REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Torsdag 18. februar 2021 kl 10-12
Hvem: May Berthelsen (leder), Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby, Torbjørn Brenna og Tine Bjonge (DL). Tina Skare måtte melde forfall samme dag. Ingen varaer var innkalt.
Hvor: Videokonferanse (Teams)

Sak 2101 - GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Enighet om å utsette sak 2108 Vedtekter og sak 2109 Regioner til neste møte. Ellers ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Sak 2108 Vedtekter og sak 2109 Regioner utsettes til neste møte.

Sak 2102 - GODKJENNE REFERAT FRA STYREMØTE 26. NOVEMBER

Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referat fra styremøte 26. november er godkjent.

Sak 2103 - KURSSTATISTIKK 2020

Til tross for pandemi og strenge smittevern-restriksjoner endte vi i 2020 på
• 51 887 timer
• 2 583 kurs
• 22 525 kursdeltakere
Det er en nedgang fra 2019 på 15% (timer), 12,6% (kurs) og 15,5% (deltakere). Korrigerer vi for nye medlemmer som ikke hadde timer i 2019, blir nedgangen på henholdsvis 16,3%, 15,1% og 17,5%. Legger man til at vi i 2019 hadde et dropp grunnet den mystiske hundesykdommen, er nedgangen i realiteten enda større. Alt i alt mener vi likevel at vi har klart oss rimelig bra ut av 2020. Kursvirksomheten skal rapporteres til Statistisk sentralbyrå og Kompetanse Norge innen 1. mars.

Sak 2104 – REGNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021

A) Regnskap 2020
Endelig regnskap viser et overskudd for 2020 på hele 2 246 078 kr. Prosjektregnskap (vedlegg 2) var sendt ut i god tid, mens resultatregnskap med balanse og noter var satt opp av revisor og mottatt først kvelden før styremøtet. Det ble noe diskusjon rundt disponeringen av resultatet og fordelingen mellom annen egenkapital, fond opplæringstilskudd og fond tilretteleggingstilskudd. Endelig godkjenning ble utsatt til et ekstra styremøte 9. mars, forutsatt at andre forhold (revisor/rapportering) tillater det. Hvis ikke blir det innkalt til hastebehandling på teams/e-post.
Vedtak: Godkjenning av regnskapet for 2020 er utsatt til ekstramøte på teams 9. mars.

B) Budsjett 2021
Det er mottatt 5 866 352 kr i opplæringstilskudd, og 19 569 kr i tilretteleggingstilskudd for 2021, mot budsjettert 6 500 000 kr og 20 000 kr. Når det gjelder grunntilskudd (administrasjonstilskudd) har vi mottatt 1 960 000 kr, mot budsjettert 2 000 000 kr. Styret vurderte med det at det ikke var behov for å revidere budsjettet for 2021 (vedlegg 3).
Vedtak: Budsjettet for 2021 opprettholdes uendret

Sak 2105 – NY LOV OG FORSKRIFT

Voksenopplæringsloven, Forskrift til voksenopplæringsloven
• Studieforbundet natur og miljø er, sammen med 9 andre studieforbund, flyttet fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet
• Et kurs må ha minimum 4 deltakere for å kunne få tilskudd, mot tidligere 1
• Et kurs må ha minst 4 timer for å kunne få tilskudd, mot tidligere 8
• Vi har ikke lenger anledning til å bruke en andel av opplæringstilskuddet til administrative kostnader.
Andelen elektronisk kommunikasjon er fortsatt maksimalt 50% elektronisk, men her har vi korona-unntak frem til sommeren. Det er forventning om at unntaket kan bli forlenget, og kanskje også blir permanent.

Sak 2106 – NY KURSADMINISTRASJON

Vi tok i bruk det nye kursadministrasjonssystemet (KA2) fra nyttår. Fortsatt er det en del feil og mangler. Blant annet er ikke statistikkmodulen, utbetalingsmodulen, eller kursbevis klare. Alle studieplaner er flyttet over, men dette gikk ikke smertefritt, og en og en gjennomgås og rettes nå manuelt. Av 900 studieplaner gjenstår det å rette omtrent 100. Ingen av disse har vært i bruk i 2019 eller 2020. Det er startet en rydde-prosess med en og en medlemsorganisasjon, der medlemsorganisasjonene er ment å ta et større helhetlig ansvar for alle sine studieplaner. Marte etterlyste mer generell info ut til medlemsorganisasjonene, som det ble avtalt på forrige møte. Tine beklaget at det har vært for lite info ut og lovet å bøte på dette. Det har vært og er en krevende tid, med både fysisk flytting, og overgang til nytt uferdig kursadministrasjonssystem. Det jobbes også med å lage enkle instruksjonsvideoer for bruk av KA2, i samarbeid med Kristelig studieforbund og Studieforbundet Funkis.
Vedtak: Medlemsorganisasjonene skal informeres direkte om KA2.

Sak 2107 – ÅRSMØTE

Dato for Årsmøte er torsdag 3. juni 2021. Enighet om at møtet holdes elektronisk, med oppstart kl 10 og en maksimal tidsramme på 4 timer inkl pauser. Tine sjekker ut ulike plattformer og muligheter for votering. Frist for innkalling er 20. februar, og frist for saker til årsmøtet er 20. mars. Frist for å sende ut saksdokumentene er 6. mai. Valgkomiteen settes i gang.
Vedtak: Årsmøte 3. juni 2021 holdes elektronisk. Varighet inntil 4 timer fra kl 10, inkl pauser.

Sak 2110 – GRØNN KURSDAG

Til tross for fortsatt usikkerhet grunnet korona-pandemien, var det enighet om å planlegge for Grønn Kursdag til høsten. Fortrinnsvis lørdag 21. august, eller søndag 22. august. Alternativt lørdag 14. august. Tine kontakter de mest sentrale aktørene fra forrige runde for endelig beslutning om dato.

Vedlegg 1: Kursstatistikk 2020
Vedlegg 2: Prosjektregnskap 2021
Vedlegg 3: Budsjett 2021