Protokoll fra styremøtet 6. oktober 2015

Møtested: Sandefjord JFF, Pukkestad gård, Sandefjord.

Til stede: Jan Dalen, Hans Petter Dalby, Sølvi Egner-Kaupang, Eli Åsen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Sølvi Svendsen (varamedlem), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Jan Dalen - som leder i Sandefjord JFF - ønsket velkommen og fortalte bl.a. om Pukkestad gård som foreningen disponerer som møtelokale, kontor og lager.

Til behandling:

Sak 29-15 – Godkjenning av innkalling/saksliste

Vedtak: Godkjennes.

Sak 30-15 – Protokoll fra styremøtet 11. juni

Vedtak: Godkjennes.

Sak 31-15 – Referatsaker
 1. Kursstatistikk pr 1. oktober ( 1.943 kurs/ 40.331 timer)
 2. Godkjent 25 nye studieplaner siden sist
 3. Regnskapsoversikt pr 30. september
 4. Mindre endring i avtale med DNB om uførepensjon for ansatte
 5. Liten interesse for tilretteleggingstilskudd så langt
 6. N&M-nytt nr 5 (1. september)
 7. Nye nettsider (fra 25. juni)
 8. Papirløs kursrapportering (fra 23. september)
 9. Databistand kjøpes fra VOFO
 10. Edgar Waag valgt som fylkesavdelingenes representant til årsmøtet 2016
 11. N&M Østfold Familiedag i Mossemarka 6. september (Odd Erik Randen)
 12. N&M Rogalands midler/regnskap kan ivaretas av Studieforbundet sentralt
 13. Arendalsuka/Den store frivillighetsdebatten 13. august (Finn Grimsgaard)
 14. Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) 10 år 8. september (Odd Erik Randen)
 15. Søknad om nordiske midler til eventuelt folkehelse-seminar i Oslo 7-9. juni 2016
 16. Møte hos Dnh Hedmark 19. september (Odd Erik Randen)
 17. 4H Norge ekstraordinært landsmøte 5. september
 18. Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 7-8. november
 19. Landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund 13-15. november
 20. Vox har utlyst midler til BKF-kurs (Basiskompetanse i frivilligheten)
Sak 32-15 - Valg av nestleder

Vedtak: Hans Petter Dalby velges som nestleder i styret.

Sak 33-15 – Evaluering/oppfølging av årskonferansen

Årskonferansen ble gjennomført 28-30. august på Sundvolden hotell. Vi hadde invitert tre eksterne gjesteinnledere. Ellers var det 7 deltakere fra medlemsorganisasjonene og 13 deltakere fra fylkesavdelingene på konferansen. Overordnet tema var "Samfunnsansvar og frivillige organisasjoner". I tillegg fikk vi foredrag om Norske Redningshunder, SABIMA og om opplæringsplaner i Studieforbundet. Det var gruppearbeid om nytt studieplansystem i Studieforbundet. Lørdag ettermiddag ble det gjennomført utflukt til Kistefosmuseet. Styret merket seg med tilfredshet deltakelse fra mange sentralt ansatte i medlemsorganisasjonen fredagen. Flere (også fra fylkesavdelingene) reiste hjem i løpet av lørdagen. Bør årskonferansen kunne avvikles på to dager? Kan vi bruke to hverdager? Hvor viktig er den sosiale biten ved et slikt arrangement? Styret drøftet ulike sider ved saken. Sundvolden hotell var et flott sted for arrangementet.

Vedtak:
1. Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årskonferansen på Sundvolden, spesielt fredagen.
2. Det inviteres til ny årskonferanse i tilknytning til siste helg i august 2016, sentralt i Oslo-området. For å sikre best mulig deltakelse fra medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger, skal disse få anledning til å uttale seg i en spørreundersøkelse om hvilke tidspunkt som er å foretrekke før styret tar en avgjørelse.

Sak 34-15 - Forenkling av rutiner for studieplanens innhold og struktur

Studieforbundet har hatt en prosess for forenkling av studieplansystemet gående en tid og dette er også nedfelt i plandokumenter og igangsatt som pedagogisk utviklingsprosjekt for 2015. Det har over tid blitt mange godkjente studieplaner og mange tilnærmet like. Disse må - i samarbeid med den/de som har utarbeidet planene - kunne slås sammen etter nye, vedtatte prinsipp for godkjenning av studieplaner.

Vedtak:

 1. Studieforbundet skal ha færre, mer overordnete studieplaner med mer fleksibel måte å angi tidsbruken på.

 2. Det legges større vekt på gode målformuleringer, - gjerne med hjelp av studiekonsulenten.

 3. Studieplanen kan inneholde følgende elementer:
  • Kursnavn/Tittel
  • Overordnete mål (avkryssing)
  • Læringsmål for kurset
  • Målgruppe (med eventuelle krav til forkunnskaper)
  • Antall kursdeltakere
  • Eventuelle merknader
  • Varighet (tidsspenn)
  • Kursinnhold (ikke oppdelt i samlinger/økter)
  • Arbeidsform/metode (timer med og uten lærer)
  • Læringsressurser (bl.a. linker til kursprogram/kursopplegg/kompendier)
  • Krav til kurslærer/kursinstruktør
  • Kontaktopplysninger: Medlemsorganisasjon/ Lokallag/Kontaktperson/ Telefonnummer/E-postadresse
  • Godkjenning: Studieplannummer/ Antall timer (tidsspenn)/Dato for godkjenning

 4. Det utarbeides nytt søknadsskjema for nye studieplaner. For å hjelpe brukerne ønsker vi etter innspill fra medlemsorganisasjonene å introdusere nye tekniske løsninger som:
  • Bedre søkesystem i studieplankatalogen
  • Automatisk forslag til godkjent studieplan når bruker starter skriving av tittel
  • Påbegynte tekster eller gardiner for å starte målformuleringene
  • Gardin som foreslår tidsintervall ut fra de ulike kategorier som ligger til grunn for bruken av tidsintervall

 5. Studieforbundet reduserer antall godkjente studieplaner og eksisterende planer overføres gradvis til det nye systemet.

Sak 35-15 – Plan for arbeidet med ny virksomhetsplan

Det er tre år siden langtidsplanen ble behandlet på årsmøtet og styret forbereder forslag til ny rullerende "virksomhetsplan" til behandling på årsmøtet 19. mai neste år. Styret vil forsøke å slå sammen dagens såkalte langtidsplan og de årlige arbeidsplanene til ett dokument. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene vil bli trukket inn i dette arbeidet gjennom en høring, før styret legger siste hånd på verket. En skisse til fremdriftsplan ble drøftet. Neste styremøte skal i første rekke dreie seg om denne saken, og styremedlemmene vil før den tid få tilsendt eksempler på plandokumenter som kan være til inspirasjon.

Sak 36-15 – Søknadsberettigete organisasjoner

I forbindelse med at paraplyorganisasjonen SABIMA ble godkjent som medlemsorganisasjon i Studieforbundet, ønsket styret å drøfte hvilke kursarrangører som eventuelt kunne søke om kurstilskudd.

Vedtak: For å kunne søke om kurstilskudd skal kursarrangøren ikke bare være organisasjonsledd i en av medlemsorganisasjonene i Studieforbundet, men selvstendig medlemsorganisasjon i Studieforbundet.

Sak 37-15 – Ny revisor

Revisor Ragnar Pettersen som Studieforbundet har benyttet siden 2003, ønsker å trappe ned virksomheten og overlate revisjonen til en samarbeidende kollega revisor Helge Byrgin.

Vedtak:
Studieforbundet takker revisor Ragnar Pettersen for mangeårig samarbeid og vil benytte Helge Byrgin som revisor inntil årsmøtet rekker å behandle tilsetting av ny revisor.

Sak 38-15 – Høstens Representantskapsmøte i VOFO 29. oktober

Saksliste for møtet foreligger ennå ikke, men det forventes at Statsbudsjettet 2016 og betaling for KursAdmin-tjenester er to saker som vil bli drøftet. Studieforbundet kan møte med tre representanter.

Vedtak: Jan Dalen (leder), Hans Petter Dalby (nestleder) og Finn Grimsgaard (daglig leder) møter. May Berthelsen er vara.

 
Finn Grimsgaard
referent