkering og en stor bod. Vi har tilgang til dusj og wc, kjøkken og flere møterom. Vi har kjøpt nye kontormøbler og gitt bort det som var mulig av de gamle på finn.no. Det er også kjøpt inn nye PCer for å kunne håndtere det nye kursadministrasjonssystemet. En eventuell samlokalisering med Vofo i Oslo fra 2022 er fortsatt aktuell, men vil ikke bli tatt stilling til før nærmere sommeren.

Sak 2035 – NY KURSADMINISTRASJON

Nye Kursadmin2 (KA2) erstatter «Mine Kurs» og WinRegis fra og med 1. januar 2021. KA2 blir nok bra, men er fortsatt ikke helt ferdig og det kan bli en tøff overgang. Ved at det ikke er ferdig har vi heller ikke hatt mulighet til å teste med ekte brukere, og det har vært vanskelig å komme ut med god informasjon. Det er likevel ikke et alternativ å la være, og informasjon må ut nå! Det er noe uavklart om vi får like transparent løsning som vi har i dag, der alle studieplaner og all statistikk ligger helt åpent. I så fall er det aktuelt å oppgradere slik at vi får det. Det jobbes med en felles personvernerklæring for alle brukerne av KA2. KA2 har innlogging med ID-porten og det blir mulig å eksportere og importere excel-filer i kursrapporteringen. Det er ønskelig å få laget nytt layout på det generelle kursbeviset, som alle skal kunne bruke. Tina påtok seg å forespørre DNTs designer om dette. Dessverre får vi bare ett kursbevis i med i KA2-pakken. Skal vi ha flere må vi betale ekstra. Stor enighet om at vi fortsatt skal registrere dugnadstimer. Det var også ønskelig at studieplanene fortsatt skal knyttes til overordnede mål, men ikke et krav. I studieplankatalogen vil studieplanene være oppført under hovedorganisasjon. Navn og kontaktinfo på den som har laget planen vil ikke lenger være synlig. Det jobbes med å få flyttet studieplanene til KA2. Dette er en omfattende oppgave og det var enighet om at vi i første omgang eventuelt bare flytter de planene som har vært i bruk i 2019 og 2020 og avventer med de øvrige. Studieplanene i Mine kurs har ulike format. Studieplan 100 til 400 er nyest og enklest å overføre.
Vedtak1: Det er viktig å få en like transparent løsning (studieplaner, statistikk osv) i KA2 som vi har i «Mine kurs» i dag. Om nødvendig er det aktuelt å betale ekstra for å få dette.
Vedtak2: Ordningen med å registrere dugnadstimer skal videreføres i KA2.

Sak 2036 – NY LOV OG FORSKRIFT

Den nye forskriften til voksenopplæringsloven lar vente på seg. Vi får en del spørsmål, spesielt vedr 4 timer og krav til antall deltagere. Vi tror det blir krav om minimum 4 timer i de nye forskriftene, dvs en reduksjon fra dagens krav om 8 timer. Vi er mer usikre på krav til antall deltakere. Hvis det blir 5, som i forslaget, har vi ikke mulighet til å gjøre unntak. Vi er også spente på hvordan forskriften vil bli utformet med tanke på bruk av elektronisk kommunikasjon. Og ikke minst er vi spent på ny modell for fordeling av tilskudd til studieforbundene.

Sak 2029 - EVENTUELT

Helseforsikring for ansatte ble godkjent av styret våren 2019, men ikke protokollført. Av ulike grunner ble det ikke tegnet forsikring før nå denne høsten, og det ble da oppdaget at vi manglet en skriftlig godkjenning.
Vedtak: Studieforbundet natur og miljø skal tilby sine ansatte helseforsikring.