REFERAT FRA STYREMØTE 13. FEBRUAR 2020

Tilstede: May Berthelsen (møteleder), Marianne Njøten, Hans-Petter Dalby, Sissel Goodgame, Johs. H. Røinås og Tine Bjonge (referent)
Forfall: Jan Dalen og Endre Kleiveland

Sak 20-01 Godkjenne Innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent
Saksunderlag: Innkalling med saksliste til styremøte 13. februar 2020

Sak 20-02 Godkjenne referat fra styremøte 26. november 2019

Referat fra styremøte 26. november er godkjent på e-post og lagt ut på hjemmesiden.
Vedtak: Referat fra styremøte 26. november er godkjent (tidl. e-postvedtak)
Saksunderlag: Referat fra styremøte 26. november 2019.

Sak 20-03 Regnskap 2019

Tine gjennomgikk regnskapet for 2019 og svarte på spørsmål. Overskuddet på kr 1 090 828 kommer både av nedgang i antall kurs (6%), som følge av den landsomfattende hundesykdommen høsten 19, og at vi har vært nøysomme på alle poster forøvrig. Det reduserte timetallet i 2019 vil medføre redusert tilskudd i 2021 og 2022. Overskuddet er i sin helhet lagt til egenkapitalen og øremerket tilskudd kommende år.
Vedtak: Regnskap og årsberetning 2019 er godkjent
Saksunderlag: Prosjektregnskap 2019. Årsberetning, Resultatregnskap og balanse 2019.

Sak 20-04 Fylkesavdelingene – Status og veien videre

Tine redegjorde for status og utfordringer knyttet til fylkesavdelingene. Fylkesavdelingene er veldig forskjellige og dagens modell med 18 avdelinger fungerer som helhet lite tilfredsstillende. Kun 10 avdelinger har lovlig valgt styre, og kun et fåtall svarer på direkte henvendelser fra studieforbundet sentralt. Det er mye oppsamlet frustrasjon ute, og tilsynelatende svært liten aktivitet i mange avdelinger. Av lyspunkter trakk hun spesielt frem N&M Oslo/Akershus sin vellykkede studiekonferanse sist helg. Og den planlagte sømløse opprettelsen av N&M Vestland kommende uke. De store ulikhetene, mangelfulle retningslinjer, og en generell skepsis til forandring, gjør det vanskelig å følge opp fylkesavdelingene generelt, og endringene i kjølevannet av regionreformen spesielt. Johs redegjorde for søknaden fra N&M Oslo/Akershus, N&M Buskerud og N&M Østfold om å få fortsette som tre avdelinger og ikke slås sammen til N&M Viken. Styret hadde en lang og grundig diskusjon om veien videre, men hadde trengt enda mer tid for å bli ferdige og konkludere. Tine ble isteden bedt om å lage et forslag til vedtak som kunne behandles per e-post.
Saksunderlag: Div E-poster. Brev fra Viken-fylkene.

Sak 20-05 Årsmøte 2020

Det er mottatt søknad om opptak i studieforbundet fra Norske Kolonihager. I tillegg er det varslet flere mulige søknader. Styret hadde en god debatt om kriterier for opptak. Tilknytning til natur, miljø, landbruk, dyr og/eller friluftsliv skal fortsatt være sentralt. I tillegg skal det legges vekt på positivt omdømme og vilje til å arrangere og rapportere kurs. Styret var positive til søknaden fra Norske Kolonihager, som med det innstilles til opptak på årsmøtet. Styret ba om at det på årsmøtet ble satt av tid til informasjon og debatt om aktuelle saker, samt at lunsjen skulle legges til Jeppehuset og ikke i årsmøte-salen. Tine ba om og fikk tilslutning til å kunne yte reisestøtte til fylkesrepresentanter med lang reisevei. Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 20. mars, og behandles på styremøte 16. april. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal sendes ut og gjøres tilgjengelig på studieforbundets hjemmeside senest 21. april. Frist for påmelding av representanter og observatører settes til 5. mai. Valgkomiteens leder har bekreftet at han er på saken og har fått kontaktinfo til alle tillitsvalgte. Styret er valgkomite til valgkomiteen.
Vedtak 1: Styret innstiller på opptak av Norske Kolonihager. Opptak gjøres av årsmøtet.
Vedtak 2: Daglig leder gis fullmakt til å innvilge reisestøtte til fylkes-representanter med lang reisevei.

Saksunderlag: Vedtektene. Søknad(er) om opptak. Innkalling til Årsmøte 2020.

Sak 20-06 Orienteringssaker og eventuelt

• Tine orienterte om status for ny voksenopplæringslov med forskrift som skal gjelde fom 2021, herunder studieforbundets høringssvar.
• Tine orienterte om endelig kursstatistikk for 2019, herunder oppgang og nedgang i kortere og lengre perspektiv. Totalt antall kurstimer i 2019 ble 61 039, fordelt på 2 966 kurs. De store lokomotivene er fortsatt NJFF, NKK og NRH.
• Tine orienterte om status for Grønn Kursdag 2020. Datoen er 29. august. Det er søkt om og innvilget plass i Tøyenparken. Det er også søkt Miljødirektoratet om støtte til arrangementet.
• Tine orienterte om at Jesper Maj Larsen (Bjørkelangen JFF) og Hilde Sværen (4H Norge) er tildelt VOFO reisestipend på henholdsvis 8000 kr og 11000 kr for 2020, mens Bente Brenna (Valdres Sopp- og nyttevekstforening) har fått ventelisteplass. Maj Larsen skal på studiereise til England, mens Sværen har planlagt studiereise til Tanzania.
• Tine orienterte om at PC- og printerparken på studieforbundskontoret er på hell og at en oppjustering må gjøres i løpet av 2020.
• Tine orienterte fra N&M Oslo og Akershus sin Studiekonferanse 7-8. februar, der hun blant annet orienterte om studieforbundet og tilskuddsordningen.
• Tine orienterte om at det var mottatt søknad om støtte til N&M Østfold sin familiedag 6. september 2020. Styret var grunnleggende positive, men ba henne innhente mer informasjon, herunder et budsjett, før det kunne tas en avgjørelse.
• Sissel Goodgame og May Berthelsen planlegger å arrangere et kurslederkurs på vegne av studieforbundet. De fikk som ønsket både konstruktive tilbakemeldinger og godkjenning for å fortsette planleggingen.
Saksunderlag: N&M Høringssvar til KD. Tildelingsliste VOFO-reisestipend 2020. Kursstatistikk 2019. Presentasjon til studiekonferansen Oslo/Akershus. Søknad om støtte fra N&M Østfold. PP Kurslederkurs fra Sissel.