REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Torsdag 21. april 2022 kl 10-15
Hvor: Gml Drammensvei 40, Stabekk
Hvem: May Berthelsen, Hans Petter Dalby, Marte Gustad Iversen, Sissel Goodgame og Tine Bjonge (DL). (Forfall: Tina Skare og Johs. Røinås)

SAK 22-16 INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 22-16 Innkalling og saksliste
a) Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 22-17 Referater og protokoller
a) Styremøte 22. mars 2022
Sak 22-18 Årsmøte 2022
a) Årsmelding og revidert regnskap for 2021
b) Forslag nye vedtekter for N&M
c) Forslag nye vedtekter for N&M Region
d) Forslag Retningslinjer for medlemskap i N&M
e) Budsjett og planer for 2023
f) Valg (valgkomite og revisor)
Sak 22-19 Orienteringssaker og eventuelt
a) Kursportal og statistikk
b) Grønn Kursdag
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

SAK 22-17 REFERATER OG PROTOKOLLER

a) Styremøte 22. mars 2022

Referatet var sendt ut og godkjent per e-post.
E-postvedtak: Referatet fra styremøtet 22. mars 2022 er godkjent.

SAK 22-18 ÅRSMØTE 2022

Gjennomgang av alle årsmøtedokumentene, inkl nødvendige vedtak. Vedr forslagene til årsmøtet (Vedtekter og retningslinjer for opptak) ble det enighet om å gi medlemmene mulighet til å sende inn motforslag, med frist 14. dager før årsmøtet. Det opplyses om dette samtidig med at sakspapirene gjøres tilgjengelig senest 2. mai. Ved votering voteres det først paragraf for paragraf, deretter samlet. Det gjelder både begge vedtektsforslagene og retningslinjene for opptak.

a) Årsmelding og revidert regnskap for 2021

Årsmeldingen ble gjennomgått. Det mangler fortsatt å sette inn noe tekst og tall, men alt er tidligere behandlet og godkjent.
Vedtak: Årsmeldingen for 2021, med tillegg som avtalt, er godkjent.

b) Forslag nye vedtekter for N&M

Forslag til nye vedtekter ble grundig gjennomgått, diskutert og justert.
Vedtak: Forslag til nye vedtekter (vedlegg 1) er godkjent.

c) Forslag nye vedtekter for N&M Region

Forslag til nye mønstervedtekter for N&M Region ble grundig gjennomgått, diskutert og justert.
Vedtak: Forslag til nye mønstervedtekter for N&M Region (vedlegg 2) er godkjent.

d) Forslag nye retningslinjer for medlemskap i N&M

Forslag til nye retningslinjer for medlemskap i N&M ble grundig gjennomgått, diskutert og justert.
Vedtak: Forslag til nye retningslinjer for medlemskap i N&M (vedlegg 3) er godkjent.

e) Budsjett og planer for 2023

Forslag til budsjett og planer for 2023 ble gjennomgått, diskutert og justert.
Vedtak 1: Medlemskontingenten foreslås uendret (1000 kr + 5% av fjorårets utbetaling)
Vedtak 2: Forslag til budsjett og planer for 2023 (vedlegg 4) er godkjent.

f) Valg (valgkomite og revisor)

Styret er valgkomite for valgkomiteen. Det skal velges ett medlem for tre år, og ett varamedlem for ett år. Tine sender ut forespørsel, May følger opp.
Vedtak 1: Innstilling til valgkomite gjøres som e-postvedtak.
Vedtak 2: Statsautorisert revisor John Asle Johnsen AS foreslås gjenvalgt som revisor.

SAK 22-19 ORIENTERINGSSAKER OG EVENTUELT

a) Kursportal og statistikk

Kort innføring i kursportalen fra saksbehandlersiden, inkl den nye statistikk-modulen. Samt en enkel, men oppløftende gjennomgang av kursstatistikken. Vi har klart oss veldig bra gjennom pandemien.

b) Grønn Kursdag

Kort gjennomgang av status for Grønn Kursdag. Generell invitasjon til medlemsorganisasjonene går ut om få dager.

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4